webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(07 | 03 | 2007 - 10:13 - reactions: 0) DIY
MANIFESTO JUKEBOX, BRAMBILLA, MY FUNERAL
13.3. Brno - Yacht, 20:00

Trochu mì pøekvapilo, že se loni na Czechcore neobjevila recenze na poslední album této ostøílené skandinávské bandy. Po dvou prvních deskách, které lze dodnes øadit k nadprùmìru, jsem na nový poèin s napìtím neèekal. Pøece jen pøedchozí desky si byly podobné a oproti jejich finským kolegùm Endstand nemìly tak jasnì èitelný a kvalitní zvuk.
Nová deska však pøíjemnì pøekvapila. Nejen svým zvukem v nìmž se bez jakýchkoli komplikací mísí poctivá hardcorová energie s jejich specifickým citem pro melodii a rockenrolové finesy. Posun nastal i ve struktuøe a nápaditosti vlastních písnièek. Pokud zaseknete jehlu do èerné placky s názvem Strain, mùžete se houpat od country a Moricconem vonících pasážích až po rychlou jízdu podpoøenou svìže tepajícími bubny. Na bicích je poznat, že se pan Jukka v mezidobí neflákal a svou pøítomností podpoøil nejednu kapelu vèetnì Harum Scarum bìhem jejich evropského turné.
To co jsem napsal o srovnání nahrávek Endstand a MJ nemusí platit pro živá vystoupení. Zøetelnì si pamatuji jejich spoleèný koncertu v øíjnu roku 2003 na Vrahu, kdy na zbytky gelu na pódiu nastoupila parta postarších chlapíkù vizuálnì pøipomínající bezdomovce na zaèátku kariéry a zatøásla Vrahem od základu. Vlasy tehdy stály na hlavì i plešatìjící èásti publika. Na tomto místì si neodpustím vyèerpávající citaci Mr. Banána: “Tohle byl vždy finský trademark. Koktejl, jež je namíchán velmi bohatì a velmi vyváženì. Kraválový severský rock'n'roll, skvìlé melodie, jež dávají vzpomenout napø. na Leathrface a tvrdost starých hard core kapel z 80. let. Prostì suverénnì zahraná a servírovaná lahùdka od chlapíkù, kteøí vìdí, co a jak chtìjí dìlat.“
Kolegy na prknech, co znamenají HC/punk v Brnì, jim budou BRAMBILLA – banda vídeòských punkerù bytostnì spojených se squattem EKH. Vyhraný a poctivì šlapající hardcorepunk, u nìjž nìmèináøi dozajista ocení inteligentnì napsané texty. Spoleènost završí MY FUNERAL, nový projekt vzešlý z líhnì v okolí Pøerova, projekt sice nový ale prostý greenhornù, ve kterém se sešli èlenové Gospel of the future, Flying Enterprise a Godsville, aby dali prùchod sympatiím k metalem vonící hardocorové kanonádì.
MJ vystoupí spoleènì s Innoxia corpora i o dva dny døíve, tj. nedìli 11. 3., ve své tradièní destinaci v rožnovském Vrahu.
by DEaFEKT

Manifesto Jukebox
Manifesto Jukebox -myspace
 
[36kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd