webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(29 | 09 | 2006 - 14:55 - reactions: 0) DIY
KRHfest
sobota 28.10.2006 15:00!!! hodin - ekocentrum Toulcùv dvùr (Praha 10)

Rád bych všechny pozval na KRHfest. Akce je pokusem udìlat vìci jinak a zkusit nìco nového. Hlavním unikátem bude prostor, kde se vše odehraje. Pronajali jsme bývalé barokní konírny. Ty jsou souèástí velkého ekocentra Toulcùv dvùr v pražské Hostivaøi. Místnost s nádhernou klenbou a sloupy uprostøed je fascinující a zajímavá tím, že se tu bìžnì koncerty nedìlaj. Hudební program jsme okoøenili prohlídkou ekocentra (pozor již ve 14:30), workshopem s potiskem trièek a výstavkou fotografií.

Ani line-up jsme neodbyli. Bude to hodnì divoké odpoledne a veèer, když se od 15:00 do 23:00 vystøídá celkem 10 kapel. Pestrá jízda: indie noise bude støídat punk, uslyšíme emo i hc metal, každý si snad pøijde na své.

Pozvali jsme John Ball, kteøí v Praze hráli naposledy pøed pùl rokem. Tehdy to bylo moje první setkání s nimi a musím øíct, že bylo hodnì intenzivní. Jumperovy texty plné úvah o smyslu pøátelství v lidském životì mì hodnì zaujaly a dovedly k závìru, že bez blízkých lidí kolem sebe by mì to tady asi nebavilo. Když to tahle banda rozbalí a Jumper øve: „ale obrovská je síla PØÁTELSTVÍ!!!“, jdu do kolen.

Podobný to je i s Lakmé. Pøestože jsem vidìl už hodnì jejich koncertù, nikdy mì nenudili. Dìlají hard core pøesnì tak, jak ho mám rád. Mají texty, které jsou v jistém smyslu angažované a nutí pøemýšlet, ale zároveò nepoužívají prvoplánová hesla.

Goro jsou pro mì osobnì rock and roll hvìzdy. Je to jízda… Kluci mají èím dál tím lepší show. Líbí se mi i Petrovy ironické komentáøe mezi písnièkami. Nastavují totiž trochu zrcadlo jedincùm, kteøí vidí svìt rozdìlený jen na èernou a bílou.

Do vod indie rocku a noisu nás zavedou ciTYK, Sulk (po John Ball další mimopražští hosté) a Les Fauves. Pùvodnì jsem zval kapelu TYK. Kluci ovšem tìsnì poté pøibrali nového zpìváka Honzu (ex-L´Point) a k názvu si pøipojili „ci“. Díky téhle partì jsem dostal kontakt na Sulk i Les Fauves. Je to vlastnì jeden velkej indie noise klan. Zvláš? jsem rád, že v poslednì jmenované kapele hrajou jen holky. Je to vítané osvìžení v dobì, kdy hudební nástroje drží v rukou povìtšinou kluci.

Po letní oslavì 10 let existence a natáèení desky se na „pódium“ (to je jen obrat, žádné tam nebude) vrátí Disabled se svou smìsicí grunge-punk-popu. Jsou to døíèi, co dokážou dostat atmosféru písnièky až do morku kostí posluchaèù. Je to melodie a náøez.

Po skoro roèním pilování nového repertoáru pøijdou zahrát KRAP. Od klasicky støiženého punku se posunuli k pøíjemnìjší kombinaci metalem okoøenìné muziky. Je škoda, že hrajou hodnì málo. Zaruèuju, že sedìt nebudete.

Asi nejtvrdší hudbu na Toulcáku zahraje Diphteria. Hoši valej hodnì povedenej hc metal a potrpìjí si na metlošskou image… nejspíš asi leckoho bude po koncíku bolet krèní páteø.

A my jako poøadatelé - Admit one´s guilt – pøineseme crossover s emo feelingem a d.i.y. poselstvím, jak by øekl pan Šaman. Teï máme nové songy se špetkou metalových rifù a nìjak se ten mix vyvíjí. Na akci poprvé pøedstavíme nového kytaristu. Na hraní v konírnì se opravdu tìšíme!

Dál ještì k organizaci. K dispozici bude pití alko i nealko, k jídlu vege i vegan karboše a další. Jinak taky bude možnost nakoupit, nebo prohlídnout si pár vìcièek z produkce netestované a bezchemické kosmetiky (zubní pasty, šampóny, masti bez sádla a ropy, bylinná léèiva a tak …viz.Cesta pøírody). Dopøedu vás prosíme o ohleduplnost, co se týká poøádku a vyzpìvování uprostøed dvora, když budete tøeba venku na cigárku. Akce je nekuøácká (na dvoøe ale samozøejmì kouøit mùžete). Celej prostor musíme pochopitelnì sami uklidit, takže když nám pomùžete tím, že nebude nikde nic odhazovat, budem rádi. Díky!

Pokud se nám podaøí neprodìlat, což se klidnì mùže stát, vìnujeme nìjaké peníze na podporu èinnosti oddílu Krhúti, což je vlastnì naše rodina a místo, kde jsme založili kapelu. Tìmhle aktivitám teï zrovna pšenka nekvete, takže to urèitì bude na místì.

V sobotu 28.10.2006 zaèínáme již ve 14:30 prohlídkou celého ekocentra pro zájemce a první úder do strun pøijde v 15:00 - pøesnì!!! Na místo se dostanete ze stanice metra Skalka (trasa A) nebo Opatov (trasa C). Pojedete autobusem 177 do zastávky Toulcùv dvùr, kde vystoupíte pøímo u branky dvora. Info s odkazama na stránky kapel a všema podrobnostma najdete tady. Tìšíme se!

JOHN BALL / srdeèní emo hc/punk
LAKMÉ / screamo emo
ADMIT ONE´S GUILT / hardcore crossover
GORO / rock and roll and emo
CITYK / noise indie rock
DISABLED / grunge-punk-pop
SULK / indie rock
LES FAUVES / dívèí indie noise
DIPHTERIA / hc metal
KRAP / metalpunk

Zdraví Tomáš
kontakt
info o akci

P.S. Pokud budou nìjací zájemci, mùžete se podívat i na dojení místní krávy Jitky. Možná byste mohli i DOJIT YOURSELF!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd