webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 03 | 2007 - 16:10 - reactions: 0) Banan
ENVY - INSOMNIAC DOZE 2LP/CD
(Temporary Residence)

Hlavní dùvod proè píšu tuhle recenzi je ten, že mám pocit, že tahle deska tak trochu zapadla v tom šílenství, jež doprovázelo konec minulého roku a zùstala malinko nedocenìna. A byla obrovská škoda, kdyby to tak mìlo zùstat, takže se to pokusím alespoò trochu napravit, nebo? v novém albu od Envy (jejich první na respektované znaèce Temoprary Residence, kde vychází napø. Mono) se skrývá tolik krásy a bolesti, že má sílu pohnout èímkoliv. Kamenem, stejnì jakou lidskou duší. Už první pohled na obal ve vás vyvolá zvláštní smìs pocitù a vìøte mi, že je to skuteènì jen zaèátek a poslech samotné desky vše mnohokrát znásobí. Pomalé a náladové nástupy skladeb, kde se v dokonale odmìøených dávkách vrství emoce jež jsou vyvolávány s jemnou peèlivostí a jasnou koncepcí a jako by vás omotávaly pavuèinou z tenkých støíbrných vláken. Vy to vše pozorujete a uvìdomujete si to, ale jste tak unešeni jejich krásou, že ještì sami nastavíte ruku. A pøesnì v té chvíli ten jemný kov zastudí jako led a naprosto vás paralyzuje, zamotá se vám hlava a nevíte, co s vámi dìje. Pak se vše znovu opakuje, jen ty krásné pavuèiny jsou jinak barevné a trvá mnohem déle, než s vámi provedou nìco podobného co poprvé. Jen to tentokrát bude pálit. Snažíte se na to být pøipraveni, ale nemáte šanci, cestu z tohohle labyrintu najdete až odezní poslední tón alba. Cesta Envy, jež zapoèala pøed více než 15 lety touhou vykøièet do svìta frustraci, kterou zažívala parta japonských výrostkù pomocí nekompromisního a nekontrolovatelného hluku, dospìla z touto deskou témìø k dokonalosti. A naprosto úžasné na ní je hlavnì to, že poøád dokáže vypovídat o stejných emocích a navíc s mnohem vìtší silou. Jen z mladých klukù jsou muži, kteøí stojí na køižovatce, rozhodují se a bilancují. Ale veškerou svou nejistotu, touhu a zkušenost nám pøedávají dál pøes své nástroje, tak jak to umí nejlépe. Já osobnì jsem se k nim dostal nìkde uprostøed jejich cesty, tedy pøes album All the Footprints....., které je zastihlo na vrcholu jejich výbušnosti, ale už s nezamìnitelným náznakem pozdìjšího koncepèního pojetí a relativní sofistikovanosti. Inteligentní agresivita Portraits of Past, Sawhorse nebo i Downcast se tøíštila s melodiètìjší a o to naléhavìjší polohu, se kterou pracovali napø. Policy of 3 nebo Current, ovšem v podání Envy mìlo vše svou zvláštní náladu jež v sobì už tenkrát spojila ledový chlad a spalující žár v jedno. Pak pøišlo další album, které se jmenuje Dead Sinking Story a na nìmž poprvé dostala tahle jejich druhá poloha vìtší prostor než ta první a tím mì lehce zamotalo hlavu. Musel jsem si zvykat a mnohem víc poslouchat, ale to oni pøesnì chtìli. Vìdìli kam kráèí. A Insomniac Doze je naprosto pøirozeným pokraèováním jejich cesty. Klidnìjší, dlouhé a perfektnì strukturované pasáže, jež jsou v nìkterých momentech velice blízko Mono (ano, skuteènì velice blízko) nebo Isis (na jejich poslední desce), plnì urèují náladu celé desky a když jsou pak v nìkolika momentech nemilosrdnì rozdrceny výbuchem agrese, tak vás prostì rozpráší na kousky. Mimo jiné i mohutnou silou dokonalého prostorového zvuku, který v tìchto momentech pùsobí jako ta nejlepší rozbuška. Jsou to prostì poøád Envy, tyhle momenty jsou toho dùkazem, stejnì jako ta všudypøítomná ledovì spalující nálada o které už byla øeè. Tahle deska má sílu spojit ty, kteøí mají rádi jejich starší, tvrdší a pøímoèaøejší desky i ty, kteøí se radši nechají omotávat pavuèinami a poslouchají spíš Mono, Red Sparowes, Pelican, GSYBE (nebo vìci z Constellation obìcnì) nebo poslední Neurosis.Tahle deska vás nauèí milovat obì jejich polohy. Nauèí vás poslouchat a rozumìt. Nauèí vás milovat Envy.

Envy>
Temporary Residence
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd