webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 01 | 2007 - 12:29 - reactions: 0) DIY
An Albatross - Blessphemy...of the Peace Beast Feastgiver & The Bear Warp Kumite
(Ace Fu)

Dle jedné z písní Samuela Taylora Coleridge je ztìlesnìním všech bøemen, které nosí starý námoøník na krku, jím bezdùvodnì zavraždìný albatros. Pøiletìl s jižním vìtrem. Jestli dnešním podobenstvím jeho mají byt výplody téhle smeèky, pak jsou to pravdìpodobnì bøemena všech již pøestárlých hippíkù - tíha všeho, co jim tenkrát mohlo kolovat v žilách.
Pomsta tìm, které nikdy nenapadlo pustit si ten svùj nejoblíbenìjší vinyl od zeppelínù na pìtaètyøicet. Prohrabejte skøínì svých rodièù, dìcka. K poslechu doporuèuji nìco nadmíru kvìtovaného, korále a boty z hadí kùže. Tohle není hudba, tohle je náboženství. Vítejte v pohádkovém království prapodivného gospelu, naše dnešní specialita? Rouhání samotného ïábla - mírumilovného hostitele našeho.
Máte rádi melodické varhánky, chytlavé trylky? Èeká vás grindcore jak noha. Nedìlní návštìva kostela vystavìného naruby, kde se dekadentní kazatel, proplouvajíc na transgresivních obláècích intergalaktickými poli sedmikrásek, ztrácí v zemìplochách kytar, za které by se ani ve Finsku nestydìli. I pøesto tomuhle ansamblu vévodí rytmická sekce. Ta nemožnì pøebuzená basa. Však neslyšíte všelijaké ty perkuse, ta rozvernì cvrlikající udìlátka? Valí se to ze všech stran! Na tohle, že se nedá tanèit? A proboha, kde se tam vzaly ty prokleté trumpety?
A to jsme teprve na dvoøe medvìdího krále, v obležení vesmírných cigánu, kde i smrt osedlává si hnìdého konì. Avšak jako obvykle se tu moc dlouho neohøejeme. Pøece jenom, strávit v téhle ztøeštìnosti víc než pøibližnì minutu (a pùl), ještì nad nìèím takhle zvrhlým, by mohlo hranièit s neúnosností. I když proti jejich pøedešlým opusùm jsou tyhle balady o elektrických kojotech a posvátné geometrii skoro až dvakrát tak delší, což mùže chvílemi na "staré známé" pùsobit znaènì neobvykle.
Nìkteøí z nich si pak možná budou stìžovat, že už to skoro má hlavu i patu, že už to není jenom ortodoxní blázinec na tøetí, že tu a tam trochu zpomalili, že je tomu chvílemi i rozumìt a že tahle deska je skoro tak dlouhá, jako jejich prozatímní diskografie, nebo že je to prachsprostá masturbace skrývající se pod rouškou psychedelie a bùh ví, co ještì. Seèteno a podtrženo, jsou jejich výtky v mnoha pøípadech na místì. Pøirozenì.
Vždy? album samotné sahá témìø k pùl hodinì, nemluvì o té humorné mezihøe, za kterou by se nestydìly výtahy ani v Hiltonech èi Marriottech. Kéž by to však nestøídala další mimotìlní exkurze do svìta kozlíkù, medvídkù, divokých koèek, pestrobarevných pyramid a spirálek. Kdyby jenom ta zvíøátka nemìla èela cejchovaná obrácenými køíži a pentagramy, nenarazil bych potom v té pøiložené knížeèce na nìkolik mrožù.
Tváøili se moc naštvanì, když skandovali unisono, "schovejte dcery, pøijel cirkus!"
kuba kaifosz

an albatross
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd