webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(19 | 07 | 2007 - 13:24 - reactions: 0) samuel
Short Fuse “Blight”
7”EP/CD
(Assault Records / Play To Destroy Records)

Short Fuse je velice tvrdì pracují skupina ze sousedního Nìmecka. Nemají za sebou pøíliš dlouhou historii, pøed tøemi lety nahráli své první demo a prostøednictvím nového singlu „Blight” obsahujícího šest skladeb dokumentují další èást své tvorby. EP vychází opìt na jejich domovském labelu Assault records a je pøedzvìstí nové desky, která by se mìla v dohledné dobì natáèet. Na Short Fuse si velmi cením toho, jací jsou. Naprosto na nic si nehrajou a ani se nesnaží vydávat za nìkoho jiného èi lepšího než ve skuteènosti. Nebojí se také vyjádøit zklamání ze svých životù, práce i z hardcore punk scény. Charismatického “frontmana” Seba si nejspíš budete pamatovat z Highscore, letos mu bylo 35 let a kromì zpìvu v Short Fuse obstarává i texty. Bezvýchodnost, rozèarovanost, hnìv a nazlobené pohledy, plné frustrací i osobního vzteku, na naši spoleènost, - to všechno z nich uslyšíme! Ukrývá se v nich jedineèný pohled èlovìka, který v hardcore prožil dvacet let svého života a pøesto není nikterak dogmatický a nikomu neøíká, jak má žít! Nenajdeme v nich globální úvahy o svìtì, texty pøedstavují ryze individuální výpovìï èlovìka nespokojeného se životem, který žije. Lyrika a komunikace se Sebem, to jsou dvì hlavní vìci, kterými si mì Short Fuse získali.

„Bligh“ pøináší šest nových písní tvrdého punku pro dìlnickou tøídu, jak se píše v upoutávce na Assault. Vracejí se tímto k samotným koøenùm hardcore a odkazu kapel z 80.let - Washington, D.C. nebo Boston - možná ještì znatelnìji, než tomu bylo na pøedešlých nahrávkách. Návrat nejen ke koøenùm, ale také k podstatì této subkultury, kde jde o vyjádøení vzteku, nesouhlasu, vnitøních pocitù a nasranosti. Šest pecek neuèesaného hardcore-punku nás vrátí v èase, ale zároveò je z nich zcela nepopiratelnì cítit svìžest. Jednoduché riffy hrají Short Fuse s dùrazem a v tom je síla! Nezamìnitelný výraz hudební jde ruku v ruce s nezamìnitelnými osobními texty a touto propojeností se vše ještì umocòuje.

Podobnì jako na pøedchozích nahrávkách Short Fuse nepolevují v ani naštvanosti, ani v osobním pøístupu. Cesta, kterou se snaží jít, je vyšlapaná tvrdou prací. „Demo“ 7“, „s/t“ LP a „Fruitless Efforts“ 7“EP nepostrádají energii. Ta ze singlu „Blight“ naopak pøímo sálá. Energie a výbornì napsané skladby jsou jedním z dùvodù, proè se deska (a nejen tato) tak skvìle poslouchá.

CD verze obsahuje kromì šesti nových skladeb singl „Fruitless Efforts“, „Demo“ a záznam èásti živého vystoupení v Richmondu z loòského amerického turné. Short Fuse odehrají vìtšinu skladeb, dojde na covery Angry Samoans a Agnostic Front. Kvalita záznamu sice lehce pokulhává, ale je to bonus a živák.

Závìr? Jednoznaèný – opìt super! Short Fuse hrají gospely pro ty, kdo ztratili vìtšinu svých iluzí, nenávidí svou práci a svého šéfa. :)(S)

Short Fuse
Short Fuse myspace
Assault Records
Play To Destroy Records
 
[21kb][35kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd