webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 03 | 2007 - 18:30 - reactions: 0) Banan
RAVELIN 7 - SVÌTASÁL
(Misanthrope Records)

Uf, tak na tohle jsem skuteènì nebyl pøipraven. Nová deska Ravelin 7 udeøila jako blesk z èistého nebe a rozebrala mì na malinkaté kousíèky, ze kterých pak postavila mozaiku, tak jak jí se to hodilo. Byl jsem naprosto bezmocný a zmohl jsem se pouze na to ji poslouchat. Byl jsem její a stále jsem. A myslím, že budu navždy. Když se teï ohlédnu zpátky, tak musím øíct, že první období téhle kapely ještì s všemocným Honzou Mužíkem za mikrofonem bylo silné jako málokterá kapela v té dobì a hlavnì singl na Instinct Records je podle mì jedna z nejlepších a nejménì docenìných desek z tìch, co kdy u nás vyšli. Je to deska napìchovaná specifickou energií, která si s vámi hraje a vyvolává otázky. To nejlepší z Ebullition tradice spolu s dotekem severoèeské temnoty a nasazením tìch, kteøí nemají co ztratit. Pak pøišlo období, kdy se Ravelini najednou ocitli bez zpìváka, zmìnili styl, zkoušeli nìco nového a alespoò mì osobnì se zdálo, že se hledají a ani oni pøesnì nevìdí jak dál. Nicménì pøed rokem jsem je vidìl živì s novým bubeníkem a líbilo se mi to moc a tahle deska pro znamená na sto procent jen jednu vìc, protože všechno ostatní jsou poøád ještì hádanky. Ravelin 7 jsou zpátky v plné síle! V nìèem stejní jako pøed lety a v nìèem úplnì jiní, ale zcela bez pochyby nahráli desku, která v sobì skrývá obrovskou sílu. Sílu, kterou ne všichni objeví, ale komu se to povede, bude na tom stejnì jako já. Bude lapen. Jde tady pøes sebe spousta nápadù, živelný podklad bezchybných a tvrdých bicích je protkán bezpoètem tónù, které aè zdánlivì jdou mnohokrát proti sobì, tvoøí zajímavý, kompaktní a pulzující celek. Pøirovnání ke konkrétním kapelám, ale ode mì v tomto pøípadì neèekejte, protože to prostì nedokážu. Pøi urèitém úhlu pohledu jsou to poøád Ravelin v jejich raném období, to na èem vyrùstali, je v jejich hudbì stále slyšet a je to rozhodnì ku prospìchu vìci, nebo? celá ta Ebullition, Bloodlink nebo Old Glory scéna poloviny 90. let byla plná silných a inspirativních kapel. A tenhle aspekt, ke kterému se Ravelin jakoby tak trochu vrátili, pak vrátil život jejich více rockové a rozházené podobì, která je definovala poslední roky. Na nové desce se tyhle dvì roviny skvìle doplòují a to je moc moc dobøe. Další devizou jsou pak skvìlé texty, které vás nenechají si odpoèinout od pochybností, jestli náhodou nejsou o vašem životì, protože fungují jako zrcadlo. Zrcadlo, které nepouèuje omletými frázemi, jen odráží vaši skuteènou podobu. A navíc jsou zazpívány spoustou hlasù, skoro všemi èleny kapely, což vytváøí úžasnou barevnost, na této desce podpoøenou navíc Honzou Mužíkem a Anitou jako hosty. Celá deska má super zvuk z dílny Kuøete, moc hezký digipack obal a obsahuje jako bonus jedno video. Jo a je to jedna z nejlepších desek, která u nás kdy vyšla a v podstatì má jedinou chybu. Že nevyšla i na vinylu.
Velký respekt pánové a hodnì štìstí všem, kteøí nepøestávají hledat.

Ravelin 7
Ravelin 7- myspace
 
[56kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd