webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(17 | 11 | 2006 - 18:30 - reactions: 0) Banan
ABHORRENCE - BLOOD OF HATRED MCD
(Deadbutcher)

Hodnì krve, hodnì krve. Bratislavští Abhorrence pøichází s další porcí žiletek, nabroušených nožù a ostrých hran. A s lehkou zmìnou v sestavì, kdy Mikitu nahradil dlouholetý kámoš kapely Dajko, pøichází i lehká zmìna, co se týká hudebních postupù i grafického zpracování obalu a bookletu. Tak za prvé, nové skladby jsou mnohem tvrdší a mnohem víc mosh, než kdy pøed tím a i Aïkùv volkál má suverénì nejhustìjší projev za celou dobu, co Abhorrence fungují. A to si je pamatuju od úplných zaèátkù. To, co nemùžete na Blood of Hatred pøeslechnout je snaha o maximální drtící úèinek skladeb použitím relativnì jednoduchých, ale o to úèinnìjších postupù. Kytary jsou opravdu hodnì sekané, bicí tvrdé a rytmické se spoustou prùšlapù a silnou dávku nasranosti všemu dodává již zmínìný vokál, jež je i pøes svou brutalitu peèlivì nafrázován a nìkteré pasáže hodnì podtrhuje. Až potud bych nemìl výhrad. Ani mì nevadí, že inspirace v Bury Your Dead je na téhle nahrávce opravdu hodnì citelná a to jak po hudební, tak hlavnì zvukové stránce (ten zvuk k muzice sedne perfektnì a myslím, že se Abhorrence dostali na hranici technických možností, které mìli k dispozici), každý se necháváme nìèím inspirovat a to s v nás poté odráží. Trochu mì ale mrzí, že nìkde vlastní invence ustoupila úplnì, nebo? na debutním singlu i prvním albu Burial of Evil jsem pøeci jen slyšel alespoò trochu originální kapelu. Tohle se pak doslova týká i bookletu a obalu. I ten je totiž zpracován s jasným odkazem na This is Love This is Murderous od Bleeding Through a jakkoliv to mùžu chápat, tak mì ta totální absence vlastního nápadu prostì štve. Obèas mi to pøijde, že se kluci tak trochu umìle zavírají do vlastního ghetta, kde je na programu pár kapel, které jim hudebnì vyhovují okolo nich se to pak vše toèí a výsledkem je pak dobøe odvedená øemeslná práce, která ovšem postrádá duši. Tohle se týká pak i toho, co bylo pro Abhorrence vždy hodnì dùležité, nebo já jsem alespoò mìl ten pocit. Mluvím o celkovém odkazu a sdìlení v textech, postojích k problémùm okolo sebe a zaujímáni stanovisek. Kapely, které se objevují jako inspiraèní zdroje na téhle nahrávce tenhle rozmìr vìtšinou postrádají a mì se èím dál tím více zdá, že ho zaèínají ztrácet i Abhorrence. A to mì osobnì mrzí opravdu hodnì. Na to, aby mi to bylo fuk, je mám moc rád.

Abhorrence
Deadbutcher
 
[81kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd