webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(14 | 07 | 2007 - 13:39 - reactions: 0) Banan
gospel of the future - st
(Epidemie Records)

Bububu ty malá píèo......Tahle nahrávka øeže hluboko a má v sobì skuteènì zlou náladu. Doby s Cvaldou utrženým ze øetìzu jsou nenávratnì pryè, stejnì jako období hledání nové tváøe a nového soundu. Gospel teï stojí naprosto pevnì na vlastních nohách, které jsou rozkroèené hodnì zeširoka.Láska ke starému metalu je totiž podle mì tím hlavním, co definuje tuhle desku.Ultrazvukovi pøísné riffy dostlali s novým aparátem patøiènou øezavost a krutost a hlavnì ty opakující se pasáže v úvodní Cabal a páté 5ive, kde je kytara tím nástrojem, který vytváøí nosný oblouk skladeb se vám solidnì zaseknou do hlavy.Ve dvojce The Power Of Black Sun je úvod naopak slušnì rozstøílen kulometnou palbou bicích, aby se vše pak položilo do krásného bahna. Bahenní koupel s èerným sluncem nad hlavou, jehož dìsivost je dokonale evokována náznakem zvláštního zvonivého riffu, který se opakuje nìkolikrát za sebou. Pak pøichází rychlejší Brotherhood Of Freak Fountain, kde je ještì malinko patrný vliv starých Gospel a kde je oproti jiným skladbám dominantní zpìv, který svou nepøíjemností a znepokojivostí (v nejlepším slova smyslu!) naprosto pøesnì doplòuje muziku.Ta je tìžká jako èerné mraky, které vám zlovìstnì visí nad hlavou. Jako den, kdy se vám nechce ani otevøít oèi, natož vstát z postele. Jde po vašich nejniternìjších citech a probouzí vaše špatné myšlenky s dìsivou dùsledností nìèeho, co vás dokonale zná.Pomalu, ale naprosto jistì vás dohání váš vlastní stín. Její nejvìtší síla je ale paradoxnì v tom, že se v ní toho na první poslech moc nedìje, že vás nechává èekat, nebo vás nekompromisnì válcuje jednou a tou samou pasáží. Pak vám ale dojde, že všechno do sebe naprosto perfektnì zapadá a každý tón, slovo a úder má svoje místo a každé repete svùj dùvod.To vše pak vytváøí NÁLADU, která je pro tuhle hudbu ZÁSADNÍ. Jak už bylo napsáno, starý dobrý metal jako Celtic Frost nebo Venom byl vytažen z hrobu a za noise zvukù Sunn o))), zaøíkávání Black Sabbath a pomazání Boris nebo Plutocracy byl znovu znesvìcen. Ten rituál se jmenoval Gospel Of The Future a jeho záznam je na téhle desce. S jednoduchým koncepèním obalem, v parádním digipacku a se zvukem od Zdeòka Šikýøe, který trhá zuby z dásní. Kdyby to nebylo jasné, øekl bych, že je to do ÈERNÉHO.............

Gospel Of The Future
Epidemie records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd