webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(03 | 01 | 2007 - 19:11 - reactions: 0) richard
C - Underlove
(Silver Rocket)

Obèas mi vrtá hlavou jak složitý a zároveò i krajnì popisný by bylo, kdyby po vás nìkdo chtìl popsat desku jedním slovem. Tìžký? Urèitì! U novinky táborského instrumentálního bicí-basa-klávesy-kytara kvarteta C zvané Underlove bych si ale prosím jeden pokus dal. Rafinovanost.
Chcete bližší vysvìtlení? Tak sundejte helmy, které jste potøebovali ještì když C hráli Universum. Teï zklidníme, pøistáváme a jdeme se projít po planetì Underlove. Jasnì. Ty skafandry si ale radìji nechejte. Poøád jsme nìkde mimo Zemi.
Ty tam jsou doby, kdy jsem pøi úplnì prvním poslechu pøedchozí desky C Universum hned zkraje zaèal pokøikovat cosi o tom, že deska opravdu „hraje!“ a nohy mi samy od sebe zaèaly hopsat do rytmu. Na to už zapomeòte. Post-rockoví bádaèi C na to tentokráte jdou trošku jinak. Ne, že by nìjak zvolnili, nebo ubrali z celkové energie. Pøedstav si ale rozdíl mezi na pùl opracovaným, kovovým pøedmìtem, na kterém tì tak jako obdivuješ detaily jemné práce opracovávatelù, stejnì zaujmou a zalíbí se ti i místa hrubá a neotesaná. Tak právì tìch druhých míst v dalším smìrování kapely C ubylo.
Novinková Underlove je rozhodnì deskou na více poslechù. Kapela jako by se na ní více semkla a hloubìji ponoøila do sebe. Tak jako ubylo nášupu, pøibylo míst, která se nejprve postupnì vynoøují jako by byla jemnì pøekrytá nìjakou kosmickou mlhou. Jdi blíž a poslouchej pozornìji a mlha ustupuje. Pak se mùžeš zaèít mazlit se všemi detaily a vychytávkami, které si C na Underlove pøipravili.
U kapely výše psaného standardního nástrojového obsazení je s podivem už jen to, že dokáže svùj objevitelský, místy i lehce psychedelický, post-rockový èistì instrumentální projev mastit bez sklouzávání k nìjakým samoúèelným exhibicím, opakování jedné formule poøád dokola, èi jiným pitomostem, které by jistì èasem pøepadly ménì vynalézavé a pøemýšlivé muzikanty se stejnými možnostmi. Ono to musí být hodnì tìžké a právì pro to jsem si už pøed lety dal C do hudební škatulky s nápisem I Love.
Pøes to si ale neodpustím konstatování, že právì muzika, jakou hrají C, by nemìla postrádat i více onìch kontrastnìjších „hrubších“ míst, které s tìmi rafinovanìjšími dokáží tvoøit krásný kontrast a posluchaèe mnohdy doslova pøekvapit a nakopnout. Právì takových okamžikù mi na novince, oproti pøedchozímu Universum, pøeci jen schází více. Jinak ale v klidu a C i nadále do mé soukromé škatulky I Love zatím právem patøí.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd