webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 06 | 2007 - 08:29 - reactions: 0) ivan
DARKEST HOUR – DELIVER US
(Victory Records)

Nevím do jaký míry bylo rozumný dávat recenzi na nový Darkest Hour právì mnì. Pokud si vzpomínám, na každou novou desku jsem se tìšil jako malej kluk a každou jsem vychválil do nebes. Darkest Hour jsou kapela, která je bezchybným Legem mýho hudebního vkusu. Kopíruje moje každodenní nálady, dává mi sílu v momentech, kdy jsem úplnì na dnì a vytváøí ještì euforiètìjší chvilky ve chvílích, kdy chci obejmout i svý nejvìtší nepøátele. Úplnì pøesnì si vzpomínám, jak jsem pouštìl do sluchátek úvodní Doomsayer (The Beginning of the End) panu Banánovi. Mám rád, když podruhý prožiju šok, kterej mì uzemnil pár hodin zpátky. Po nezbytným akustickým intru a vlažným rozjezdu totiž pøichází nekompromisní horká sprcha v podobì nejrychlejšího riffu v historii Darkest Hour a Banán jenom udivenì a s respektem øíká: „to jsou magoøi!“ Spoluprácí s Devinem Townsendem se Darkest Hour zpøístupnili širšímu publiku už na pøedchozí Undoing Ruin, aniž by ze sebe museli dìlat prostituty a sahali ke kompromisùm. Atmosféru bojištì Zemì z Hidden Hands of Sadist Nation vystøídal osobnìjší level, dospìní a schopnost vidìt vìci víc z vrchu. Darkest Hour už nejsou jenom ta vtipná parta klukù, který sice hrajou thrash/death metal a umìj si ze sebe udìlat i poøádnou srandu (viz úvod k Full Imperial Collapse). Undoing Ruin odstartovalo kapitolu, která se jmenuje Život z více pohledù. Deliver Us je ale opìt o krok dál, èelem k jiný kapitole. Je to lekce heavy metalu, postrádající všechny ty tìstovitý atributy kapel, který miluju hudebnì, ale nikdy neuvìøím textu songu, kterej se mì snaží pøesvìdèit, že na rohožce za dveøma mýho bytu leží drak, kterýho zabil pan Fló pøi poslechu Blind Guardian. Možná je to i tím, že Darkest Hour vás po pár švédskejch nájezdech nechaj vydechnout u ambientních minutovek (The Light At the Edge of the World) a dají vám volnou ruku v tom, jak naložit s jejich songama, který pøeci jenom zaznamenaly jistou plastickou zmìnu. Kromì naprosto køiš?álovýho zvuku vám urèitì neunikne, že John Henry opravdu zpívá. Je to ten samej John Henry, bez efektù a zkoušení nemožnýho. V kontextu s textama, který mì opìt nenechávaj spát, posunul svùj projev víc smìrem na východ, kde na nìj èekal Kris Norris, jehož sóla jsou za hranicema pozemskýho chápání. Pokud nìkdo koketoval s myšlenkou, že Kris mùže být jenom stínem Mikea Amotta, ten se utnul. Kris teï vlastní svùj vlastní styl, kterej piloval jednu dekádu a jeho sóla jsou diamantem, pramenem a dechem života, stejnì jako cestou duše, která opustila bolest tìla.
I když mi každá deska Darkest Hour svým zpùsobem vyrazila dech, nikdy jsem nedal dopustit na song The Mark of the Judas z jejich první velký desky. Po pìti letech, kdy ležel v mým neoblomným top tenu, ustupuje na druhou pøíèku, hned za Fire In the Skies z novinky Deliver Us. Tenhle song je mapa života. Bolest v momentech, kdy døete hubou o spodní bod sinusovky, stejnì jako znovunabraný tempo na trnitý cestì zpìt, na vrchol, kterej není znakem vašeho postavení ve spoleèenským žebøíèku, jako spíš lajnou vaší dùstojnosti.
Victory Records propagovali minulou desku jako pokraèovatele Ride the Lightning od Metallicy a Slaughter of the Soul od At the Gates. Je na vás, jestli tomu uvìøíte nebo ne. Já si troufám tvrdit, že tahle velkohubá pozice byla naplnìná až teï s Deliver Us. S jistotou ale mùžu øíct, že od chvíle, kdy se ve vašich rukách objeví obal z dílny Johna Baizleyho (Baroness) až po moment, kdy uslyšíte poslední skvostný sólo titulní Deliver Us, vás bude naplòovat pocit euforie a potøeby tvoøit lepší zítøek. A pokud má tenhle pocit vydržet jen pár minut, pak tahle deska splnila svùj úèel.

www.darkesthour.cc
www.myspace.com/darkesthour
www.victoryrecords.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd