webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(25 | 06 | 2007 - 12:58 - reactions: 0) Longgger
Rozhovor s Anyway
Mìlnicko-pražská kapela Anyway je pøíjemným zpestøením na èeské hudební scénì. Jejich post-hardcoreová jízda s nádechem punku je doslova návyková. Skvìle se to poslouchá, dokáže to neskuteènì nakopnout. Na mé otázky týkající se hudby Anyway, jejich budoucnosti, loòské desky ,,Dead End“ i jiných vìcí odpovídal pøíjemný zpìvák Jiøí Nedvídek…

Longgger: Ahoj. I když mi to nepøijde pøíliš vhodné, nejdøív bych rád vychválil vaši loòskou desku ,,Dead End“. Je to perfektní a osvìžující nahrávka, jakou jsem v našich konèinách již dlouho neslyšel. Je na ní tolik pozitivní energie, doslova mì to nakoplo. Kde berete tu energii, která pak na fanoušky sálá z poslechu vaší desky?
Jiøí Nedvídek: Díky. Moc si toho vážím. Je to víceménì instinktivní záležitost. Takový náš pud sebezáchovy. Musíme hrát abychom se nezcvokli a musíme do toho dát všechno. Nemáme taky moc èasu na nìjaký zbyteèný hloubání. Tahle muzika prostì musí být o energii.

Longgger: Album ,,Dead End“ vychází po dlouhých 4 letech od vašeho posledního poèinu ,,Golf Club“. Co se dìlo v mezièase? Proè ta dlouhá prodleva?
J. N.: Krátce po tom, co vyšel „Golf Club“ tj. nìkdy na jaøe 2002 nás opustil bubeník s tím, že odjíždí na delší dobu do Karibiku. Mìli jsme minimálnì mentálnì hodnì nakroèeno, že budeme hodnì hrát. Pøišlo nepøíjemný vystøízlivìní a myšlenka, že by Anyway mohli mít jiného bubeníka se ukázala scestná. S deskou jsme jeli na turné až o rok pozdìji, když se vrátil. Snažili jsme se jí propagovat a hrát jí živì až do léta 2005, kdy jsme nahráli druhý album. Odehráli jsme mezitím hodnì koncertù po Èesku, Evropì i Anglii. ,,Dead End“ se celkem dlouho míchal. Ještì jsme si mezitím odskoèili na pár koncertù do Anglie, dali jsme si pár mìsícù zimní spánek a dovolenou a byl tu konec zimy 2006. ,,Dead End“ vyšel ve ètvrtek 9. bøezna. Poèínaje pátkem jsme zaèali úpornì hrát. A tak tomu bylo a je vyjma pár menších pøestávek až dodnes.

Longgger: Co má vystihovat název desky ,,Dead End“?Má to mít nìjaký hlubší význam ve spojitosti s deskou?
J. N.: V pøekladu to znamená „slepá ulice“. S trochou nadsázky se dá øíct, že tam jsme se pøesnì nacházeli, když nám v pøedveèer nahrávaní vykradli zkušebnu. Pøišli jsme o prakticky celý aparát. Museli jsme pøebukovat studio a sehnat nový vybavení. V minulosti jsme podobným zpùsobem pøišli o dodávku. Øíkali jsme si, jestli to není už nìjaký znamení…

Longgger: Poèátky Anyway sahají až do roku 1996, ty sám si se pøidal ke kapele v roce 1999, jak se zpìtnì díváš na vaší hudební cestu? Je nìco, co bys tøeba chtìl zmìnit, èeho lituješ?
J. N.: Urèitì lituji tìch všech prùserù, který jsem už popsal. Nebylo ale v naší moci to nìjak významnì ovlivnit. Asi bych si pøál, aby Robert býval nikdy neodjíždìl. Taky si myslím, že jsem mìl až pøehnaný oèekávání od naší spolupráce s labelem Day After. Nic z toho ale nebyla žádná tragédie.

Longgger: Podle mì nejsilnìjší zbraní ve vaší hudbì jsou vokály a pak urèitá ozvláštnìní, jako napøíklad foukací harmonika. Jak vás tohle napadlo?
J. N.: Jsme si vìdomi toho, že zpìvy hrají v naší muzice velkou úlohu. Dokonce si dovoluji øíct, že pro naší souèasnou a budoucí tvorbu to platí dvojnásob. Použití harmoniky nám pøišlo jako pøíjemný zpestøení. Bohouš hrál døív v nìkolika blues-rockových kapelách a tak neváhal svoje zkušenosti použít. Navíc je celkem známá naše obsese westernem a vìcmi s tím spojenými.

Longgger: Které hudební žánry tì nejvíc oslovují? Mìní se urèitým zpùsobem vìkem tvé hudební preference? Jak bys popsal sebe jako nezaujatého posluchaèe, èím se necháváš ovlivnit?
J. N.: Jsem fanouškem anglicky zpívaný moderní rockový hudby, která èerpá z toho nejlepšího z klasiky. Poslechnu si rád ale i ostatní moderní styly. Myslím, že se nijak zásadnì mùj vkus nemìní. Možná, že mám s pøibývajícím vìkem víc pochopení pro rùzné experimentálnìjší záležitosti.

Longgger: Co máš rád a co vyloženì nesnášíš na èeském hudebním prùmyslu?
J. N.: Pochybuji, jestli se tady dá vùbec o nìjakém hudebním prùmyslu mluvit. Mám rád vìci, který vzešli ze scény kolem strahovský sedmièky. Obèas si zazoufám nad zdejším hudebním vkusem, ale myslím, že se to pomalu zlepšuje. Nemùžu vystát pana Daniela Landu a divím se, jaký obliby se mu dostává.

Longgger: Tak to jsme na tom stejnì, taky ho nemusím. Jak žijete mimo svìt spojený s hudbou? Pracujete? Nebo Relaxujete?
J. N.: Bohužel moc nerelaxujeme. Vlastnì naopak hodnì pracujeme. Polovina z nás má dobrou ale èasovì nároènou práci. Je ale víc než možný, že by nás zhýralý a bohémský styl života znièil.

Longgger: Jak vidíš, nebo chtìl bys vidìt kapelu Anyway a tebe samotného jako muzikanta za nìkolik let? Urèitì máte nìjaké cíle…
J. N.: Budoucnost kapely se nedá moc plánovat. Muzika není vìdecký výzkum. Vìci buïto pøijdou nebo ne. I když píle je strašnì dùležitá. Co se mì jako osoby týká, chtìl bych být stalé otevøený a nechtìl bych zpychnout nebo naopak zahoøknout.

Longgger: Co je teï nejbližší vìcí pøed vámi? Blíží se léto, chystáte se na nìjaké festivaly? Kde vás mùžeme vidìt?
J. N.: Mùžu prozradit, že momentálnì usilovnì pracujeme na nový desce. Jsme asi tak nìkde na pùl cesty. Bude zase trochu jiná než pøedchozí. Snažíme se dát dùraz na jednoduchost a sílu motivu. Nikdy jsme nebyli festivalová kapela. Není to nìco, na co bychom se celý rok tìšili, i když jsme nìjaký velký festivaly hráli a i v budoucnu asi hrát budeme. Víc info o chystaných koncertech na www.myspace.com/anywaycz a www.anywaymusic.com

Longgger: Dìkuji ti moc za rozhovor, pøeji tobì i kapele hodnì úspìchù a èím dál víc fanouškù.
J. N.: Taky moc dìkujeme!

http://www.anywaymusic.com
http://www.myspace.com/anywaycz
 
[89kb][45kb][79kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd