webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
word:::...
(09 | 01 | 2007 - 08:53 - reactions: 0) Jirzophone
GLW/DRK # 4
(Glow in the dark magazine)

Koneènì ètvrtého èísla se doèkal vídeòský magazín psaný anglicky, který své stránky vìnuje dle svého podtitulu nezávislé hudbì, skateboardingu a umìní. Jak už je dobrým zvykem i toto èíslo se doèkalo radikální zmìny týkající se formátu, který dosahuje lehce vìtší A5tky posazené naležato a cena se vrátila k osvìdèeným 3 Euro za kus. Po pesimistickém úvodu pana šéfa, kdy se rozèiluje, nad tím kde jsou ty starý dobré èasy (a kdy myslím i velkou roly na jeho rozpoložení má krize støedního vìku) na vás èeká rozhovor s hip hopery DÄLEK, kteøí pro svoji tvrdost a divnost jsou hoperským jádrem odstrèeni a své ovoce si sklízejí úplnì u jiného publika a svá turné projíždìjí po boku kapel jako MASTODON nebo ISIS. Každopádnì po personální èistce na nás tato parta vyvrhne další øadovku opìt pod hlavièkou Ipecac records a je jasné, že to bude stát za to. Když už jsem u toho hip hopu na další otázky odpovídá SAUL WILLIAMS, pøezdívaný pro své nevšední texty Shakespearem rapu. Otázky se budou toèit také kolem nastolenému trendu v této hudební sféøe– pro republikánském rapu a také Saul utrousí pár poznámek o nepøíliš dobré spolupráci s producentem Rick Rubinem. Šéf vydavatelství MAGIC BULLET – Brent Eyestone se podìlí o dojmy, které ho vedli k tomu vzít si práci s jeho vydavatelstvím na plný pracovní úvazek, pár slov padne kolem jeho kapely FORENSICS a honìní si svého ega na myspace. Sympa?ák NATE NEWTON svými odpovìïmi pøesvìdèí snad všechny, kteøí jen trochu pochybovali. Sám sebe oznaèil za workoholika a tak vedle kapel jako Converge, Doomriders, Old Man Gloom se pøiznal, že svùj èas vìnuje i nádenické práci nebo se živí tesaøinou. Od Mika Hartsfielda je jasné, že mùžeme oèekávat životní zkušenosti, které zažil se svým kultovním sXe vydavatelstvím New Age records a neopomene se probrat i jeho kapela A18. Otázky, která v souèasné dobì mají stále více vìtší váhu a to jestli HC není v souèasné dobì jenom jeden další velký byznys a jestli se z nìho nezaèalo jaksi vytrácet to co ho „posouvalo“ trochu dál než jen na další hudební styl se budou snažit odpovìdìt lidi ze švýcarské party SOLID GROUND. Skateová èást se zaobírá krátkými profily jezdcù, tak abychom nikoho neošidili, radìji si prosvištíme pár jmen: James Brockman (který asi vedle vaši babièky jako jediný na této planetì nemá email), Alex Brandao, Magnus Maarbjerg, Oyvind Nissen. Porozhlédneme se u United Skatebord artists, kteøí si zaslouží respekt pro jejich slova „no contracts, no bussiness bullshit, no contest pressure“. Samozøejmì jak už je dobrým zvykem vaše všímavé oko potìší pøíjemné grafické hrátky, skateové a koncertní fotky (napø. Funeral Dinner euro tour nebo Against Me! v Brnì). Závìr už tradiènì patøí recenzím na jezdecká videa, hc/punk ziny a desky, kdy recenze na kapelu Aiden mì dostala, protože si tito hejsci vyfasovali oznaèení „mascaracore“. Zkrátka a dobøe GLW/DRK magazín si tvoji pozornost rozhodnì zaslouží!

Bezproblému (nejen) toto èíslo seženeš pøímo u zdroje:

Yummy shop
Stumpergasse 31
1060 Wien
Austria
po-pá 12-18 | so 11-17

GLW/DRK
Yummy
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd