webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(26 | 06 | 2007 - 13:37 - reactions: 0) samuel
Splitter - Avskrackande Exemplar
(Obscene Production)

Hrubost, bezvýchodnost, prázdnota bez vidiny zlepšení… Pocity, které známe ze svých životù. Vìtšinou nás zaskoèí v okamžicích, kdy jsme na nì nejménì pøipraveni. O to víc podrážejí nohy. Album „Avskrackande Exemplar“ je podobnì neuchopitelné - od prvních tónù mnì odrovnalo naprosto neoèekávanou silou. Splitter jsou uragán pøevedený do not, hudební apokalypsa s jistou kostrou a pevnou formou. Kapela pochází ze Švédska, tedy ze zemì, kde snad žádná kapela není špatná a tihle grindcore maniaci to potvrzují na 120%!

Svým aktuálním albem zajisté potìšili spousty grindcore nadšencù. Grindore posouvají o kousek dál (v tom nejlepším slova smyslu). 21 pecek v rodné švédštinì je øízeným uragánem a oèekávat od nich mùžete všechno, co k tomuto stylu patøí. Od zaèátku do konce mrazí, navodí atmosféru padajících mrakù a útoèících vodních stìn. Neznamenáme nic a Splitter tuto nicotu vystihují svou hudbou. Tma pøed oèima, zalehnuté uši a vstøebáváme všechno co nám servírují!

Vyhrávky a zmìny dìlají skladby èitelnìjší a pestøejší. Naprosto výborné jsou emotivní pasáže, které dávají skladbám srdce a – lehce - optimistický nádech. Jsou úžasné, ale zmizí stejnì rychle jako pøišly. Rùznorodost „Avskrackande Exemplar“ bych pøirovnal ke dvìma albùm CYNESS. Spojena je zde agrese rozjetého buldozeru z jejich prvního alba se stejnì rozjetým, ale rozvážnìjším, strojem z desky druhé. Preciznì zahrané s obèasným metalovým nádechem a bezchybným zpìvem. Ten je pro tento styl obzvláštì dùležitý. Dìlá z vlny grindcore to, èemu se øíká „song“ a živel zpøehledòuje. Splitter vokalista je naprosto úžasný a hodnì mnì jeho projev baví …

Splitter jsou pro mì letošním pøekvapením a objevem èíslo 1. Jsem nadšen! Parádní je malovaný obal, který podbarvuje depresivní náladu. Vrány, lebky, ostnaté dráty … prostì na své si pøijde každý. Super, super, super!!! Díky Èurby! GRIND ON! (S)

Obscene Production
Splitter
rozhovor se Splitter
 
[17kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd