webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 12 | 2006 - 14:56 - reactions: 0) samuel
Kusumam “Fight With Windmills“ LP
(Lime Tree Records/Korek Records)

Vìtšina lidí zaène po nìjaké dobì uvìdomovat, že støípky životních pøíbìhù do sebe zapadají. Nìkdy více, jindy ménì. Nìkdy s chybami, jindy bez nich. Pokud zastavíme sami u sebe a odrazíme se ode dna svých chyb, jsme na dobré cestì postoupit na další schod v životních etapách. Èetl jsem, myslím že to bylo v DayAfter katalogu, že poslech Fugazi desek z nás mùže udìlat lepšího èlovìka. Nìco na tom bude a jistá je jedna vìc, pokud budeme ty své ošoupané vinyly poslouchat peèlivì, je možné, že nám jednotlivé støípky do sebe zaènou zapadat.

Zrají lidé, ale i kapely. Pokud si projdeme dobrým i zlým a vìci dìláme dlouhou dobu, všechno se to nìkde projeví. Dostávám se do bodu, ze kterého se chci odrazit v psaní této recenze. Poslechem desek, bìžným životem, usínáním a probouzením se do práce, ale hlavnì peèlivým zkoušením se Kusumam dostali do míst, které jsem se snažil nastínit úvodem. Není podstatné, jestli je znáš nebo patøí do mezi kapely, které sleduješ. Jsou tady a støípky jejich tvorby do sebe zaèínají po letech zapadat a tvoøit obrázek, který malují jen oni sami.

Kusumam je trojice sympatických chlapíkù z Písku. „Fight With Windmills“ je jejich nové album a zároveò první vinylový nosiè. La?ku nasadili hodnì vysoko. Od prvního pohledu je to velice pìkná a precizní práce. Navíc Vás po rozbalení pøekvapí luxusní èirý vinyl nebo možná i speciální barevná edice. Nedopatøením se ale zamíchala mezi ostatních 263 desek a tak máme všichni naprosto stejnou šanci ji získat. Desku si kapela vydala víceménì sama, za pomoci Korek Records.

Hrají spolu témìø sedm let a jejich styl balancující na pomezí emo hardocore, alternativy, indie a spousty dalších stylù, pùsobí za ty roky jistì a vyhranì. U nových skladeb mi pøijde, jako by udìlali èáru a odrazili se od svých pøedchozích nahrávek. Cítím z toho obrovský progres. Jsou to oni, ale pùsobí novì, svìže. Nahrávka byla zaznamenaná v nìkolika obdobích bìhem jednoho roku. Je to netypické, ale pro jejich styl to byla naprosto výborná volba, která vyzdvihla rùznorodost jednotlivých skladeb. Díky preciznímu poskládání pùsobí ucelenì a osobnì mám pøi poslechu desky pocit, že procházím pøíbìhem nebo se na konci roku ohlédnu zpìt pro jeho zhodnocení.

Bìhem poslechu projdeme množstvím nálad. Atmosféra se plynule mìní a rozhodnì to není na úkor celkového dojmu. Rychlejší skladby jsou vystøídány pomalejšími bez toho, aby byl poslech nìjak narušen. Stylovì se Kusumam zatoulají do spousty žánrù a prezentují nám mix, který v jejich podání zní opravdu dobøe. Jediná pøipomínka by se dala smìøovat k nepøíliš „obroušené“ angliètinì, v celkovém konceptu je to ale vìc zanedbatelná.

„Fight With Windmills“ je deska, které skupina dala opravdu hodnì a myslím, že je to kvalitnì odvedený kus práce. Bylo by moc fajn, kdyby se jí dostalo patøièného ocenìní. Myslím, že klukùm udìlá radost hlavnì to, že se najdou lidí, které bude jejich hudba bavit a potìší je. Jsem jedním z nich a snad Kusumam pøijmou malou poklonu za vynikající poèin. Díky! (S)

Kusumam
K dostání u Day After, Silver Rocket a Samuel.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd