webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(14 | 12 | 2006 - 07:54 - reactions: 0) samuel
Kusumam
Kusumam je alternativní trio z Písku. Vlastním životem fungují již pìknou øádku let. Vìdìt o sobì dají obèasnými koncerty a zajímavými nahrávkami. Bez vìtších ambicí zviditelnit se prezentují své pocity, nálady, nejistoty, lásky i naštvanost skrze své nástroje. Je to pohled zdánlivì „normálních“ klukù, zorným úhlem od bicích, bassy a kytary. Hudbou vyjadøují to co cítí a dávají vìdìt o svém životì, který v jejich skladbách najdeme. Budeme-li je chtít najít a dozvìdìt se o nich, najdeme je. V opaèném pøípadì si mùžeme být jistí, že je to neodradí a stále budou peèlivì cvièit ve své zkušebnì v garáži.

Letošní zimu pøicházejí s novým albem na prùhledném limitovaném LP/CD-r. Nejsou ani první ani poslední, oboje si vydávají sami vlastním nákladem. Minirozhovor je udìlaný k této pøíležitosti a snad se díky nìmu dozvíme nìco více o sympatické i tajemné skupinì Kusumam. Ptal se H.Samuel, odpovídal Rob Hopeye.

1) Ahoj Roberte! Jsem rád, že máš chu? se na tomto rozhovoru podílet. Na úvod se nevyhnu èastokrát položené úvodní otázce. Øekl by jsi nìco o Kusumam co navodí Vaši atmosféru a zároveò jsme se dozvìdìli o Vaší minulosti?
Honzo, nevím jak lépe nás pøedstavit, než jak jsi to udìlal Ty. Sám jsem z tvého úvodu zvìdavej co jsou Kusumam vlastnì zaè. Hudebnì snad nejblíž k emorocku, ale nikdy jsme neøešili co budeme nebo máme hrát. Moje stará láska je Dischord v èele s Fugazi, jak dobøe víš. Tom má rád všechno od 60-tek po skáèko a Klokan si libuje v mantrách a východních kulturách, z èehož plyne i název kapely. Máme za sebou bezmála 7 let ve stejný sestavì, nìco pøes 40 songù který už nehrajem, jednu desku na Indies Records a teï po dvou letech koneènì nový album "Fight With Windmills".

2) 7 let je celkem dlouhá doba. Co bylo impulsem pro založení Kusumam?
V mém pøípadì byl implusem rozpad Drátù a potøeba hrát dál, akorát jsem pøešel od kytary k bicím. S Tomem jsme si obèasnì jamovali a o Klokanovi jsme vìdìli, že je volnej a navíc parádní basák. A klaplo to.

3) Mluvil jsi o Dischord, Fugazi … vydavatelství i kapela jsou hodny respektu. Když uslyšíme název jednoho nebo druhého, bude jasná jistá rovina na které se pohybujeme a zároveò to bude pro urèité posluchaèe zárukou kvality. Na èem si jako kapela zakládáte a co je pro Vás dùležité?
No já jsem si už jako malej pøál hrát pro celej svìt, fakt pøinášet písnìmi radost a vydìlávat
hromady penìz, který by se daly dobøe použít na bolavá místa naší planety. Samý benefièní
koncerty a tak. Rád na tyhle sny vzpomínám. Skuteènost je taková, že jsme rádi když si obèas zahrajeme živì a tak se nejvíc soustøedíme aby to bylo aspoò co nejlíp zahraný. Dùležitá pro kapelu je svoboda projevu - žádný mantinely. Každej se mùže vyjadøovat tak jak to cítí.

4) Plány s benefièními akcemi jsou moc pìkné! Povedlo se Vám tyto pøedstavy již nìkdy realizovat?
Párkrát jo, ale nic gigantickýho. Rádi kdykoliv na benefitu zahrajeme.

5) Co znamená Kusumam a proè jste si vybrali zrovna tento název?
Kusumam znamená "kvìt", je to ze sánskrtu (pøíznivci 108 a Shelter budou vìdìt jakým smìrem fouká). Víme ještì o øádové sestøe Kusumam, ale s tou to nijak nesouvisí. Název vzniknul podle Klokanovo textu - tady se ukazuje jeho záliba ve východních kulturách, protože když píše text, mùžeš si bejt jistej, že buï pùjde o vnitøní pochody popsaný hravou melodikou èeštiny, nebo sáhne po sánskrských mantrách. Z jedné takové je i náš název.

6) Na mou další otázku jsi již èásteènì odpovìdìl. Kdo píše Vaše texty? Máte oblíbená témata, které se ve Vašich textech objevují?
V podstatì se dá øíct, že všechny texty, až do aktuální desky, psal Klokan a jak jsem øekl, jde buï o vnitøní záležitosti, mantry nebo slovní hraèièkování. Na našem netu jsou všechny ke stažení a je jich opravdu dost. U nový desky "Fight with Windmills" je to jinak. Psali jsme všichni. Neprozradim kdo co. Jsme prostì kapela co táhne za jeden provaz a žádný zviditelòování jednotlivcù nebereme. Texty jsou sociálnì-politicko-vnitønì snoví vìnovaný
outsiderùm podobným jako jsme mi. Když to vezmu podrobnìjš tak první skladba "Airkiller" je o cigaretách co nám všem nièí zdraví. I na koncertech je to úvodní song a mi za to že zahrajem chceme jediný, aby fans ten hnus típli. "Labyrinth" je o protikladech dvou lidí. "The Roots", pro mì nejbolavìjší téma - nesplnìný sny. "Bindings Energy" je o partnerských vazbách. AG-III je o osobních problémech versus ekologický katastrofy. "Hail to the Glitter" je žádost o používání vlastního mozku namísto multimediální tlaèenky. "Elegantly" je osobní text. "Násika" druhý ztvárnìní mantry z pøedešlího alba. "Erased Illusions" se vysmívá mužskýmu egu a nadøazenosti. "Sunlight Vampires" je mnohavýznamová tak ji nebudu škatulkovat. "The Black Coach Steals" je o zármutku který pøináší smrt a "Fly Fly will be
Butterfly" je zároveò o schopnosti pøekonat hranice ale i o halucinogenní kvìtinì...

7) Cítíte se rockovou kapelou nebo hardcore kapelou? Kdybys mìl Vaší kapelu nìkam zaøadit, na jakou stranu by jsi se pøiklonil?
Kdybych øekl že jsme hardcore band, tak by to nebylo fér. Takže rockovou.

8) Proè jste se rozhodli vydat Vaše nové albu na vinylu a co Vás motivovalo k tomu si ho vydat vlastním nákladem?
Uahhh skvìlý otázky! Pro desku jsme se rozhodli z mnoha dùvodù. Za prvé je to krásnej formát, navíc velkej obal a hlavnì atmosféra, která z desky na každýho pùsobí, nemluvì o tom, že je to taková sbìratelská trofej. Já mám obrovskou radost, že jsme se takhle rozhodli.

Musím pøiznat, že ještì jedním dùvodem byl fakt, že CD´s se až moc kopírujou a (aspoò pro nás) by vydání na kompaktu byly vyhozený peníze a to si nemùžeme dovolit. Dùvod proè tohle album vychází vlastním nákladem na našem pidilabelu Lime Tree Records za podpory Korek Records (sem patøí velikánský podìkování Korkovi, že do nás vložil dùvìru a peníz, díky díky!!! ), takže dùvod je jednoduchej, prostì jsme se tak domluvili. K novýmu materiálu nejsme vázaný žádnejma smlouvama, takže nebyl problém a je to opravdu úleva.
Vlastní vydání má samozøejmì svá pro a proti. Výborný je, že nemusíš øešit autorský práva a mùžeš si s vlastníma skladbama dìlat co chceš. Naproti tomu je jasný, že distribuce je závislá jen na tvejch možnostech, koncertování, pomoci kamarádù.

9) Jak a kde probíhalo nahrávání desky?
Album se nahrávalo ve výborným studiu Zdenka Šikýøe v Hostivaøi. Udìlali jsme experiment a nejeli toèit desku najednou jako døív, ale vždycky je na den, dva v prùbìhu celýho roku. Tenhle zpùsob není sice zrovna ekonomickej, ale zase se mùže dosáhnout vìtší pestrosti
jak zvuku tak i skladeb samotnejch. Nahrávání a míchaèky trvaly dohromady 6 dní. Master jsme nedìlali. Zdenda je tak šikovnej, že to nebylo potøeba. Všem kapelám tohle studio vøele doporuèuju.

10) Plány pro nejbližší dobu aneb na co se mùžeme tìšit?
Rádi by jsme dìlali víc shows a právì teï se nejvíc soustøedíme na release party. Je to ale pøekvapení, tak nic nepovím. Už mìsíc nesmí nikdo do zkušebny, tak doufám, že všechno klapne. V plánu je i další vizuální spodobnìní asi 2 dalších skladeb stejnì jako u "Elegantly" a samozøejmì v pøíštím roce budeme hrát a propagovat tuhle novou desku. Navíc už jsme
zaèali pracovat na novém materiálu. Uvidíme …

11) Co by jsi/ste chtìli s Kusumam dokázat?
S dokazováním ještì poèkáme. Za prvoøadý považujeme nauèit se slušnì hrát, bavit lidi a pøedat jim i nìco z vlastních názorù a nastavit úroveò shows tak, aby naše vystoupení bylo zárukou 100% výkonu fajn atmosféry. Osobnì bych byl moc rád za vìtší komunikaci s fans.

12) Roberte, díky za náš krátký rozhovor. Je nìco co by jsi chtìl o Kusumam napsat a v našem povídání k tomu nebyl prostor?
Rád bych ti za celou kapelu moc podìkoval jak za zájem tak i možnost dát o nás trošku víc vìdìt. Díky, díky! Kdo bude mít potøebu se cokoliv víc dozvìdìt mùže navštívit nìkterej z našich koncertù, nebo mrknout na kusumam.net. Mìjte se moc fajn!
 
[99kb][50kb][26kb][49kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd