webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 11 | 2006 - 11:39 - reactions: 0) Jirzophone
EMOR – Emor road to improvisation CDr
(E-tribe records)

Po debutovém CD „Grain of Sand“ zkusili dobu pøed chystaným druhým albem vyplnit slovenští Emor tímto samo vydaným CDr, které mùžeme brát nìco jako studiový projekt, v tomto pøípadì lépe øeèeno zkušebnový improvizaèní projekt. Stopáž 24 minut je rozsekána do 7 dílù, které spolu se snaží nìjakým zpùsobem komunikovat. Pøedem je nutné upozornit choutky v podobì køiš?álovì èistého zvuku, jsou zde rafinovanì vystøídány zkušebnovým nevìtraným vzduchem a tak i zvuk je obleèen do temného schválnì zahuhlaného soundu, který kapela okomentovala slovy v bookletu: „pri peknom“ zvuku by boli tie poklady, pre ktoré hudbu pocúvame prehlednuté“. A tak se mùžete tìšit na vydatnou industrialnì- noisovou porci, která je až po okraj naplnìna kovovì chladným obsahem. Pøi poslechu této zachycené improvizace se dostanete až na úplné dno a je jen na vás jak si s tím poradíte. Pøipravená hra se zvuky, která má stále dost èasu a jakýkoliv zvrat èi posun mùže pekelnì podráždit milovníky rychlé akce, není dozajista urèena všem. A tak ti co rádi èekají a nemají potøeba stále nìkam chvátat mùžou vsadit na tento temný poèin, kdy vìtší spád je tu za odmìnu. Obzvláš? noèní hlídaèi strojírenských závodù pøi svých noèních obchùzkách ztichlých pracoviš? mohou pøi poslechu tohoto CD zažít doposud neprožité, kór když své hrdlo prolijí optimálnì vyhøátým èerným èajem z termosky. My všichni ostatní co neradi experimentují a mají rádi své jisté, radìji doporuèuji pro zaèátek poèkat si buï na druhé „regulérní“ album a nebo ti kteøí ještì tak neuèinili, poohlédnout se po poèinu pøedešlém, protože „Emor road to improvisation“ je nutné podávat již zkušeným posluchaèùm.

Emor
 
[83kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd