webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(10 | 12 | 2006 - 12:31 - reactions: 0) DIY
VYJÁDØENÍ ANTIFAŠISTICKÉ AKCE KE ZRUŠENÉMU KONCERTU KAPELY DISDAINFUL
V poslední dobì hýbe pražskou punkovou a skinheadskou scénou kauza, která se nás žel zaèala dotýkat. Považujeme tedy za vhodné se k ní také vyjádøit, ale nechceme se do této aféry zbyteènì více zaplétat pomluvami a nepodloženými informacemi. Shrneme tedy pouze základní fakta.

Jedna ze známìjších postav èeské skinheadské scény Vláïa Èervený (provozovatel portálu streetpunk.cz a majitel obchodù Bulldog shop a Brokenheart v Praze) si v øíjnu 2005 založil s nìkolika skins z jeho okolí skinhead-rockovou kapelu s názvem Disdainful.

Disdainful mìli v lednu 2007 hrát v klubu 007 na Strahovì. Management klubu dostává nìkolik anonymních e-mailù a telefonátù, aby koncert zrušil, protože èlenové kapely údajnì podporují fašisty. Lidé okolo Disdainful z tìchto vìcí zaèali obviòovat skupinu lidí pohybující se v pražské subkulturní scénì. Koncert byl následnì opravdu zrušen. Disdainful se tedy vytasí s dalším pokusem a zaèínají šíøit další lži o tom, že za pomluvami stojí Antifašistická akce (AFA). Celá vìc by nestála ani za reakci, ale právì z dùvodu tohoto špinavého osoèení poci?ujeme potøebu se k celému problému vyjádøit. Rádi bychom zdùraznili, že za anonymními telefonáty a e-maily nestojíme!

Jádro pudla
Dostáváme se k jádru problému. Tøi protagonisté z této kapely ve scénì známí jako Peddy, Kish a Ája provozují web Backstreetbattalion.com, kde zveøejòují rozhovory se zahranièními skinhead/punkovými kapelami. Ještì než se podíváme na nìkteré z nich blíže, vrátíme k èlánku o skinheads, který nedávno vyšel na Antifa.cz. Èást o "apolitických" patriotech a antikomunistech je v tuto chvíli více než výstižná a stojí za pøipomenutí:

"Pravda ovšem je, že mezi tradièní skinheads se snaží proniknout nìkteøí neonacisté. Ne každý bonehead vydrží být neonacistou dlouho a když neonacismus vyprchá, mnohý z nich se pøirozeným vývojem dostane na apolitické pozice. Na druhé stranì existují lidé, kteøí se mezi apolitické skinheady snaží proniknout zcela cílenì bez toho, že by své neonacistické myšlenky opustili. Tito lidé pochopili, že jako otevøení neonacisté nezískají velkou popularitu a zkouší se uchytit u nejbližších subkulturních „sousedù“. Nìkterým se to daøí – pøíkladem mohu být kapely jako Kampfzone z Nìmecka, Lions Pride a Les Vilains z Belgie nebo Steelcapped Strenght a The Jinx ze Švédska, pøièemž nìkteré staré britské kapely jako tøeba Condemned 84 a Combat 84 mají k této formì blízko alespoò v tom smyslu, že na jejich koncertech se potkávají apolitiètí i rasistiètí skinheadi. Všechny tyto kapely se tváøí jako „apolitické“ a pøi tom hovoøí otevøenì o nacionalismu, odporu proti „levici“ (což je pro nì hodnì gumový termín, do kterého se vejde leckdo, nebo pøesnìji øeèeno kde kdo), odporu proti imigrantùm a obecnì proti barevným a obèas tøeba zahrají na nìjakém tom neonacistickém shromáždìní. Pøi tom všem se neustále dovolávají skinheadských tradic, èímž imponují nemalé èásti hlavnì mladých skinheadù. Nìkdy se také odvolávají na myšlenku RAC a tvrdí o sobì, že jsou antikomunistiètí, což také zní mnoha lidem dobøe. Pøi tom ovšem pøesnì následují pùvodní myšlenku RAC, totiž stát se oficiální platformou neonacismu, pouze pod pøijatelným názvem."

Álib agil
Právì s kapelami Kampfzone, Lions Pride, Combat 84 a The Jinx mùžeme najít rozhovory na stránkách Backstreetbattalion. Rozhovor s Kampfzone, kde klidnì kapela pøiznala, že odehrála koncert s èistì neonacistickou kapelou Celtic Warrior, byl radìji po urèité dobì smazán. Nejspíš si už sami tvùrci webu øekli, že tohle je moc okaté. Zajímavé také je, že kytarista/zpìvák "DP" z The Jinx je bývalý èlen nazipunkové kapely Midgårds Söner. Další kapely na webu Backstreetbattalion, které stojí za zmínku jsou:

Battle scarred - kytarista kapely "Jocke" který nechvalnì proslavil švédskou psychobilly kapelu Pitbullfarm. A nebo Better off crazy - rozhovor s bubeníkem Johnem "Grinny" Grintonem - spoluzakladatelem britské white power kapely Skrewdriver a èlenem Národní Fronty.

Dále napø. Lions Pride – ultranacionalistická kapela z Belgie známá svými „patriotickými“ a antikomunistickými postoji. Spoleènì s Kampfzone pøijali pozvání Martina Korce a v roce 2004 v Brnì odehráli koncert s Randall Gruppe a Squad 96. Že se jednalo o èistì neonacistický dýchánek a ne žádnou „streetpunkovou“ akci netøeba dodávat.

Retaliator – rozhovor s touto kapelou si mùžete pøeèíst v nacistickém zinu Made in Pressburg, „pìknì“ se zde vyjadøují zejména ohlednì pøistìhovalectví. Nìkteøí èlenové kapely hráli v kapele Condemned 84, Retaliator nahráli split CD s pomìrnì známou polskou RAC kapelou The Gits.

Následuje rozhovor s Peterem z hudebního labelu Pure-impact.com, kde vedle apolitických kapel vycházejí také RAC a otevøenì nacistické kapely. Nìkolik z kapel na Backstreetbattalion.com vyšlo právì na tomto labelu. Rozhovory s nìkterými kapelami, které zmiòujeme vyšli také na webu www.streetpunk.cz. Mimo jiné zde vyšel i rozhovor s Peterem z Pure Impact, který vzbudil vášnivou debatu. Debata ètenáøù tohoto rozhovoru.

Co øíci závìrem?
Lidé okolo Disdainful mají zálibu v poslouchání RAC kapel a kapel tzv. "na hranì". Jejich záliba ovšem pøerostla v otevøenou podporu, èímž provozování takového webu bezpochyby je. Lidé od Backstreetbattalion se mùžou bránit "nejsme fašisti, rasismus ani neonacismus nepropagujeme" a budou mít pravdu. Také tady nikdo netvrdí, že jsou náckové. Problém, ale je prostøedí ve kterém tyto kapely, kterým tento web dává prostor, hrají a pro koho. A problém je, že autorùm Backstreetbattalion je to zcela jedno. Jaký je rozdíl mezi fašistou a nìkým kdo o sobì øíká "Jsem patriot a antikomunista, nemám rád teplouše a cikány"? Podle všeho je hlavní rozdíl v tom, že ten druhý má díky podobným „umírnìným“ projevùm cestu do apolitické scény otevøenou a je nutné si na to dávat opravdu velký pozor. Proè? Jednak proto, že toto už lze opravdu stìží brát jako postoj apolitický, a také protože být antifašista prostì a jednoduše neznamená jen náckem nebýt. Jde také o to, postavit se proti jakémukoli aspektu útlaku, který je pro fašismus specifický. Nejsme pøíznivci øešení problémù na internetových diskuzích a rádi bychom se tomu vyhnuli. Pøesto jsme rádi, že ještì nìkomu kromì nás vadí, kam èást této scény smìøuje a slibujeme, že se propøíštì polepšíme a na podobné události budeme reagovat rychleji. :-)

Autor: AFA Zveøejnìno: 21.12.2006 Tisk
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd