webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 12 | 2006 - 12:36 - reactions: 0) Aran
Red Sparowes - Every Red Heart Shines Toward The Red Sun
(Neurot Recordings)

Èas od èasu mì hudba vezme pod krkem, sevøe mì, že se nemùžu ani pohnout a zasyèí: „Koukni se mi do oèí, ty nulo!“ Podívám se a vidím, že jsem TAKHLE malej... Malej kluk, co mhouøí oèi do zapadajícího slunce. Malej tvor v kolobìhu vìcí. A to je pøesnì pøípad nový desky Red Sparowes s názvem Every Red Heart Shines Toward The Red Sun. Je to muzika, která mì zcela pohltila. Red Sparowes otevírají tìžký dveøe, za kterejma je tisíciletá nejistota. Chodby, který vedou dovnitø každýho èlovìka.

Pro ucelenej dojem z celýho alba je nutný zmínit jeho koncept:

„Velký skok vpøed“ byl oficiální slogan èínský komunistický politiky pod vedením Mao Ce-tunga v letech 1958-1962. V jeho rámci byli napøíklad rolníci vyzvaný k tomu, aby zabíjeli vrabce. Proè právì vrabce? Protože se živí semenama, z kterejch má vzejít úroda. Rolníci se èinili, takže zemi za chvíli pokryly mrtvý tìla stovek tisícù vrabcù. Chvíli se zdálo, že plán funguje... Jenže vùdci si neuvìdomili jednu vìc: když krajinu zbavili vrabcù, zbavili se i nejvìtšího nepøítele kobylek. A ty následnì pokryly úrodu jako èernej mrak. Takže následoval hladomor, bìhem kterýho zemøelo podle nìkterejch pramenù až 43 milionù lidí...

Red Sparowes vás tam všude zavedou. Do mrtvý krajiny, kterou se døív nesl ptaèí zpìv, ale nad kterou teï visí jen tìžký šedý oblaka. Pod nohama cejtíte chroupání, jak vaše nohy pøi bezhlavým útìku drtí tisíce kobylek. Stoletý hory na obzoru mlèky pozorujou pøedem prohranej zápas lidí, který se o úrodu pøetahujou s miliónovým mraènem hmyzu. Žhnoucí slunce, pálivej mráz, ostrej vítr. Follow the leaders...

Musím øíct, že debut Red Sparowes (pro poøádek: v sestavì momentálnì najdete èleny nebo ex-èleny Neurosis, Isis, Angel Hair, The VSS, Pleasure Forever a Halifax Pier, ale to asi všichni víte) ve mnì nezanechal nìjaký hlubší stopy, i když deska to je docela zajímavá. Jenže to, co kapela pøedvádí na Every Red Heart Shines Toward The Red Sun, je prostì fascinující. Zapomeòte na post-rocký schémata a klišé ve stylu „teï chvíli tichý vybrnkávání a pak náøez“. Kdepak, nic takovýho. Hudba Red Sparowes se vine podle vlastních instinktù. Dlouhý stopáže jednotlivejch skladeb tuhle muziku osvobozujou, místo aby jí svazovaly ruce nudou. Poslední hrdej let svobodnýho ptáka, než padne vyèerpanej a vydìšenej k zemi. Muèivý výkøiky kytar støídají pasáže plný nadìje, který se ale zvolna svažujou do strmý propasti. Dusivý figury basy, nájezdy bicích, hypnotizující muzika... Every Red Heart Shines Toward The Red Sun je famózní album, jedno z tìch, který je tøeba zažít na vlastní kùži. Slova nestaèí.

Red Sparowes na MySpace
 
[60kb][33kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd