webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(21 | 08 | 2001 - 01:57 - reactions: 0)
ANTI RAM ADONAI PÁRTY 5 - KD Svìtice 18.8.2001
V sobotu veèer jsem dorazil na tuhle akci, která se pùvodnì mìla konat v Øíèanech, ale bohužel mìsto opìt nepodpoøilo alternativní kulturu, takže mìl poøadatel (Martin) plné ruce práce zaøídit tuto akci na jiném místì, kterým byla právì nedaleká vesnice Svìtice. Pøes všechny tyto problémy dorazilo dost lidí (alespoò podle mého názoru).

Jako první tento veèer zahrála kapela NO SIDE OF PORK. Tuhle partièku jsem mìl možnost již ètyøikrát zahlédnout, takže jsem vìdìl, že se jedná o melodický neo-punk. Bez nadsázky musím konstatovat, že mì opìt nezklamali dobrým zvukem a svým výkonem na podiu. Výborné kytarové nápady, svižné tempo a oba dobøe intonující zpìváci dokázali, že výborný neo-punk se hraje i v Èechách. Nebudu moc lhát, když øeknu, že se jedná o jednu z mých nejoblíbenìjších èeských kapel. Druhým vystupujícím byla pražská formace JAKSI TAKSI, kterou jistì není tøeba blíže pøedstavovat. Kluci zahráli takovej svùj typickej koncert. V kotli se to jen vaøilo a já jsem byl rozsekanej ze skladby "I HATE". Koncert se zaèínal poøádnì rozjíždìt a èekalo se na další kapelu, kterou byli domácí ZYLL. Doufám, že mi Swall nerozbije hubu, když øeknu, že tento styl muziky pro mì není zrovna nejoblíbenìjším :-). Jedná se o takovej nìjakej metal cinklej hard corem, tuhle muziku nedokážu procítit, ale nemùžu klukùm upøít jistý improvizaèní talent. Jako ètvrtí nastoupili øíèanští THALIDOMIDE. Kluci zaèali pìknì z ostra a ty sypaèky se jen sypaly, no zkrátka to odsejpalo. Asi pøi tøetí skladbì se ve mì nìco sevøelo a musel jsem se dojít vysrat (omlouvám se za ten výraz, ale vysral jsem se mooooc dobøe), tím sraním jsem bohužel pøišel o jednu skladbu, kterou mám zrovna moc rád, lituji že jsem se radìji neposral v kotli :-)). Tak dost o mých tìlesných potøebách a zpìt k muzice. Thalidomide podali profesionální výkon a zahráli pár skladeb z druhým kytaristou Márou a jednu pøevzatou skladbu od Minor Threat. Výsledek spokojenost. Pøedposlední kapelou byli NVÚ. Tenhle ortodoxní punk fakt nemusím poslouchat, takže jsem se vìnoval na baru svým známým, kterých mám v Øíèanech víc než dost. Poslední kapelou byli nìmeètí USE TO ABUSE. Martinem jsem byl upozornìn, že se jedná o jakýsi motorkáøský punk-rock, takže se vracím zpátky na parket. Po prvních dvou skladbách jsem si zaèal zvykat na zvláštní hlasové zabarvení zpìváka. Všechny skladby zaèínaly tak nìjak podobnì, ale jsou to v celku slušný pogovaèky. Zkušenost a sehranost této kapely byla znát hned na první poslech. Skandovací skladby dostávaly lidi do varu, i když už jich tam bohužel moc nezùstalo. Pár lidí muselo na vlak a nìkterý zhulený pankáèi se ve vestibulu váleli jak na hlaváku v Praze.

A mùj názor na celou akci? Martine díky, že dìláš spoustu výborných akcí v Øíèanech a okolí, ani tato nebyla vyjímkou. Jsem mile pøekvapen, že v takovém malém mìstì je tolik lidièek, který baví punk/HC a kupodivu spousta krásných dìvèat, které na akce chodí pravidelnì :-). Pevnì vìøím, že to tam u Vás nedopadne jako ve Strakonicích a nebudete se na sebe dívat skrz prsty! Takže vzhùru do další akce...

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd