webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(23 | 08 | 2006 - 21:34 - reactions: 0) DIY
BALACLAVA, THALIDOMIDE, INNOXIA CORPORA
(benefièní koncert pro Svobodu Zvíøat)
22. záøí 2006, klub 007 Strahov, Praha

Pojï honem! Naskoè! Podporovat práva zvíøat je dneska "IN" tak pobìž a? ti neujede vlak!

Ale ne, jen takhle to být nemusí.Mùže to pro tebe znamenat také mnohem víc. Vyjádøení solidarity s tím jehož život je ve tvých rukou je více než lidské, je to humánní.A i když zkušenost velí, že obvykle je vše naopak. Potom srdce jen zaplesá když narazí na výjimku z normálu.Na nìkoho kdo si pøestává hrabat na svém vlastním pískovišti a jeho stín dokonce pøekraèuje i hranice pískovištì. A takovíto lidé si, dle mého názoru, zaslouží podporu.V pátek 22/9 k tomu máte na 007 pøíležitost..

A jelikož nejen zábavou živ je èlovìk, budou pro všechny sebevzdìlávání se chtivé na místì info stánky od Svobody Zvíøat , èasopisu A-Kontra, kampanì Good Night White a koneènì stánek s veganským obèerstvením od Food Not Bombs.

Zapalte svoje plameny
Ze silou tavit kameny
ze silou všechny zdi boøit
ze silou cesty tvoøit

Balaclava

Ruce zkøížený do X jako gesto sebeobrany pøed hloupostí, zaslepeností a demagogií. Myšlenky jsou ty nejúèinnìjší zbranì hromadnýho nièení a ten nejnièivìjší útok bude veden zevnitø, ne zvenèí.Roznìtkou která má tu sílu odpálit bombu v tvojí hlavì mùže být právì BALACLAVA.

Pøíliš mnoho nebo pøíliš málo
pøíliš tlustí, pøíliš hubení
je rozhodnì víc tìch co se
nenávidí, nežli tìch co se milují.
A nebo žádní

Thalidomide

Vlastní xicht, vlastní výraz, vlastní škatulka, vlastní èistej morální kredit o to všechno má cenu se snažit. Our band could be your life øíká klasik a snaha o lepší svìt, svìtlejší zítøky, jednu spravedlnost a svobodu pro všechny mùže být tou svìtlou stranou slova THALIDOMIDE.

Nabìhlá žíla škubla prstem
a za ním 4 další, 4 další
sval se srazil do klubíèka
zatlé zuby do hlavy
zuby zatlé v pìst
zuby zatlé v pìst

Innoxia Corpora

Po dlouhé dobì nìkdo komu se dá vìøit že to co dìlá a øíká myslí opravdu vážnì.A navíc i prostøedky zde zvolené k vyslovení sebe sama nejsou v èeských krajích na denním poøádku. Subjektivní surrealizmus slov balených v proudu tónù jež øežou i ocel. To je pro mì INNOXIA CORPORA
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd