webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
word:::...
(25 | 02 | 2007 - 17:40 - reactions: 0) Houdy
Tomáš "Henèa" Henych - R.I.P.
Ve ètvrtek 22.2. náhle zemøel Tomáš „Henèa“ Henych, kytarista Spes Erepta a kamarád spousty z nás.

Když se asi pøed pùl rokem pøidal ke Spes Erepta, všem nám nalil do žil ohromnou dávku energie. Nejenom, že byl skvìlý kytarista a basák a suverénnì nejlepší muzikant v kapele; byl do ní absolutnì nadšený, pøicházel s nápady a poctivì døel. Pod jeho vlivem a energií jsme dostávali mnohem více „chutì do práce“ i my ostatní a díky muzikantskému umu jsme se posouvali hodnì dopøedu.

Jako benjamínek kapely si od nás èasto vyslechl rùzné vtípky, ale bral je z humorem. Na jeho špièkování s Nezvalem, když jeden z nich udìlal pøi zkoušce chybu, asi nikdo z nás nezapomene. Napøažené ukazováèky, hlasitý køeèovitý smích a neslušné výrazy byly skvìlým ventilem a témìø pravidelnì se mìnili v upøímný smích zbytku kapely. Nikdy se neurazil, vzal každý vtípek a umìl ho také velice dobøe vrátit.

I když jsme zpoèátku mìli obavu z jeho nízkého vìku, brzy jsme si ovìøili, že Henèa patøil mezi tìch nemálo mladých lidí, kteøí své myšlenky myslí upøímnì. Staral se o vìci okolo sebe, rozvíjel se a aktivnì podporoval to, za èím si myšlenkovì stál. Dikuse s ním nikdy nebyly ztrátou èasu. Upøímnì se zajímal o svìt kolem sebe a o myšlenky ostatních, uvažoval u nich a reagoval. Moc takových lidí kolem nìj nebylo a za to mu patøí dvojnásobný respekt.

Naprosto nám sednul i po osobní stránce. Jak už to tak na zkouškách bývá, èasto jsme spolu rozebírali své starosti, sny, touhy a plány. Naplòuje mì smutkem už jen to, že vím, kolik plánù si vytvoøil a jak málo jich staèil uskuteènit.

Podílel jsi se s námi na plánech kapely, byl jsi souèástí našich životù. Budeš nám chybìt, Tomáši.

Odpoèívej v pokoji. Nikdy nezapomeneme!

XhoudyX, Spes Erepta vegan straight edge
 
[89kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd