webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(23 | 10 | 2006 - 21:59 - reactions: 0) DIY
KONTATTO - Italská reinkarnace Wretched
KONTATTO je Italská raw crust hardcore kapela neohlížející se na žádné trendy, ale jedoucí si v kolejích hrubého crustu se silným vlivem staré Italské HC školy zejména Wretched. Venku již mají nìkolik split singlù napø.s AGATHOCLES èi BEYOND DESCRIPTION (Jap). Po dlouhé dobì jsou znovu aktivní a v listopadu je mùžete uvidìt na nìkolika koncertech u nás: èt 16.11.Frýdek Místek, pá 17.11.Liberec, so 18.11.06 Hamry nad Sázavou (+ LYCANTHROPHY, FESTA DESPERATO, SAY WHY, KOBRA 11 ad.). Info o koncertech vèetnì MP3 Kontatto ad. na www.lycanthrophy.wz.cz

Teï už rozhovor - ptal se Ondra fastcore (fastcore@centrum.cz) a odpovídá Koppa (kytara, zpìv):

Èau Koppa, øekni mi na úvod jen ty nejdùležitìjší body v historii Kontatto.

Kontatto zaèali hrát v záøí ´98. Pùvodní sestava byla: Stuppune-vocal, Koppa-kytara,voc, Joseppe-kytara, Marcellone-basa, Ciccione-bicí, Marionne-oficiální pøívrženec, manažer, kamarád...v téhle sestavì jsme vydali split CDr s PHP. V Bøeznu ´99 Marcellone a Stuppune opustili kapelu a zakladatel kapely Rifiuto (apokalyptický crust terror), Joseppe se vrátil k base a Marione zaèal zpívat.
S touhle sestavou jsme natoèili veškerý náš dostupný materiál (split 7“EP s GIFTGAS, AGATHOCLES, BEYOND DESCRIPTION, 3 way kazeta s RIFIUTO a DRUNKARDS, nìkolik válù na kompilace ad.)
V záøí 2000 Joseppe a Ciccione opustili kapelu kvùli nezájmu o punk scénu, takže Koppa zaèal hrát na bubny a Kotu pøišel na kytaru. Na jaøe 2001 pøišel nový kytarista Febo a Kotu pøešel na basu. V téhle sestavì jsme nikdy nenahráli žádný materiál, hra na bicí mi pøíliš nešla, ale odehráli jsme hodnì koncertù (tour po Slovensku a také Èesku)....v dubnu 2004 po nepovedeném koncertì jsme se rozhodli pro zmìnu, Marziona (známý s N.S.A., PUSSY FACE a CAMPUS STERMINII) pøišel jako nový bubeník a Koppa se vrátil zpìt ke kytaøe.
Nyní jsme: Marione-vocal, Koppa-kytara a vokál, Febo-kytara, Kotu-basa, Marzione-bicí

Jak ses vlastnì dostal k hardcore? Které kapely Tì ovlivnili hudebnì a názorovì?

Necítím žádnou hanbu pøiznat, že jsem se dostal k punku díky Green day, Rancid, Bad Religion apod. V ´94
jsem znal pár punk kapel (Sex pistols, Misfits, U.K.Subs, Clash, Ramones...) díky knihám o historii rocku a díky coverùm od Guns´n roses „Spaghetti incident“. Pozdìji jsem zjistil, že je i nìco „za“ muzikou, nìjaký postoj a poznal jsem D.I.Y. záležitosti. Pak jsem poznal další a další kapely, které mi ukazovali boj proti vìcem jako fašismus, vykoøis?ování, kapitalismus, sexismus, vivisekce....však víš jak tohle chodí. Myslím, že je to takto skoro pro každého. Pøinejmenším je to tak pro Kontatto. Všichni tomu vìøí, nedìlají to z módy.
Náš styl/hluk byl v zaèátcích ovlivnìn DISCHARGE, VARUKERS, DISORDER a WRETCHED. Potom jsme se vrhli na více crust teritória jako starší DISFEAR, DOOM, E.N.T., DISRUPT, DISCLOSE, SHITLICKERS, ANTI CIMEX, MOB 47, DISGUST, RAW NOISE...teï máme 2 kytary a zkoušíme hrát více ve WOLFPACK/WOLFBRIGADE stylu, ale bez tìch intelektuálních aspektù kapel jako TRAGEDY a FROM ASHES TO RISE (což osobnì nemám rád).
Ohlednì názorù – mùžu Ti øíct, že nás hodnì ovlivnili WRETCHED, specielnì pro svùj antimilitaristické postoje. Ale byli ovlivnìni DISCHARGE, které ovlivnili CRASS...takže si myslím, že každý politický crust D.I.Y. punk je ovlivnìn CRASS.

Co jste doteï vydali? Okomentuj každou nahrávku pár slovy.

KONTATTO/PHP split CDr (1999)
Raw tupa tupa hardcore crusty punk s udušeným vokálem a zkurveným zvukem kytary. Možná by to znìlo líp, kdyby jsme se v tom tolik nehrabali.. (14 songù)
PHP : Italský melodic core s osobní lyrikou (7 songù)

KONTATTO/GIFTGAS split 7“EP (1999)
Raw d-beat/ tupa tupa crust core v duchu Discharge, Anti cimex, Disrupt s hrubým vokálem. Možná naše nejlepší nahrávka (3 songy)
GIFTGAS:klasický švédský ultra fast crustcore, zkurvenì dobrý materiál (6 songù)

KONTATTO/AGATHOCLES split 7“ (2000)
Nejhrubší d-beat / tupa tupa crustcore bez respektu ke sluchu poslouchajícího...cover od bohù Shitlickers (5 songù)
AGx:d-beat mince punk ve Švédským stylu (3 songy)
KONTATTO/ RIFIUTO / DRUNKARDS 3 way split tape (2001)
Odlišné verze pøedchozích válù, hodnì nových d-beat sraèek, hodnì coverù ( od Rappresaglia, Wretched, Shitlickers a One way system) , není to tak špatná nahrávka ... (14 songù)
RIFIUTO : brutal E.N.T./Disruptish styl crustcore s hrubým a ujeèeným vokálem, který Ti znièí slechy!
DRUNKARDS : Apokaliptickej alko Motoheadní crust punk
KONTATTO/ BEYOND DESCRIPTION split 7“ (2002)
Znovu d-beat / tupa tupa peace crust core sraèka s celkem decentní nahrávkou (aèkoliv lidi si obèas stìžují na zvuk..) (4 songy)
B.D. : devastativní crust thrash z Japonska. Nneí co dodat ... (3 songy)

Jaká je aktuální situace v Kontatto? Bydlíš momentálnì v Anglii, ale vím, že Kontatto je stále naživu...

Mìli jsme vždy tento druh problému od té doby co jsme se já a Marione odstìhovali ze severu Itálie víc k centru...zatímco zbytek kapely bydlel stále na severu Itálie. V tuto dobu nás dìlilo víc než 400km, ale pøežili jsme, protože jsme opravdová punk kapela a nerozdìlí nás nìjaká takováto pøekážka.
Teï já a Marziona žijeme v Londýnì, máme asi roèní pauzu, ale budeme zpìt s novými nápady na nové songy, chystajícímu se tour (nevíš o tom náhodou nìco??..) a doufám hodnì nových nahrávek.

Líbí se Ti žít v Londýnì? Jaká je tam místní scéna?

Já i Marziona milujeme žít v Londýnì a bude to velmi tìžké opustit tohle místo...Tohle mìsto vypadalo jako zrod punkrocku, ale teï si kope vlastní hrob.... jsou tu 3 kolektivy: jeden na severu nazvaný „Squat or rot“, ale je to dlouho co jsem o nìm nìco nového slyšel, jeden na severu zvaný Brixton scum, který dìlá koncerty v hospodì „The Grosvenor´s“ (hráli tu Victims, Ruin, Dread messiah, One way system, Skitsystem) a další zvané Reknow (nebo tak nìjak) a tady to je víc do old school UK hcpunku jako Varukers atd.
Ohlednì kapel, mùžu øíci, že nejlepší ve mìstì je Give up all hope, scandi crust ovlivnìný pozdními Anti cimex s ex-èleny Nailbiter, Doom, Health hazard, Disprezzo.
Restarts je další skvìlá kapela ( a taky hodnì známá díky hodnì vydaným deskám od 90´let), Short bus window lickers (šílený nasraný hardcore crusty punk se èleny Restarts) taky nakopávají prdel.
Dread messiah (nahrávky na Skuld releases etc.) se zreformovali aa jejich metalický crust punk opravdu zabíjí!!!
Hard skin je bláznivá kapela starých punkù zesmìšòující všechna skinhedská klišé.
Potom je tu nìkolik malých kapel jako Coma (ženský hc punk), Non profit (kompletnì polský old school hc kombo), Moral dilemma (punk rock 77 styl), Deathrace (stoner rock s melodiemi jako Amebix a Black Sabbath), Bloody hell (rock´n roll punk s ženským vokálem), De cotolengo (Chaos punk hraný Španìly) a Death from above (špinavý Italský crusty punk hrající Švédský styl d-beat pøipomínající Anti-cimex, Shitlickers, Discard, Mob 47, Crudity, Avskum – hraji tu na basu a zpívám, Marziona na bubny a Gianluca na kytaru).

Jak zní KONTATTO v 2006 ?

Zníme daleko lépe od té doby co máme 2 kytary, lepšího bubeníka a dva vokály...uvidíš...

Dá se KONTATTO oznaèit jako politická kapela? Vím, že v Itálii je hodnì politická scéna, jaký je na to Tvùj názor?

Jsme politická kapela, protože všichni lidi v ní jsou politicky angažovaní. Každá druhá vìc je v našem životì politicky orientovaná! Od vìcí jako nepodporování supermarketù pøes pøesvìdèování kolegù v práci o našich názorech atd.
Je to pravda, punková scéna v Itálii je hodnì politická. Jsem rád, že je tu hodnì fajn lidí co organizují dobré demonstrace, koncerty atd. ale obèas je na hovno, že tu hlavnì pár mladých chová jako vandalové..
Souèasná scéna v Itálii je docela dobrá – je tu hodnì kapel (hodnì na vyjmenování) a prý vzniklo nìkolik mladých kapel, o kterých mí známý øíkali, že jsou hodnì dobrý. Takže doufám, že až se vrátím do Itálie tak tu najde nové èerstvé bandy.
Možná než se uzavírat v „ghettech“ tak je dobré mixovat více vìcí/stylù dohromady – myslím tím spoleèné koncerty se street punk kapelami, crust, hardcore nebo grind atd. prostì více lidí „do zbrnì“. Strávil jsem poslední roky potkáváním stále tìch samých oblièejù na každém koncertì ...

Jste stále aktivní po léta...stále vìøíte v DIY? Co znamená DIY etika pro Vás?

Vždy budu vìøit v DIY a nerad bych to zredukoval pouze na muziku, ale stavìt na tom svùj život!
Je to základ mých politických názorù. Pro mì je DIY kapela, která si vydává svoji muziku sama nebo na DIY labelech, což jsou lidi, kteøí se nesnaží vydìlat prachy vydáním desek a distribuují desky bez okrádání lidí a neprodávají materiály oficiálních velkých kompanií jako Virgin megastores atd.

O èem jsou Vaše texty? Jsou o válce, bombách a obìtích? Kdo je píše a kde pro nì berete inspiraci?

Nejsou jen o válce, aèkoliv pár jo...texty píše Marcellone a já. Píšu je pouze o svých pocitech nebo co cítím po ètení novin, zpráv, kde je urèitý druh zneužití, korupce, zneužití síly, vraždách ... takže nìkdy je to opravdu jednoduché. Taky píšeme texty proti válce, vivisekci, vládní korupci, fashion punks, znìužití drogami, represe policií... nic nového...

Co je momentálnì nejvíc vzrušující v nynìjší hc scénì? Jinak díky za rozhovor, uvidíme se brzy (nebo v pekle).

Nevím jak na tohle odpovìdìt...možná koncert MOB 47 ve Stokholmu?? Nebo naše tour a koncerty v ÈR?
Díky za rozhovor kamaráde, doufám, že se Èeští punx nezklamali našema sraèkama....doufám, že se brzy uvidíme (v pekle).
Opatrujte se, anarchii, mír a lásku
KONTATTO

Ondra fastcore fastcore@centrum.cz
 
[44kb][499kb][153kb][49kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd