webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(20 | 08 | 2001 - 20:40 - reactions: 0)
Anti-Society Fest 2001
Tak nám ve dnech 3.8. – 4.8. 2001 v Trutnovì probìhl v poøadí již sedmý roèník nejvìtšího punkového festivalu v Èeské republice poøádaný jako benefice pro azylový dùm matek s dìtmi v Trutnovì. Zdravotní indispozice a i jistý odpor k velkým akcím (spíš mám radìji malé víkendové festiválky) zpùsobily, že jsem se do Trutnova vydal až v sobotu. Vyrazil jsem v pìt odpoledne. Cesta stopem na ètyøikrát probìhla bez problémù a v devìt veèer jsem byl namístì. Ihned se dostavil první šok: vstupenka na festival na 2 dny stála 500 a po mì chtìli ještì v devìt veèer v sobotu 400….ale dobrá, akce to je benefièní a jak jsem zjistil , chytnul jsem akorát nejlepší kapely, což bylo zpùsobeno nepøízní páteèního poèasí, kdy musela být hudební produkce kvùli dešti pøedèasnì ukonèena.





Takže jsem napochodoval na Bojištì a hned se zaposlouchal do jakéhosi pøíšerného Oi! Nevím jak se jmenovali, hráli dlouho a u SHARP mìli úspìch. Já trpìl…Koneènì skonèili a po nich nastoupila dnes už legenda èeské punkové scény,neúnavní køižáci neskuteèného množství festivalù: N.V.Ú. Tentokrát pouze s jednou kytarou, ale na jejich výkonu se to nikterak nepodepsalo. Úspìch jaký opìt sklidili s výbìrem svých hitù rovnomìrnì vybraných ze všech alb byl fascinující. Skladby jako Tohle možná projedem, Dneska, Bastard, Kalamajka, Anarchistická lidová èi pøedìlávky Baby Baby od Vibrators a pøedevším legendární If The Kids Are United od Sham69 pøinutili vìtšinu návštìvníkù ke sborovému zpìvu a kotel pod pódiem byl zkrátka neuvìøitelný. Nevadil ani drobný déš?. Po asi hodinové produkci je na pódiu vystøídali The Chancers – v souèasnosti asi nejlepší ska u nás. Vyzbrojeni dvìma saxofony,silnými melodiemi a výrazným zpìvem, roztancovali celé Bojištì, zvláštì skinheads si opìt pøišli na své. Mnì osobnì tento styl nic moc neøíká, ale každý má svùj vlastní vkus. Skonèili pøibližnì v pùl dvanácté a zavládlo oèekávání prvních „hvìzd“ letošního roku. Britští Varukers splnili oèekávání, klasické obsazení - kytara, basa, bubny, zpìv. Jejich útoèný agresivní styl místy pøipomínal The Exploited na legendárním albu The Massacre. Obèas se sice neubránili úpadku do monotóního „uta,uta,uta“, ale to bohatì vynahradili v pomalejších skladbách, které výbornì zvládal jejich zpìvák. Ovšem proslovy,které vedl mezi jednotlivými kousky zrovna nenadchli,nebo? frekvence slov „fuck“ a „fucking“ naprosto pøesáhla únosnou míru a o èem mluvil bylo dost nejasné. Stejnì tak vystoupení úplnì nahého plivaèe ohnì bìhem jedné písnì pùsobilo zbyteènì lacinì. Navzdory tìmto pøipomínkám celkový dojem výborný. To samé už se ovšem nedá øíct o další oèekávané „hvìzdì“ veèera – Vice Squad. Moderátor je uvedl s náležitou pompou a dle toho vypadala i jejich muzika. Metalová kytara a punk - rock‘n‘rollový styl doplnìný ženským vokálem. Jako pøídavek zahráli profláklý letitý hit Ace Of Spades od Motorhead což bylo docela výstižné a sedìlo to k jejich vlastním skladbám. Zkrátka nic moc. Po druhé hodinì ráno však bylo oznámeno, že sólovì vystoupí zpìvák skupiny Adverts, jenž si sám øíka TV Smith. Jeho koncert byl naprosto jedineèný. Prošedivìlé vlasy, vìk odhadem kolem padesáti, postavou takøka anoretik, takže jeho pohybové kreace pùsobili na první pohled úsmìvnì a èlovìk se až bál aby se nerozsypal. Akustická kytara zapojená do elektriky, chraplavý hlas s èistým a pøitom originálním pøízvukem,jenž pøecházel od agresivního øevu pøes melodiènost až k procítìným posmutnìlým polohám, naléhavost v hlase i v jeho prezentaci na pódiu. Vynikající texty, litoval jsem, že na vše má angliètina nestaèila. Nicménì písnì No Time To Be 21 Years Old,Generation Y, ,hitovka Looking to Gary Gilmour‘s Eyes o které prohlásil,že byla jeho jediným singlem, Old Teenagers èi Mainstream Will Snap byli více jak výmluvné. Stejnì tak jeho hlášky a trefné komentáøe. Napøíklad když mu pøi Mainstream Will Snap praskla struna pohotovì ji vymìnil, což okomentoval slovy „Není to pøiliš profesionální výmìna. Tohle na MTV neuvidíte“ èímž vyvolal smích a spontánní skandování názvu skladby od Dead Kennedys MTV – Get Off The Air! Dále zaujala recitace jeho básnì o osudu punkrockového hudebníka…“…není to lehké ale nìkdy lidé pøijdou a øeknou,že jsi jim pomohl zmìnit jejich život. A to je paráda“. Na nìkteré kousky, kdy na akustiku valil víceménì opravdu punk bylo pogo. Do svého vystoupení se natolik zažral,že mu jeden èlovìk z ochranky musel pøijít oznámit aby už skonèil. Publikum reagovalo spontánì,frenetickým potleskem odmìnilo každou skladbu a moderátor po jeho skonèení musel fanoušky uklidòovat….Jeho vystoupení a vùbec pøístup sám o sobì definoval slova „originalita“, “osobitost“, “upøímnost“ a „tvùrèí kreativita“ – nejlepší. Ale dál…Na scénì se objevila jakási italská kapela.Pøedvedli výkon za který by se museli stydìt i Greenday èi souèasní Offspring. Hrùza. Skonèili nìco pøed ètvrtou hodinou ranní a nebýt toho,že se že byla slíbená Davový Psychóza, asi by se pøevážná èást publika odebrala již spát.





Davovku jsem vidìl v životì teprve potøetí…ne že bych nejezdil na festivaly,ale vy pánové na nì zrovna moc nejezdíte. Nicménì její vystoupení patøilo k tomu nejlepšímu co bylo k vidìní. Aè už byly 4 ráno natáhli do kotle spoustu lidí. Jejich drajv,punk/HC styl, melodie, nekompromisní texty plné sdìlení .. zkrátka elita slovenské(já øíkám i èeské) scény. Epitaph pre Boha, Som taky aky ja chcem byt, Ludská práva,Urob zo mòa sviòu, Depresia, Spravodlivos? èi závìreèná , všemi kdo na Bojišti ještì nespali zpívaná Christiania – to? strohý výòatek z playlistu. O textech i proslovech které frontman kapely vedl na pódiu by se jistì dalo diskutovat,s nìèím souhlasit,s nìèím už ménì…jak kdo. Ale o to právì jde a Davovka pùsobí jako balzám na duši v moøi èasto úplnì bezpohlavních,názorovì prázdných kapel. Následoval Èertùf punk a nutno dodat, že aè poslední studiové album patøí k mým oblíbeným, naživo to poøád jaksi není ono. Jako by se chlapci na pódiu stydìli, energie z toho zkrátka nejde, navíc blbé nazvuèení kvalitì jistì nepøidá. Takøka Exploitedovské tvrdosti z CD se totiž ani zdaleka nepøiblížili. Ale oproti jejich koncertu co jsem shlédl pøed pùlrokem jistý pokrok pøeci jen udìlali. Skonèili v pìt ráno a lidé zaèínali zvolna opouštìt areál. To byl i mùj pøípad, kousek od pódia zaèali vykøikovat ožralý SHARP rùzné silácké hlášky a schylovalo se k bitce. Oželel jsem tedy výborný èeský crustpunk Exekuci i další Slováky Hasiací Prístroj a vydal se na nádraží a posléze na dopolední stop. Ocenil jsem svojí prozíravost,že jsem si na cestu pøibalil deštník,nebo? až do devíti ráno se nad Trutnovem spustil solidní liják.





Tolik tedy k hudbì a nyní pár slov k prostøedí a atmosféøe. K cenì vstupného jsem se již vyjádøil. Byly ovšem vìci, které se pøejít zkrátka nedají. A to napøíklad páteèní bitka o které mì informoval kamarád, kdy jakýsi inteligentní skin málem pìstí pøizabil jednu dívku. Veèer z pátka na sobotu se pak udála naprosto nepochopitelná vìc: záchrance pøistavìné u Bojištì kdosi proøezal pneumatiky…má to snad být chápáno jako odpor ke spoleènosti a projev nezávislosti? Další den se od ní ztratila plachta a klíèe…Uvìdomíme-li si, že zranìní v pogu nepatøí k žádným vzáctnostem a pøipoèteme-li k tomu kluzké,rozbahnìné svahy, lze hovoøit o štìstí,že se nikomu nic nestalo, nebo? lékaøská pomoc by byla znaènì ztížena. Co se týèe prostøedí a publika všeobecnì: støízlivý myslím nebyl nikdo, kdo snad ano, ten si to vynahradil øádnou dávkou hulení. K tomu pøipoètìme znaèné množství na mraky zdrogovaných lidí (piko a punk si zaèínají poslední dobou docela tykat), naprosté neustále somrující socky a již zmínìní agresivní SHARP,což už je taková tradice punk festivalù. Ale tady zase nechci køivdit, jednalo se jen o menší skupinky, vìtšina antifa-skins byli v pohodì. Další vìcí, která nejenom mì dost znechutila byly ceny:18 Kè (!!!) za kelímkové pivo. Na kelímcích napsáno Gambrinus,ale jednalo se o Krakonoš. Pojízdný stánek se dvìma druhy langošù, jeden za 30 ,druhý za 35 Kè – osmažené kusy tìsta, jenž ve skuteènosti mìli minimální hodnotu…že by také souèást benifice? O vegetariánském èi dokonce veganském výbìru jídel je už vùbec lépe pomlèet. Pøítomnost Petra Rùžièky, manažera Plexis a poøadatele koncertù v „nezávislém“ pražském klubu Roxy na dùvìryhodnosti a tolik propagované nespojitosti s hudebním byznysem,také zrovna nepøidala.





Pøed nedávnem mi kamarád v Brnì pøi pohledu na alkopunkové publikum pøed klubem Musilka øekl: “Tohle umírá“. Vypadá to,že mìl pravdu. Èi snad punk znamená chlastat a fetovat do bezvìdomí, k tomu somrovat dokud je od koho? Že by toto byla ona alternativa nabízející odlišný, lepší životní styl a filozofii? A co hudební scéna a vychloubání se tím, že punk je hudba z ulice, od lidí pro lidi…cenové relace v Trutnovì naznaèovaly nìco jiného. To už potom rovnou mùžeme zaèít chodit do klubù typu Roxy, Rock Café, Futurum èi na akce v Pražských sportovních halách, platit neuvìøitelné ceny za sterilní kapely stejné od popu pøes støedoproudý rock až po dokonale zkomercializované druhy metalu, a øíkat si jaké krásné kulturní vyžití nám nabízí dnešní hudební prùmysl.





Hodnì lidí co døíve bylo souèástí punkové scény se od ní odvrátilo. Nìkteøí se zaøadili do mainstreamu,nìkteøí pøešli k hardcoru. Pokud se punk hodlá nadále ubírat tímto smìrem asi i já zaènu zvažovat jiné možnosti. A jelikož „Mainstream Will Snap“ tak že by…Go Hardcore ?

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing





© Centauri Production - designed by Budd