webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(15 | 06 | 2007 - 23:16 - reactions: 0) Banan
SEEIN RED / HAMMER - split 7ep
(Armagedon)

Další z parádních split sedmipalcù do Armagedon série (pøed tím v ní vyšly napø. singly Totalitär/Dropdead, Look Back and Laugh/Dropdead, Tragedy/Totalitär), jež spojuje kromì koncepce obalù, léty provìøená kvalita kapel a do urèité míry i jistá exkluzivita. Nejinak je tomu i v tomto pøípadì, kdy jednu stranu okupují legendární holandští socialisté a tu druhou hluèní japonští samurajové! Hammer je tokijská úderná jednotka navazující na odkaz mocných Gauze a nìkteøí z vás možná mají jeden ze dvou 12", nebo singl, tedy desky, které vyšly na Deranged Records v Kanadì. Na tomhle splitku pak Hammer pokraèují v nekompromisní devastaci ušních bubínkù hluènou smìsí Gauze (hlavnì z období prvního lp Fuckheads) a Systematic Death. Z kapel, které hráli u nás mají blízko napø. k Nightmare. Je to pøesnì ten nenapodobitelný japonský rukopis, kdy máte pocit, že je to muzika, kterou hrají opravdový psychopati (a mnohdy je to i pravda, hehe), protože je v ní tolik energie, vnitøního pnutí a intenzity, že to mozek odmítá akceptovat. Je to punk ve své hrubé a neotesané podobì, s typicky nafrázovaným vokálem, který rdousí poslední zbytky melodií a dokonèuje dílo zkázy. Je to punk, tak jak ho miluju. A pøesnì touhle vìtou mùže zaèít i recenze na Seein Red. Mám tuhle kapelu rád od první chvíle, co jsem ji poprvé slyšel a i kdyby se mi nelíbila hudebnì, cítil bych k ní naprostý respekt za to jak dlouho a jakým zpùsobem funguje. Holandští fotøi, kteøí prošli kapelama jako Lärm (pravdìpodobnì vùbec první straight edge kapela v Evropì) nebo Manliftingbanner, dál solí svùj nekompromisní rachot pøetransformovaný do krátkých smrtících skladeb, které mají razanci letícího projektilu! Je to v podstatì punk rock, ale zprasený a zrychlený na úroveò, kterou by spousta punk rockerù fakt nevydýchala. I tady je v samotné muzice pøítomné obrovské množství energie, autenticita a nasranost, které èiší i z textù a celkového odkazu. A to je právì vìc, kterou jim spousta lidí vyèítá a nemùže skousnout. Je to kapela, která je hodnì doleva, pøímo se hlásí k odkazu Marxe a je striktnì protikapitalistická. Aèkoliv s nìkterými jejich názory nesouhlasím, musím podotknout, že úroveò jejich argumentace o tìchto vìcech je vždy na velmi vysoké úrovni a jejich pøínos do diskuze o dùležitých vìcech je pro mì zcela neoddiskutovatelný. Jak už jsem øekl, cítím k nim respekt a jsem rád, že se koneènì objeví u nás na klasických klubových koncertech, protože tady kromì Fluffu ještì nehráli. Celé turné jedou navíc z Framtid, pravdìpodobnì nejlepší souèasnou japonskou crust kapelou! Máte jedineènou možnost poznat pravý význam slova PUNK!

Koncerty Seein Red:
28.6. klub 007 Strahov + FRAMTID (jap) + FESTA DESPERATO
29.6. klub Yacht, Brno + FRAMTID (jap) + GUIDED CRADLE + SEE YOU IN HELL + FESTA DESPERATO + MAD PIGS
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd