webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(07 | 06 | 2007 - 22:28 - reactions: 0) ivan
ROZHOVOR S AARONEM HARRISEM (ISIS)
Kdybych nemìl kapelu, asi bych byl profesionálním cyklistou.

Nikdy jsem neèetl žádnej rozhovor s Isis. O to víc jsem chtìl proniknout pod kùži kapele, která hraje tak výraznou roli v mojí hudební diskografii. Je bez debat, že rozhovory, který dìláte s nìkým, koho znáte delší dobu, mají lepší atmosféru a z mýho osobního hlediska i váhu. Zajímavìjší mi pøijde i rozhovor s nìkým, kdo na první pohled nepøitahuje tolik pozornosti. Moje volba tentokrát padla na Aarona Harrise, bubeníka Isis.

Ivan: Hned první vìc, kterou bych se rád dozvìdìl, je sice hodnì obvyklá, ale jelikož vím, že každej èlen Isis pochází z jiného zázemí, zajímalo by mì, jak jste se dali dohromady, jestli jste hráli v jinejch kapelách pøed Isis a kdy zaèali Isis oficiálnì fungovat.

Aaron: Isis vznikli v záøí 1997. Znal jsem Jeffa, protože jsme spolu pracovali a Jeff znal Aarona Turnera, protože spolu bydleli. Jeff je pùvodnì z Connecticutu, Aaron ze Santa Fé a chodili spolu v Bostonu do školy, takže Isis jsou pùvodnì z Bostonu. Já jsem v tu dobu hrál v kapele, která se jmenovala Loga. Byl to mùj koníèek, mìl jsem vedle toho normální práci. Pracoval jsem pro jednu distribuèní spoleènost v New England, která se jmenovala Newbury Comics. Tahle firma distribuovala hudbu do všech lokálních obchodù s muzikou. Já pracoval v expedici, Jeff vyøizoval objednávky a Aaron mìl už v tý dobì Hydra Head. Byl jediným èlenem Isis, který nepracoval pro tuhle firmu.
Jednoho dne za mnou pøišel Jeff a zeptal se mì, jestli bych nechtìl hrát na bicí v nový kapele, kterou právì založili s Aaronem. Znal jsem Aarona jen od vidìní, když ve skladu vyhazoval Hydra Head releasy. Kývnul jsem na to a za pár dní jsme dali jam. Líbilo se jim, jak hraju na bicí a chtìli mì získat jako stálýho èlena. V tý dobì mìli jinýho klávesáka. Já se musel rozhodnout, jestli chci dìlat Isis nebo Loga a v tý dobì jsem se rozhodnul pro Loga. Ubìhlo 6 mìsícù a Isis poøád nemohli najít vhodnýho bubeníka. Potkával jsem Jeffa každej den v práci a jednou se mì zeptal, jestli bych s nima nenahrál songy na demo, který jsme spolu nazkoušeli. Zaèal jsem o tom víc pøemýšlet a dospìl k závìru, že by bylo škoda vykašlat se na takovou kapelu. Bavila mì muzika a mìl a mám ty kluky poøád rád. Zamìøil jsem se víc na Isis a zaèal s nima víc hrát. Loga se po šesti mìsících rozpadla a já zùstal v Isis.

Jak znìla Loga?

Bylo to nìco úplnì odlišnýho od Isis. Znìlo to víc jak Don Caballero, Engine Kid. Málo vokálù, byli jsme jen tøí èlená kapela. Isis se tedy stali mojí hlavní kapelou a pak jsem potkal Mikea a Cliffa, který pracovali pro stejnou firmu, jak my všichni. Jelikož jsme hledali novýho kytaristu a klávesáka, padla volba právì na nì. Témìø všichni pocházíme ze stejný firmy, což je docela hustý.

Já pøeskoèím potenciální prostøedek rozhovoru a zeptám se tì rovnou na novou desku. Vím, že jsi asi nejvìtším fanouškem Tool na svìtì, což bude první èást otázky a pøejdu k podbodu. Podle mì je Oceanic a Panopticon jedna velká deska, rozdìlená do dvou èástí. Nasvìdèují tomu obaly alb, který jsou jiný oproti pøedchozím deskám a i hudebnì na mì oba releasy pùsobí hodnì ucelenì. Proto jsem byl hodnì pøekvapenej, když jsem vidìl obal nový desky, která mì praštila do oèí hodnì kontrastním obalem, kterej bych neèekal. Myslím, že možná právì proto ztratilo hodnì starejch fanouškù zájem o Isis, protože oèekávali další stejnou desku. Nebo lépe øeèeno koncepèní desku. Podle mì je na In the Absence of Truth možný slyšet víc odlišný songy. Bez prdele: Holy Tears je mùj nejoblíbenìjší Isis song všech dob a jsem rád, že ho hrajete naživo.

(Smích)

Takže abych se dostal zase na zaèátek. Souhlasíš s teorií, že po turné, který jste ve Státech absolvovali právì s Tool, je z vás trochu cítit ovlivnìní touhle kapelou? Nebo je to èistì jen touha udìlat na nový desce nìco absolutnì odlišnýho od toho, co bylo k slyšení na pøedchozích deskách? A jaký to bylo na turné s Tool?

Naším cílem u každý desky je, aby jsme ze sebe dostali to nejlepší a posouvali se dál. Vtipnej aspekt týhle otázky je, že In the Absence of Truth byla složena a natoèena dlouhou dobu pøed pøed tím než jsme vyrazili na turné s Tool. Tool nás oslovili asi dva roky pøed tím než se uskuteènilo spoleèný turné. Justin (Chancellor, Tool) hrál nìjaký party na Panopticon, takže jsme znali Tool osobnì nìjakou dobu. Obèas se s nima potkáváme v LA. Konkrétnì na mì, jako na bubeníka, hroznì dejchá styl, jakým Danny Carey hraje na bicí, jak se dívá na hru na bicí. Je hodnì vìcí, který ovlivòujou mojí hru. Bubeníci jako Bill Bruford (King Crimson, Yes), který neustále obmìòujou svojí sestavu a snažej se vmìstnat samply do hry, tak aby to nevyznìlo plasticky. Na In the Absence of Truth jsem dlouho pøemýšlel, kam by se mìl mùj styl ubírat. Dvojšlapka byla jedna z vìcí, který jsem chtìl vyzkoušet už dlouhou dobu. Trochu jsem se toho bál, protože je jednoduchý zaèít takhle hrát a ubrat se špatným smìrem. Znám hodnì bubeníkù, který hrajou hodnì dobøe a mìl jsem dilema, jestli není moc pozdì zaèít hrát právì takhle. Musel jsem se zbavit toho pocitu, že na mì budou lidi koukat jako na nìkoho, kdo kopíruje. Pak jsem si ale øek, že jestli to chci udìlat, tak to prostì udìlám. Urèitì absorbuju hodnì vlivù, ale psaní nový desky bylo urèitì poznamenaný tím, že skoro každej v kapele chtìl vyzkoušet nìco novýho. Aaron (Turner) zaèal víc zpívat, Jeff chtìl zkusit jiný techniky hraní na basu, Cliff chtìl víc hrát na kytaru. Když se na to všechno podíváš z vrchu, na Aaronùv zpìv, naše turné s Tool, mojí dvojšlapku, urèitì si to hodnì lidí spojí právì s Tool. Oni jsou naši dobøí pøátelé a myslím, že vìtší ovlivnìní jsem získal právì ježdìním s nima jako s lidma, což je odpovìï na tvojí druhou otázku. U kapely v jejich pozici tak trochu oèekáváš, že budou zmrdi a budou s tebou zametat. Slyšel jsem spoustu pøíbìhù od kapel, který otevíraly pro kapely velikosti Tool a byly hodnì zklamaný z aspektù turné. Tool se k nám chovali velice dobøe, vycházeli nám ve všem vstøíc, platili nám dobøe. Všichni do jednoho, i jejich technici se k nám chovali hodnì pøátelsky. Bylo hustý vidìt 20.000 – 30.000 lidí každej veèer, který zajímá kapela, která skládá 10-15 minut dlouhý kompozice, vytváøející nový zvukový plochy. Nìkterý popový kapely nepøitáhnou tolik lidí. Je to hustý.

Poèkej, myslíš jednotlivý koncerty nebo festivaly?

Mì to taky odkouøilo. Jo, Tool samotný hrajou každej veèer pro tolik lidí. I jejich fanoušci nás pøijali, øekl bych, kladnì. Celkovì to pro nás byla nad oèekávání dobrá zkušenost.

Øíkal jsi, že jste chtìli s In the Absence of Truth zkusit nìco novýho. Znám spoustu kapel, který vydaj šest naprosto podobnejch desek a jsou spokojený. Vidìl jsem prodávat CD tvýho uèitele na bicí u vašeho merche. Ovlivnila tì jeho hra tak, že jsi nìco z jeho stylu použil na desce?

Je to indiánská tabla rytmika. Nepoužil jsem nic z toho na desce. Je to diametrálnì odlišnej styl hraní na bubny. Aloke Dutta je jeden z bubeníkù, který hodnì respektuju. Indiánská muzika má hodnì zvláštní rytmický èasování, který je svìtelný léta vzdálený od bìlošskýho chápání muziky. Je to kombinace techniky a spirituality. Úplnì to zmìnilo mùj pohled na hru na bicí. Právì ten spirituální aspekt.

Oproti starším deskám se mi zdá In the Absence Of Truth ve všech pohledech víc politická. Starší desky ve mnì vyvolávaly spíš pocity spojený s pøírodou. Rovnováhu. Na Panopticon bylo prvním odlišným elementem video k In Fiction, hodnì imitujícím orwellovskou atmosféru. Do jaký míry se kapela jako celek podílí na textech a tématech, jejichž atmosféru se snaží navodit?

Aaron Turner píše texty a dìlá obaly pro Isis od zaèátku. Je v tom lepší než kdokoliv jinej z nás. Muzika Isis je kolektivní práce, ale vizuální stránka a lyrika je celá od Aarona. V momentì, kdy zaèínáme skládat novou vìc, Aaron pøijde se svojí vizí textu, s konceptem, kam se bude skladba ubírat. Ve chvíli, kdy máme materiál na desku, nám pøedstaví svojí vizi vizuálního provedení. Po pravdì, až na pár detailù je jeho provedení vždycky perfektní. Celkovì se umí trefit do vkusu nás všech.

Proè nemáte v bookletu texty?

Není to pro nás tak dùležité. Nìkteré texty jsou na našem webu, nìkteré èásti textù jsou na našich trièkách. Je to pro nás zajímavìjší, nechat lidi pøemýšlet o naší muzice v kontextu s obalem a tím, co slyší. Já byl vždycky ovlivnìn spíš mysteriózníma kapelama. Tøeba deska od Failure Fantastic Planet, která mì ovlivnila snad nejvíc, mi kromì muziky nenabídla vùbec nic. Neznal jsem texty, nevìdìl jsem skoro nic o kapele, ale tahle deska ovlivnila mùj život. Dalo by se øíct, že mám s touhle deskou seriózní vztah. Mám rád, když není všechno øeèeno hned napoprvé.

Prùvodním znakem Isis, jsou akustický pasáže, který vygradujou v mohutný kytarový exploze. Jakej pocit zažíváš, když hraješ tvrdý party? Ptám se proto, že Isis ve mnì vyvolávají pocit Zemì. Pocit rovnováhy. I když mám v nìkterejch momentech husí kùži, nemùžu øíct, že bych cítil negativní energie.

Z 90% jde o pozitivní energii. Není to o tom, jenom zapnout a vypnout. Jsou tam momenty gradace a prapùvodní nálady z procesu skládání songu, ale obèas musíš vybít nìjaký frustrace. A? chceš nebo ne, obèas jseš dole a potøebuješ se vybít.

Další otázka se nebude ani tak týkat Isis jako tebe. Vybral jsem si tì pro tenhle rozhovor, protože nevypadáš jako èlovìk, kterej by rád zahálel. Sledoval jsem tvùj jídelníèek, kterej je hodnì vytøíbenej a taky vím, že rád jezdíš na kole. Chci o tom vìdìt všechno.

(Oba smích)


Huh, byl jsem vychován tvrdì pracující rodinou støední tøídy, kde nebylo zvykem volat o pomoc, když se nìco pokazilo. Byl jsem vychován tak, abych byl schopen se sám o sebe postarat v momentech, kdy okolnosti nepojedou úplnì podle tvých pøedstav. Nebyla to ani tak otázka penìz jako spíš celkový rodinný mentality. Spousta lidí se nauèila spoléhat na cizí pomoc. Když jsem byl dítì a pokazilo se mi kolo, nauèil jsem se koukat okolo sebe a najít cestu jak ho opravit. Tyhle vìci ovlivnily mùj vývoj. Nevím, kde se ve mnì vzala ta touha sportovat. Nikdo z naší rodiny není vyloženì sportovní typ. Jsou sice aktivní, chodìj na procházky a udržují se v kondici, ale nikdo z nich nedìlá žádný konkrétní sport. Cyklistika je velice tvrdej a muèící sport. Miluju pokoøování vlastních limitù. Fascinuje mì muèení sebe sama pozitivní cestou. Víš jak je tìžký bejt na turné a pravidelnì se udržovat v kondici.

Jo, to vím (smích).

Musíš èelit každodennímu pokušení nekvalitního jídla a lenosti. Takže pokud je jen sebemenší šance vybrat si mezi pohybem a leností a špatným a kvalitním jídlem, vždycky volím tu pozitivnìjší formu. Podívat se na Isis jakoby zeshora je docela pìknej výhled. Máme Jorise, kterej je z Belgie, vy kluci jste z Èech, Jonathan je z Austrálie. Isis jsou nejlepší vìcí, která se udála v mým životì a snažím se jí dìlat tak dobøe, jak jen to jde. Chci být s lidma, který maj stejnou touhu pracovat tvrdì jak já a být v pohodì jak pracovnì, tak lidsky. Isis není kapela rockovejch hvìzd. Isis nedìláme kvùli holkám a jenom kvùli penìzùm. Chceme dìlat dobøe to, co nás baví a mít z toho radost.

Poslední otázka: Kdyby neexistovali Isis, co by byla tvoje práce? Máš nìjakou školu?

Hodil jsem svoje šance do jednoho koše. Chytnul jsem velkou šanci za uši. Každej okolo mì mì varoval a radil mi neudìlat to. Rozhodl jsem se dìlat muziku, jít svojí cestou a mìl jsem to štìstí, že jsem narazil na lidi, který to cítili stejnì. Trvalo to nìjakou dobu, musel jsem zadusit všechny svoje pochybnosti, v momentech, kdy jsem spal nemocnej na podlaze u nìkoho doma, musel jsem èelit otázkám sebe sama, proè se tak muèím. Cestováním kolem svìta s prázdnou kapsou. Po deseti letech existence Isis jsem tady a živím se tím, co mì baví. Kdybych nemìl kapelu, asi bych chtìl být profesionálním cyklistou. Možná bych chtìl stavìt domy. To by mi dávalo smysl.

Lepší konec rozhovoru jsem si asi nemohl pøát. Díky.

Já dìkuju.
 
[199kb][20kb][69kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd