webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(07 | 12 | 2006 - 09:39 - reactions: 0) samuel
Mischief Brew “Smash The Windows“ LP
(Gunner Records)

Nìkteré okamžiky zùstanou v pamìti dlouho, jiné zmizí stejnì rychle, jako se objevily. Je také množství tìch, které zùstanou napoøád… Jejich støípky nám mnohdy navodí podobnou atmosféru u zcela jiných prožitkù. Jehla zapadla do prvních drážek desky a v mé hlavì zaèali bìžet vzpomínky na turné, kdy jsme se Svatým Otcem Inym drželi stráž v dodávce na dvoøe berlínského squattu Köpi. Hodina po hodinì utíkala, tma se mìnila ve svìtlo a desítky neúnavných punk´s øedili noèní realitu nekoneèným posledním pivem. Oprýskané zdi, staré neony, psi a písnièka ve starém magnetofonu jako by nechtìla nikdy skonèit. Stejnì neúnavné obsluze místního baru sekunduje virtuální kapela, jejíž jméno si mùžete dosadit dle vlastního vkusu. Trefou do èerného by byla americká skupina Mischief Brew. Všichni pøíznivci Plant It-X records, country nebo folk punkových, akustických a hlavnì naprosto nekonveèních šílených kapel otevøete oèi, protože teï to je nìco pro vás!

Budeš-li si chtít udìlat pøedstavu o jejich stylu, pøiprav se na velké množství pøísad a ingrediencí. Vezmi The Pogues, New Model Army, Subhumans, Bad Brains, Against Me!, Bike Is The Pipe Bomb, pøidej balkánské lidovky z filmu „Èerná koèka, bílý kocour“, atmosféru popsanou výše a jsi na dobré cestì tušit, o co se bude jednat. Písnièky Mischief Brew jsou pøirovnávány k pirátskému punku, cikánskému swingu, ïábelskému jazzu, ale také ke klasické americké country. Jsou vším, jen ne tuctovou kapelou bez nápadu, která se veze na módních vlnách.

Mischief Brew – to je nevinnì vyhlížející chlapík jménem Erik Petersen. Desku “Smash The Windows“ nahrál se èleny skupin World/Inferno, Guignol, Evil Robot Us' a Leftover Crack. Pro zpestøení i navození atmosféry použil v nìkterých písnièkách mandolínu, cymbál, radio, saxofon, pánvièku, zvon, akordeon, klarinet, pískání a mnoho jiných vychytávek, které ve spojení s rùznorodými spoluhráèi a výbornými aranžemi dìlá ze “Smash The Windows“ vynikající desku. Je zde spojeno tolik rozdílných nálad s jistotou rukou barového hráèe a zní více „punkovì“ než spousta punkových desek. Rozdílné a pøitom tolik podobné jsou i obì strany desky. První má hospodský The Pogues nádech, druhá je více experimentální se spoustu úletù do rozdílných stylù. Nejednou Vám na jedné stranì zazní swingové i jazzové prvky, promíchané s náladou Bad Brains a reggae funky období.

Výborná grafika podtrhuje náladu alba. Pìkný malovaný obal, rukou psané texty … úžasné! Buïte si jistí, že Vám silné nápady z jednotlivých písnièek vlezou do povìdomí a aniž by jste si to uvìdomovali, tak tam zùstanou. Je již svìtlo a z oprýskaných dveøí baru je slyšet refrén písnì „Roll Me Through The Gates Of Hell“ … „see you in hell boys, see you in hell …!!!“. Vynikají po všech stránkách! (S)

Mischief Brew
Gunner Records
Sabotage Records

V ÈR k dostání u Samuel.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd