webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(10 | 03 | 2007 - 14:44 - reactions: 0) DIY
KLUB VRAH Potøebuje Vaši pomoc!!
!POMOZTE UCHOVAT DIY MÍSTO! VRAH - ROŽNOV POD RADHOŠTÌM!

Vrah se dostal opìt do finanèních problémù. Souèasný mìsíèní náklad na provoz Vraha: 9.488,- (7.598,- nájem, 1.890,- elektro). Vrah nepobírá žádné dotace, je financován pøedevším z penìz, kterými pøispìjí návštìvníci koncertù - tìch však chodí stále ménì. Souèasný dluh je 27.500,-. Tuto èástku je tøeba splatit do 20.4.2007. Nebude-li dluh splacen, budeme nuceni opustit pronajaté prostory.
Vøele uvítáme pomoc všech, kteøí budou ochotni pomoci - napø. formou benefitních akcí. Díky!

LVMEN, WOLLONGONG, MANIFESTO JUKEBOX, EYE FOR AN EYE, ÄRSYKE, MELENA, MDC, COMPLICITE CANDIDE, LESSER OF TWO, CLOROX GIRL, AUSTIN LUCAS, CHRIST ON PARADE, MIDI LIDI, C, DEVEROVA CHYBA, VAE VICTIS, WHAT IF GODS LIE, LOS DOLARES, SELF ABUSE, B.U.S.H. Ne, to není mùj playlist z iTunes, ale nìkteøí umìlci, kteøí v nejbližším pùlroce vystoupí na Vrahu. Moc nechápu, proè lidi na takové špeky nechodí, ale možná mì realita vyvede z omylu. Každopádnì já se tìším, ale k tomu, aby vše klaplo je opravdu potøeba publikum. Možná jste znuzeni množstvím koncertù, Rožnov je daleko, možná bojkotujete Vraha (ano, jsou takoví, to není výmysl)... Všechny vás tímto zvu, a? podpoøíte svou úèastí neutìšenou finanèní situaci. Pro pøátele z vìtších dálek dìláme festival týden po velikonocích. Podpoøit nás mùžete i jinak - tøeba když kliknete na náš web a vytisknete pár letákù... www.vrah.wz.cz

Èíslo úètu: 000000-0815127133/0800
Variabilní symbol: 666
Zpráva pro pøíjemce: Vrah - pøezdívka

Pøezdívka slouží k identifikaci èlovìka, pokud o to stojí, na www a
jeho zpìtnou kontrolu (aby bylo jasno, že prachy došly).

Martin - Malárie Records, Vrah
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd