webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(02 | 09 | 2006 - 10:54 - reactions: 0) Banan
Riot Cop (usa), Set My Path (swe), Meleeh (swe), Degenerace (cze)
1. øíjna 2006, klub 007 Strahov, Praha

V nedìli 1. øíjna má svátek Igor a na Sedmièce bude ten den velká párty. Dvojkoncert pro všechny punx - okovaný krastery, umaštìný emaøe i poèmáraný strejdeè (a pøípadné kombinace).
Riot Cop jsou z Portlandu a v jejich øadách se nachází pìkná archivní sbírka vyžilelech punkáèù, kteøí už mají lecos za sebou. Vìtšinou se kromì hraní v kapelách velmi aktivnì úèastnili všech možných antiglobalizaèních a protiváleèných aktivitách v regionu, protestù proti WTO, nebo byli èleny radikálních skupin za práva zvíøat, jako napø. ALF a taky snad od plenek hrnuli punk, protože tihle chlapíci už prošli pìknou øádkou kapel (no, uznávám, že to v tomhle mìstì není zas takovej problém) jako napø. Detestation, Warmachine nebo Atrocious Madness a mají to prostì v krvi. Riot Cop jsou ovšem hudebnì mnohem víc klasickej údernej punk rock se zpìvnými refrény, jež vychází zejména z kultovních Wipers nebo Dead Kennedys a je samozøejmì øádnì okoøenìn surovostí zmínìných portlandských spolkù. Jestli máte rádi razantní a pøitom dostateènì melodickej anarcho punk s radikálním poselstvím, nesmíte chybìt! Jako support zahømí nejautentiètìjší raw kapela co znám a to Degenerace. Jakejkoliv jejich koncert mì vždycky dostane do kolen a jsem pøesvìdèen o tom, že i tentokráte bude jejich podání mixu Kuolema Sekunda naprosto likvidaèní. Akorát doufám, že si Pe?an opraví náboják, minule mu padal, takže celá show ztrácela lehce na dùstojnosti :)
No a protože to dopadlo jak to dopadlo, potkalo se turné Riot Cop s dalším, na kterém to spolu táhnou dvì švédské kapely. Obì vynikající. Set My Path - èlenové Smackdown a Trough Mist Of Tears. Rychlej a namakanej straight edge hardcore v té nejlepší tradici Catharsis a starých švédských metalových kapel, takže výsledek je impozantní. Temná, naléhavá a intenzivní muzika s velmi inteligentní politickým postojem v textech. Marek øíká, že to je mix Catharsis a Saidiwas (geniální švédská kapela z pol. 90 let) a nìco na tom asi bude. Každopádnì, kdo jede v Catharsis, His Hero Is Gone, Trial nebo At The Gates, ten bude urèitì spokojen. Meleeh jsou pak pokrevní bratøi Children Of Fall a v tomto pøípadì je to urèitì kompliment. Skvìlý emo hardcre s obrovskou silou podstaty a neuvìøitelnou intenzitou (a kytaristou, který láme dívèí srdce :). Kromì zmínìných Children Of Fall mi to svým zpùsobem pøipomíná Amandu Woodward. Upøímná a energická jízda, jež vyvolává v hlavì otázky a v tìle zvláštní škubání... Tak, jak to má být. Obì švédské kapely vydávají na labelu Black Star Foundation, který vede Emil z Children Of Fall.
A teï ješte jedna velice dùležitá vìc! Koncert zaène v 19.30 pøesnì, tak pøijïte prosím vèas a nepíšu to tady jen tak do vìtru. Myslím, že není zas takový problém vyjet na ten kopec o hodinu døív a tím umožnit všem kapelám, aby odehráli svùj koncert alespoò trochu dùstojnì a ne pro tøi lidi. Tento apel se týka paradoxnì hlavnì pražákù. Jestli si bude zas nìkdo stìžovat, že nevidìl pùlku koncertu (poté, co pøišel v pùl desatý), nakopu ho do prdele. Doufám, že se uvidíme v pitu.
Up the punx!

Banán za pøispìní Marka

O den døíve (sobota 30.9.) zahrají Riot Cop v Rožnovì pod Radhoštìm na Vrahu.

www.riotcop.com
www.setmypath.tk
www.meleeh.com
www.degenerace.wz.cz

www.klub007strahov.cz
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd