webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(27 | 10 | 2006 - 15:22 - reactions: 0) DIY
LA FRACTION, BRNO, 26. 10. 2006, YACHT CLUB
Na koncert La Fraction jsem se tìšil možná víc než na koncerty ostatních kapel, které letošní podzim prorotovali èeskými luhy a háji. Možná je v tom kus nostalgie, pøece jen první koncerty La Fraction mám spojeny s „punkovým dospíváním“ a ex-squatem Ladronka. Asi jsem nebyl jediný. Na Yachtu bylo k vidìní spoustu starých známých tváøí, které se na koncertech už tak èasto neobjevují. Inu i punkeøi stárnou a na paty se jim lepí povinnosti a nástrahy se kterými v šestnácti, osmnácti nepoèítali a ty zákonitì ubírají èas a energii. Zanechme patosu a radìji se pojïme podívat, co se ten veèer v Brnì dìlo.
Kolem osmé už je klub solidnì zaplnìn a kolem pùl desáté, je tam už opravdu, zdùrazòuji opravdu plno, což sice ubírá komfortu, ale pro vytvoøení dobré atmosféry je to to pravé oøechové.
První se chápou nástrojù MACGYVER, torzo v Brnì kdysi tak populárních Pazi Snajper. Už od zaèátku je jasné, že tenhle veèer to bude vyrovnaná partie na všech tøech stranách fronty. Macgyver se už delší dobu na pódiu neukázali a tak publikum znalé vìci mohlo být pøekvapeno jak se øíká novým materiálem, který je oproti jejich prvnímu EP celkovì rychlejší a údernìjší. Macgyver si poctivì odsýpajícím punkem ovlivnìným anglickými kapelami jako Citizen Fish nebo P.A.I.N., který èerpá z tradice už zmínìných Pazi snajper, doplnìný o výborné texty, vynucuje první pøídavek veèera – cover od Nonconformist, zazpívaný s precizním východoslovenským pøízvukem.
Vrahžední CO-CA zaèínají chrlit svoji porci patøiènì navztekaného sofistikovaného punku jako druzí v poøadí. Pro mì osobnì vrchol veèera. Pod pódiem se zaèíná pogovat a do davu z úst úèinkujících létají uštìpaèné poznámky. Celkem soucítím s pocity, s jakými kluci z v horách zaklenutého Rožnova, vnímají tep nìkolikasettisícového mìsta, ale v této souvislosti nechápu narážky na „circle pity“. V Brnì na koncerty chodím dlouho a pravidelnì a „circle pit“ jsem vidìl všeho všudy dvakrát a moc kapel typu Hatebreed nebo Liar si taky nevybavuji. Pøestože na pódiu pulsuje výborná smìsice naštvaného punku, psychoidních pasáží alá NoMeansNo zabalená do výborných vyhrávek, musí se jít èlovìk po pùl hodinì nadechnout ven. Atmosféra v pøeplnìném prostoru zaèíná totiž houstnou každou minutu. Slovy Rákosníèka: „vzduch byl tak hustý, že by se dal krájet“. Škoda jen, že i když je v Yachtu tradiènì dobrý zvuk, tak pøesto nejdou zachytit všechna slova, tedy pokud nemáte naposlouchané texty z nahrávek a to v pøípadì Co-ca nelze. Desky jsou minulost, koncerty pøítomnost.
Hromadný úprk ze svìží teplé noci do tenat klubu, kde se už potí i stropy a sloupy, znaèí, že zaèínají hrát ti, kvùli nimž vìtšina pøišla, LA FRACTION. Hned od prvních tónù je vidìt, že za ta léta neztratili nic ze svého „šarmu“. Sympatický projev kapely a hlasité reakce publika vytváøí pøesnì ten typ okamžikù, ke kterým se ve vzpomínkách budete rádi vracet. Pokud vezmeme La Fraction èistì po instrumentální stránce, tak se jedná o bezchybnì zahraný melodický punk s patøiènou dávkou energie. Po pravdì øeèno ale to La Fraction od dalších kapel zase tolik neodlišuje. Tím, co dìlá La Fraction na první poslech jinou kapelou, je zpìv - sytý ženský hlas, který se nad hudbou klene jako most nad rozbouøenou øekou. Své dìlá i dobøe srozumitelná francouzština. Sympatické je, že ètvrteèní nocí nezní jen písnièky z nového alba, ale poctivì je zastoupena i tvorba z pøedešlých dvou desek. Zkrátka není na co žehrat.
Doufám, že spokojeni byli všichni – kapela, platící, organizátoøi i místní poboèka Food Not Bombs, na jejíž konto putoval výtìžek z tohoto veèera.
by DEaFEKT
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd