webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(09 | 07 | 2007 - 20:10 - reactions: 0) DIY
Rozhovor s AGHAST
AGHAST = hrubá a hluèná punková úderka z východního pobøeží USA, která k nám co nevidìt dorazí proèistit naše ušní bubínky: 15. 7. Kladno (Krušovický sklípek), 16. 7. Liberec (zkušebna FASTERATU, + FASTERATU), 17. 7. Brno (zkušebna SYIH, + WHAT IF GODS LIE, RISPOSTA), 18. 7. Otrokovice (zkušebna M.G.P. + WHAT IF GODS LIE) a zároveò jí taky pøesnì v té dobì vyjde na labelu Gasmask Records diskografie na kazetì. Pro milovníky hluèných bordelù jako GLOOM, CONFUSE, GAI, FRAMTID... jistì lahùdka, ale nejen hlukem živ je èlovìk a tato parta má toho hodnì co øíct – pøeèti si rozhovor z portlandského fanzinu Warning è. 3, co vyšel cca pøed rokem. Ještì kontakt na kapelu (kde jsou k poslechu i nìjaké MP trojky): www.myspace.com/desolatelegacy nebo www.aghast.dead-city.org. Pøekládal Phil Hell.

Rozhovor z Warning è. 3, odpovídá kytarista Shravan

Warning: Pùvodnì jsem si myslel, že se jako celá kapela poøád stìhujete z mìsta do mìsta než jste se usadili v Richmondu, ale nakonec se ukázalo, že bydlíte v rùzných konèinách daleko od sebe. Jak tohle funguje?
Aghast: Je to tak, všichni bydlíme na rùzných místech. Forrest (basa) a Justin (zpìv) v Richmondu (Virginii) a John (bicí) ve Washingtonu DC. Já bydlím na jihu Floridy v Sarasotì, asi hodinu jižnì od Tampy. Když jsme zaèínali tak jsem taky bydlel ve Washingtonu a s Johnem jsem se potkal skrz místní infoshop Brian MacKenzie, oba jsme tehdy byli èleny jeho kolektivu. John v tom stále jede. Zaèali jsme zkoušet koncem roku 2002 jako duo a pak jsme v létì 2003 nahráli demo s kámošem Frankem na basu. Odešel od nás hned po nahrávání. Další zimu jsme nahráli „Sacrificied On The Altar Of State Power“ EP jen jako duo, kdy jsem hrál i na basu. Souèasná sestava se dala dohromady po nahrání prvního EP a už pak nahrávala i druhý singl, který vyšel na Distort Reality.
Warning: Øekl bych, že jdete po zvuku/stylu kapel jako GLOOM, ACID atd.... myslíš, že se vám to daøí?
Aghast: Tyhle kapely pro nás vždycky znamenaly velké ovlivnìní. Máme spoustu vlivù, ale nejen japonský crust jako GLOOM nebo ACID. Øekl bych, že taky spoustu italského, skandinávského a UK hardcore. Posloucháme spoustu rùzných druhù punku a ne vždycky se to úplnì pøesnì odrazí do naší hudby. Øekl bych, že hrajeme svùj styl, který je krátký, rychlý, hodnì zkreslený a hlasitý.
Warning: Hodnì recenzí a nejen na vaše desky, ale na další podobné oznaèují tento hluèný punk za momentální trend. Snažíte se naskoèit na populární trend?
Aghast: Momentálnì tady je hotová exploze kapel, co si øíkají „raw“, „d-beat“ atd. Nikdy jsme nechtìli být kapelou, co okopèí urèitej styl jen tak pro zábavu. Dáváme tomu vlastní ksicht a myslím, že naše hudba a texty to odrážejí.
Warning: I když jsou vaše texty vìtšinou jen shlukem vìt ve schválnì zkomolené angliètinì, øekl bych, že jsou velmi upøímné. Jak dùležité jsou pro AGHAST texty a èím jsou inspirovány?
Aghast: Texty jsou dùležitou souèástí hraní. Všichni se hodnì zajímáme o problémy, co teï hýbou svìtem. Rapidní konzumace pøírodních zdrojù. Neustále se zvìtšující propast mezi nejbohatšími z bohatých a nejchudšími z chudých. Tok finanèní a vojenské pomoci do zemí Jižní Ameriky, kde mají údajnì napomoct boji proti drogám. Rasistické neoliberální programy, které zvyšují rasovou segregaci. Mohl bych takhle pokraèovat dál, ale v krátkosti se dá øíct, že naše texty odrážejí frustraci a hnìv ze souèasného stavu svìta. Vyrùstal jsem ve Washingtonu DC a to mi ukázalo hodnì problémù – mìsto je naprosto rozdìlené podle tøíd. Staèí když ujdeš pár blokù od Bílého domu a hned vidíš tu spouš?, kterou napáchaly století tøídní a rasové vládní politiky.
Warning: Které kapely byly tìmi základními pro zformování vašich punkových názorù? Myslíš si, že punk by mìl být automaticky (vždycky) nìjak politický?
Aghast: Byly by to britské kapely 80. let. Kapely jako CRASS, DOOM, CONFLICT, EXTREME NOISE TERROR, OI POLLOI, ty všechny mìly velký podíl na zformování mých punkových postojù. Cítil jsem, že mají silná a upøímná politická poselství, co jejich hudbu jen posilovaly a pro mì èinili dùležitìjší. Pro mì osobnì byl punk vždycky hodnì politickou záležitostí. Nemyslím ale že to tak musí být pro každýho. Na mì to ale mìlo a má velký dopad. Punk byl vždycky o vyjádøení vzteku, odcizení a protestu proti nespravedlnostem svìta. A? už jsou texty o tom, jak je tìžké pøežívat z mizerného platu nebo jsou protestem proti konformitì, všechno jsou to v podstatì politické a sociální problémy, i když to na první pohled nemusí tak vypadat.
Warning: Text ke skladbì „Arrested By Pigs“ („Zadržen prasaty“) musí znít povìdomì každému, kdo musel jednat s agresivními fízly. Týkalo se to nìjakého konkrétního incidentu nebo je to jen obecná nedùvìra k policii?
Aghast: Text je o skuteèné události, kdy jsem byl zadržen kvùli držení marihuany. Auto, ve kterém jsem byl, bylo nezákonnì prohledáno fízly. Mí kámoši cestovali po Americe a pøijeli mì navštívit na Floridu. Pozdì v noci jsme pøejíždìli ke známému domù a byli jsme zastaveni kvùli dálkovým svìtlùm. Pøikázali nám vystoupit z auta a prohledali ho, byla to pìkná sraèka a skonèilo to tím, že jsem spolu se svým kámošem Joshem strávil noc v policejní cele a celé mì to stálo pár set dolarù na soudní výlohy. Tady na FLoridì jsou pankáèi nìco jak mimozemš?ani, fízlové neví, co si o nás myslet a pokládají nás za totální odpad. Pøechovávání marihuany se tady bere velice vážnì. Není to jako v Kalifornii, kde dostaneš maximálnì blokovou pokutu na místì.
Warning: Jak dopadlo vaše letní turné? Jak jste se dostali do Mexika? Bylo to vaše první vìtší turné?
Aghast: Letní turné bylo vynikající. Bylo úžasné projet celou zemi a potkat tolik nových známých. Bylo to naše první turné a bylo velmi intenzivní. Na západním pobøeží USA to bylo obzvláš? zábavný a nemùžu se doèkat až se tam zase podíváme. V podstatì jsme nemìli žádný problém dostat se do Mexika a zpátky. Mìli jsme jeden koncert v Tijuanì spoleènì s WORHORSE z L.A. a ti nás hodili pøímo do baru, kde jsme hráli. Zpátky to taky bylo bez problémù, akorát jsme museli jít pøes imigraèní úøedníky. Jednou jsme se snažili zkrátit si cestu pøes Kanadu, aby jsme se dostali z Rochesteru (NY) do Detroitu. To skonèilo špatnì, protože nám nekoneènì dlouho na hranici prohledávali auto a pak nám zakázali vstup do Kanady. Pak nás opìt nekoneènì dlouho znovu prohledávali znovu ameriètí celníci. Kurevsky frustrující... Nedoporuèuju tohle nikomu, kdo je na turné, zkoušet... Celkovì bylo turné skvìlou zkušeností a urèitì se brzy zase objevíme na cestì.
Warning: Zaznamenal jsi silnìjší policejní/vojenskou kontrolu na Floridì po odeznìní hurikánù? Nezdá se ti, že vláda využívá nedávné pøírodní katastrofy ne jen k tomu, aby odvrátila pozornost od toho, co se dìje v Iráku, ale tak že se tím cvièí na masovìjší obèanské nepokoje?
Aghast: Oblast, kde bydlím, hurikány nezasáhly... Ale to, co udìlala vláda v New Orleans se dalo èekat. Úøady se snaží shodit vinu na nìkoho jiného namísto aby zajistily pomoc pro ty, co to potøebují. Bylo jasné, že oni vìdìli, že starosta nezvládne pøírodní katastrofu rozsahu hurikánu Katrina, ale tato skuteènost se prostì ztratila nìkde byrokratické hierarchii a dùsledkem byla opoždìná pomoc. Myslím si, že Bushova administrativa toho má hodnì co skrývat, ale na druhou stranu si mùžou dìlat co chtìjí, když ho znovuzvolili. Ekonomika je v útlumu a kongres právì schválil nìkolik miliard dolarù na dálší válku s terorem. Mají v tom vlastní silné ekonomické zájmy a vydìlají spoustu penìz na armádì a na „pøestavbì Iráku“.
Warning: Studuješ na škole udržitelný rozvoj životního prostøedí ve mìstìch, je to tak? Je to nìco, co vychází zezdola, od lidí anebo je to spíš záležitost velkého byznysu, co v této nové módì ochrany živ. prostøedí hledá nové zisky? Pøíkladem mùžou být tabákové koncerny, co pìstují marihuanu pro pøípadnou legalizaci nebo ropné spoleènosti s bio-dieselem.
Aghast: Udržitelnost je sama o sobì velmi vágní pojem. Znamená to rùzné vìci pro rùzné lidi. Obecná definice udržitelnosti vychází z myšlenky snížit „ekologickou stopu“, kterou po sobì èlovìk zanechává na planetì Zemi. Masivní využívání pøírodních zdrojù a zneèištìní životního prostøedí se teï bere právì z tohoto úhlu pohledu. Mùžeš vidìt lavinu produktù a obchodù od ekologicky-pøátelského toaletního papíru až po pøedražené obchody se zdravou výživou, co vydìlávají velké peníze na tomto novém trendu. Kapitalismus dokáže vydìlat na èemkoliv. Na tom nejnižším levelu se toho ale dá udìlat hodnì. Tím, co v USA nejvíc podporuje neuvìøitelné plýtvání pøírodními zdroji je pøímìstské bydlení. Federální programy ho zaèaly masivnì podporovat ve 20. a 30. letech minulého století. Tradièní prùmysl se z mìst pøesunul do jiných zemí anebo na okraje mìst, navíc se zmìnila ekonomika z prùmyslové na ekonomiku služeb. Finanèní podpora a daòové výhody se pøesunuly, výhodnìji jsou na tom pøedmìstí než mìsta. Výsledkem je to, že mìstské služby a vzdìlání jsou znevýhodnìné a život se stìhuje na pøedmìstí. S tím souvisí závislost na automobilové dopravì, protože jen velmi málo ètvrtí funguje tak, že bys tam mohl chodit pìšky nebo jezdit na kole. Problém je taky to, že místní radnice jsou pøíliš slabé, aby mohly tento problém øešit komplexnìji a tento nekontrolovatelný rùst pøedmìstského bydlení zastavit. Tady je prostor pro místní aktivitu zezdola, protože spousta radnic s tím ani nic dìlat nechce, když má z agresivního rozšiøování pøedmìstského bydlení lepší pøíjmy díky zdanìní. Místní komunitní iniciativy jako napø. Environmental Indicator Projects mùžou o tomto tématu šíøit povìdomí a tlaèit na lepší a ekologiètìjší plánování mìstského rùstu. Spousta tìchto aktivit má urèitì daleko k dokonalosti, ale obecnì mohou být nástrojem jak tlaèit radnice k ekologiètìjšímu chování. Cíl dosažení ekologické stability je v této zemi velmi vzdálený a bude to stát ještì hodnì úsilí na rùzných místech než se ho podaøí dosáhnout.
Warning: Jaké jsou budoucí plány kapely?
Aghast: Pracujeme na novém LP (už je venku – jmenuje se „Deformities“ a vyšlo na italském labelu Agipunk – www.agipunk.com), pak budeme dìlat pár split singlù, pojedeme další tour po USA a pak snad do Evropy.
 
[185kb][123kb][39kb][174kb]

[145kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd