webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
column:::...
(06 | 11 | 2006 - 13:16 - reactions: 0) samuel
BOO!
Možná už projekt Boo! znáte, možná skrze BOO! koukáte na rozsáhlou veganskou kuchaøku, možná...

V našich podmínkách je to iniciativa, pokud vím, ojedinìlá a rozhodnì zajímavá. Pokud se k Vám žádná informace o tomto sympatickém nápadu zatím nedostala, zkuste si pøeèíst následující øádky…

Proè vzniklo Boo!
Hlavním pøáním bylo vytvoøit prostor, kde by mohli své vìci vystavit, nabízet a koneènì také prodat tvùrci, kteøí by jinak tuto možnost nemìli. Stránky nevznikly za úèelem profitu, ale za úèelem podpory. Nic na stránkách není masovì produkováno.Vše, co mùžete koupit, je vyrábìno s láskou a péèí - ne jen rychle slepeno výrobní linkou velké spoleènosti.
Èasem by mìla vzniknout (a vzniká) spolupráce s rùznými neziskovými organizacemi, jako jsou chránìné dílny apod.

Možná i Vás by potìšilo, kdyby jste si mohli koupit výrobek (nebo nìkomu dárek), za kterým by jste vidìli konkrétního èlovìka - tvùrce. V dobì, kdy znaèka firmy je kladena nad ostatní hodnoty výrobku, kdy nám nìkdo diktuje, co si máme oblékat, co jíst, s kým souhlasit a na koho nadávat, Boo! chce nabízet alespoò malou alternativu.


Co chceme prodávat/nabízet
Chceme podpoøit šikovné lidi - tvùrce - kteøí mají hlavnì potøebu tvoøit Aby bylo vidìt, že takhle se pracovat dá - podle principù DIY. Chceme, aby se kruh uzavøel a tento výrobek - z rukou konkrétní osoby - mìl možnost dostat se do rukou jiné osoby, která z nìj bude mít radost a bude si vážit cesty, kterou prošel.
Chtìli bychom také pomoci s distribucí zinù, ruènì vázaných knížek apod. Chceme nabízet hraèky - látkové panenky, døevìné vláèky atd. Upøednostòujeme pøedmìty z ekologicky recyklovatelných materiálù, ruènì vyrábìné, dotvoøené apod.

Chceme nabízet:
- pletené, šité nebo háèkované obleèení, recyklované sekáèové modely, èepice, šály, rukavice, trièka, tílka...
- tašky originální, potisknuté, pokreslené, pletené, penìženky, ba?ùžky, ruksáèky...
- placky, nálepky, nášivky...
- knížky, komixy, èasopisy, ziny – pøíp. ruènì vyrábìné...
- výrobky z papíru, diáøe, pohlednice, pøáníèka, pøání, kalendáøe, záložky, pexesa...
- šperky, náramky, náušnice, cingrlátka, sponky...
- hraèky pletené, šité, døevìné, jakékoli, kostky, hry spoleèenské i nespoleèenské, stavebnice...
- keramiku, sklo, pomalované, pálené… praktické nádoby na uchovávání vìcí...
- malování, sochy, obrázky v rámeèku nebo bez, plakáty, fotografie, koláže…
a mnoho dalšího.

Nebudeme nabízet: kosmetiku ani potraviny, publikace / ziny / motivy které jsou nositelem myšlenky, se kterou nesouhlasíme (potlaèování práv, rasismus, sexismus, užívání drog apod.), pøedmìty, které jsou zbyteènì drahé, pøedmìty nekvalitní, výrobky z kùže a zvíøat vùbec...

Jak se tento projekt rozjede, záleží na mnoha okolnostech. Budeme rádi, když toho pùjdete s námi! Proto bychom chtìli oslovit tvùrce, øemeslníky - prostì ty, kteøí mají co nabídnout, aby nás kontaktovali. A tìm ostatním a? Boo!tique slouží!

BOO!
 
[29kb][27kb][28kb][63kb]

[44kb][14kb][43kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd