webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(15 | 01 | 2007 - 08:48 - reactions: 0) DIY
Rusko míøí ke kapitalismu
rozhovor se skupinou Distress

Pocházejí z Petrohradu, hrají hardcore a jmenují se Distress. V Èesku vstoupili do povìdomí pøedevším kvùli smrti jejich baskytaristy Timura Kaèaravy, kterého loni zavraždili neonacisté. V létì si zahráli také v Praze. Jejich koncert jsem nevyužila pouze k tomu, abych se seznámila s jejich muzikou, ale i k rozhovoru, který si právì teï mùžete pøeèíst.

Pocházíte z Ruska, o kterém toho v Èesku moc nevíme. Mùžete nám situaci pøiblížit?

Alex: Rusko se každý rok víc a víc pøibližuje k tomu, co se v mnoha zemích obvykle nazývá kapitalismus. Všechno, co se dìje, všechny problémy, vše se soustøedí kolem penìz. Zdá se, že každý, kdo má aspoò nìjakou moc, si chce urvat o kousek víc. Moc kapitálu diktuje zákony, které mnohé lidi pøivádìjí na hranici chudoby.
Rozdìlení na bohaté a chudé bije do oèí. Starší lidé nemohou platit za byt, koupit si obleèení ani potraviny. Mnozí dožívají v bídì. Vláda se cítí být silná v kramflecích a svou moc využívá pøedevším ke zvyšování vlastních ziskù z trhu se zbranìmi a lidskými životy.

Ivan: Situace v Èeèensku je poøád hodnì napjatá. Obyvatelé jsou udržováni ve strachu - na jedné stranì federálními vojsky, na stranì druhé islámskými fundamentalisty, kteøí využívají pokojné obyvatelstvo pro své vlastní zájmy. Ruská masmédia tento problém ignorují.
Alex: Domnívám se, že právì chamtivost a žízeò po penìzích jsou hlavní dùvody, které zpùsobují válku v Èeènì. Není to válka proti èeèenskému lidu, i když umírá velmi mnoho obyèejných lidí. Je to válka zájmù, ve které hrají hlavní roli obrovské zásoby ropy ležící na èeèenském území.
Ivan: Stejnì závažné jsou problémy ekologie a nacionalismu. Zneèištìní životního prostøedí se fakticky nekontroluje. Stát jedná v zájmu velkých korporací. A pasivita obyvatelstva vùèi nacionalismu vede jen k rùstu nacionalistických nálad. Na tohle téma by se daly napsat tuny materiálù.

G8 a bezpeènost po rusku
V èervenci 2006 se v Petrohradu konalo zasedání G8 - „8 nejmocnìjších státù svìta“. Jak vypadalo?(O zasedání G8 najdete více informací v A-kontra 3/06.)
Alex: Vše probíhalo za zavøenými dveømi. Masmédia opìt pøedvedla svou závislost. Informovala pouze o událostech výhodných pro ty, kdo drží moc v této zemi. Bezpeènostní opatøení pøijatá v dobì konání summitu mi znovu dala na srozumìnou, že žijeme v nesvobodném státì.
Max: Informace médií pùsobily jako morfium pro všechny pøed televizními obrazovkami.
Alex: Nìkolik týdnù pøed zaèátkem summitu bylo mìsto „vyèištìno“ od žebrákù a bezdomovcù. Prostì je odvezli za hranice mìsta a nechali je tam. Jejich pøesun øídili za pomoci policejních oddílù. Vláda prostì zorganizovala legální koncentraèní tábory jako ve váleèných letech.
Ivan: Vláda také pomohla zorganizovat tzv. „Sociální fórum“ na Kirovovì stadiónu. Aktivisté, kteøí se tam usadili ve stanovém táboøe, se ocitli v pasti, protože v koneèném dùsledku nemohli dostat oficiální povolení k demonstraci. Nemohli vystoupit ani neoficiálnì, protože se ocitli v policejním obklíèení. Policie zadržovala na základì fiktivních obvinìní všechny mladé lidi, kteøí vypadali „alternativnì“. A prakticky všechny protestní akce krutì potlaèila.
Alex: Jednu nebo dvì úspìšné akce nepoèítáme.

Možná se nìkdo zamyslí…
Cítíte se jako politická skupina?

Alex: Ne, nikdy jsme se za politickou skupinu nepovažovali. Naše písnì jsou o tom, co nás obklopuje. Øeknìme o tom, co cítím a vidím kolem. Politika je všude kolem nás a to se odráží i v našich písních. Nevím pøesnì, co to je být politická skupina, ale chápu to jako mluvit z pódia o tìch problémech, které tì obklopují, a to vèetnì politiky. Ale to neznamená být politickou skupinou.

Chcete svou hudbou lidem nìco sdìlovat? Jaké je poselství vaší skupiny?

Alex: Jak už jsem øíkal, naše písnì jsou o tom, co vidíme kolem sebe. To jsou asi moje osobní prožitky, mùj názor na problémy. Možná se nìkdo zamyslí a zachce se mu nìco zmìnit - v sobì nebo kolem sebe.

Jsou v Rusku èi ve vašem okolí HC/punk/crustové a další skupiny nìjak výraznì propojeny s politickou scénou?

Ivan: Mnozí pøedstavitelé HC/punk scény se úèastní rùzných sociálních a politických iniciativ (Food Not Bombs, Animal Liberation Front, antifa, ekologická hnutí). Nejaktivnìjší skupiny v Petrohradu jsou Crowd Control (hc/punk), Bucaneros (OI!), Sandinista! (hc/dark crust R.I.P.), 8 Hz (grind/punk), Cut`n`Run (youth crew hc).

Jak tato hudební scéna v Rusku vypadá?

Alex: Mnì se zdá, že stejnì jako v kterékoli jiné zemi na svìtì. Konají se protestní akce, koncerty, akce na podporu nìjakého hnutí nebo iniciativy.

Politicky výhodný fašismus
V poslední dobì se do Èeska dostávají pøedevším zprávy o útocích fašistù a neonacistù na rùzné skupiny obyvatelstva a jednotlivce. Jde spíše o útoky malých skupin a jednotlivcù nebo jsou fašistické/neonacistické aktivity nìjak organizovány?

Ivan: Situace je velmi vypjatá. Politici pøed tím dlouho zavírali oèi a neonacistické útoky vydávali za výtržnictví. Vypadalo to, že je to pro nì výhodné. Až pøed zasedáním G8, kdy se situace velmi vyostøila, zaèali pøijímat nìjaká opatøení. V dùsledku toho byli zadrženi pøedstavitelé nejagresivnìjších nazi seskupení.

Existují v Rusku nìjaké antifašistické skupiny èi organizace, které tvoøí protiklad fašistùm?

Ivan: Organizace existují, ale antifašistický odpor vede pøedevším punkové hnutí, antifa skinheads a pøedstavitelé hardcorové scény. Napøíklad 4. listopadu 2005 se podaøilo pøekazit velký neonacistický mítink, který byl oficiálnì povolen.

Aèkoli se jedná o pomìrnì choulostivou otázku, musím se zeptat. Pøed èasem fašisti zavraždili vašeho baskytaristu Timura Kaèaravu a dalšího èlovìka vážnì zranili. V jakém stavu je tento pøípad v souèasnosti?

Ivan: Timurova smrt je pro nás nenahraditelnou ztrátou. Skupina Sandinista!, v níž jsme spolu hráli, ukonèila existenci. Druhý èlovìk, který byl ranìn, Max Zgibaj, je už v poøádku. Nyní rozjíždí nový hudební projekt Sheat. V souvislosti s pøípadem bylo zadrženo jedenáct lidí. Obvinìní jsou ve vazbì a vyšetøování pokraèuje.

Jaké jsou vaše nejbližší aktivity? Plánujete koncertní turné nebo desku? Jaké bylo turné po „Evropì“?

Alex: Na podzim nám vychází první album Progress\Regress. Rovnìž se chystá vydání dvou split EP - s Diskelma z Finska a s Mass Genocide Process. Dìcka z MGP nám pomáhala s koncerty v Èechách a podporovala nás na koncertech. Dìkujeme jim za všechno. Také chceme vyjádøit podìkování Festa Desperato a See you in Hell, bez nichž bychom letos v Èechách hrát nemohli. Moc bychom chtìli pøijet do Èeské republiky znovu. Nejbližším koncertním plánem je turné po Skandinávii.

Dìkuji za rozhovor.

Rozhovor pøipravila Linda Sokaèová.
Srdeèný dík patøí Miloši Hlávkovi, který rozhovor pøeložil z ruštiny, a také Tomáši Netolickému za doplnìní otázek.

Distress
Pochází z ruského Petrohradu. Skupinu tvoøí Alex „Distress“ - zpìv, Alexej „Ryžij“ (tj. Zrzavý) - basa, Sanìk „Britva“ (tj. Bøitva) - kytara, Maxim X – kytara a Ivan – bicí. Skupina vznikla na konci roku 2003, ale z pùvodní sestavy zùstali pouze zpìvák Alex Distress a Alexej – basista skupiny. Velkou inspirací se pro Distress stali Discharge. Hrají švédský styl D – beat v duchu Anti Cimex/Driller Killer, Disfear, Skitsystem.

V Move Your Ass è. 14 naleznete rozhovor s Alexem z labelu Self-titled demo records, kde vyšly všechny tituly kapely Sandinista!.
 
[450kb][436kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd