webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 07 | 2007 - 13:43 - reactions: 0) richard
Sheeva Yoga – Heartotheque
(CD-r, Olga Hepnarová Records)

Vzdát hold svým hudebním „kámošùm“, kapelám a muzikantùm, které máte rádi a tøeba vám i ukázali kus cesty a nìjak vás i ovlivnili je prostì fajn. Jednou z cest jsou covery. A u nás na severu Moravy se jim poslední dobou pomìrnì daøí. Po loòském pressu plném coverù od orlovské crust grind core úderky Hibakusha - Naše smrtící koverky pro vaše smradlavé montérky, se letos pøidává i ostravská psycho grind hard core styly míchající trojièka Sheeva Yoga s albem Heartotheque.

A je co poslouchat, protože jde o celkem povedený výbìr zahraný navíc i s potøebnou dávkou energie. Než se ale zaèneme zabývat více samotnou muzikou, zastavím se u velmi, velmi povedeného a vychytaného obalu. Kluci si na tomto dali opravdu záležet. V úvodu si poètete krátké povídání o dùvodu vzniku alba a pak už to jede! Každý použitý song je tam zadokumentován s neuvìøitelnou peèlivostí a poøádkem. U každého kousku se tak dozvíte nejen jeho název a pochopitelnì interpreta, ale také to, z jakého alba, èi singlu pochází, v kterém roce byl vydán, na kterém labelu a pokud jsou známí i pøímo autoøi, najdete je tam taky. Co song, to jedna stránka, kde výše zmínìné údaje provází i pokud se nemýlím Skuldovo vtipné a ètivé povídání o tom, jak a za jakých okolností se kluci s tím kterým interpretem seznámili, proè si vybrali zrovna daný cover a jaký mají ke kapele vztah dodnes.

No a jedem start: Guyana Punch Line. Ano hoši, i já si své oblíbené EP téhle kapely poøídil na koncertì. Na jedné z akcí v tìšínském Liberte jsem se hrabal parádnì nabušeným distrem jednoho z Polákù a narážím na Guyanu. „Co mi to øíká?“ pøemýšlel jsem. „Už vím, Hluboká Orba a Filipùv scene report z Los Angeles, kde živé vystoupení kapely popisuje jako totální psycho smrš?.“ Beru, ještì ten veèer si EP k nelibosti mé tehdejší pøítelkynì rozjíždím na gramci a je to tam!
Jo. Heartothegue zaèíná samply ze songu našich spoleèných oblíbencù a kola se toèí v kurevsky psycho stylu i nadále. Neuvìøitelnì rychle styly míchající Nìmci Le Scrawl k obdobnì úchylné tvorbì Sheeva Yoga sednou jako hrnec na prdel. Pak dojde øada na rychlíky Default. A jsme na skok doma. Jde o další z mých hitovek na albu, cover od Valachù Telefon nazvaný Èekal jsem na tvou chybu. Pak pøichází parádièka v podobì coveru na druhou, kteøí kluci znají od legendárních S.O.D., jež daný song ovšem pøevzali rovnìž. A jde se na zuøivý crust ala From Ashes Rise, pak se ozve úder v podobì 7 Minutes Of Nausea a máme tady klukù další velké oblíbence a jak sami pøiznávají i vzory, Mexican Power Authority.
Hup a je tu hip-hop. Ne, nedìste se hard core kamarádky a pøátelé. Na žádné lámavé pohyby rukou, ani silácké pózy nedojde. Sheeva Yoga si jen pùjèila jeden z opravdu hard core flákù od miláèkù Beastie Boys. A já tì Skuldo mùžu ujistit, že to, jak BB vymìnili na koncertì nástrojovku a místo hip-hopu zaèali do lidí prát hard core punk, je asi pravda. Pøesnì tohle mi vyprávìli i kámoši, kteøí nìkdy v devadesátých letech zajeli na Beastie Boys na pražské Výstavištì tuším.
Maneurysm je kapela lidí, s nimiž kluci komunikovali ještì když pøed Sheevou hráli coby Social Deformity. Hastr je zase song staré ostravské hard rock bandy, který ovšem v Sheeva verzi zní tak, že hard rock by jste tam hledali marnì. A ten pes na konci je dobrej fór.
Další miláèci a oblíbenci Sheeva Yoga? Myslíte, že tahle kapela mohla chybìt, když k ní Sheevu dokonce kde kdo pøirovnává? Ano! Na Spazz nešlo zapomenout. No a co by to bylo za fans grindu, kdyby na jejich coverovce chybìl alespoò jeden výplach od legendárních Napalm Death, že jo.
Závìr tvoøí nejdelší song alba z dílny Deftones. Nìkoho možná tenhle výbìr jemnì pøekvapí. Já øíkám, že je fajn, když si kluci na nic nehrají a pøiznají klidnì i oblíbence z ponìkud komerènìjších vod. Navíc mne na tom songu fakt baví i rozesmívá, jak sborovì pìjou ty melodické nu-metal pasáže, což celé vyznìní songu posouvá docela nìkam jinam.

Seèteno podtrženo. Heartotheque nabízí svižnou 14 songovou zábavu a zároveò i prùøez historií i souèasností hlavnì té extrémnìjší formy hard core a grindu. Je fajn, že jde také o prùøez historií, protože tady najdete songy z let osmdesátých i ty mladší. Celé CD má, jak jsem již psal, hodnì zábavnou a energickou formu a je z nìj cítit, že kluci k nahrávání pøistupovali opravdu s radostí. Co chtít více? No, snad se už jen tìšit na další pùvodní tvorbu našich milých ostravských psychopatù.

CD-r seženeš na koncertech, mùžeš i pøímo na webu bandu: www.sheevayoga.czechcore.cz
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd