webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(28 | 07 | 2007 - 17:15 - reactions: 0) Banan
SEE YOU IN HELL - Útok LP
(Insane Society/Phobia)

Mám respekt k tomu, když nìkdo pracuje tvrdì. A to See You In Hell rozhodnì pracují. Za posledních pár let, po ustálení sestavy, staèili nìkolikrát vyplenit Evropu, jednou dokonce i Japonsko, odehrát mraky koncertù u nás, vydat nìkolik nahrávek a zaèít se chystat na Brazílii. A ještì k tomu o tom dát pìknì všem vìdìt! Teï tedy pøišel èas na druhou velkou desku a o jaká je vám dám zase vìdìt já.
K mému pøekvapení lehce melodiètìjší a èitelnìjší než pøedchozí nahrávky, s pevnìjší strukturou skladeb a taky o poznání rychlejší. To vše ji dodává potøebný náboj a tak vše jede kupøedu rychlostí a razancí blesku. Na druhou stranu z jejich projevu spolu s døívìjší lehkou (no, na zaèátku obèas i tìžkou) krkolomností zmizela i urèitá dávka tìžkosti a naléhavosti. To jsem mìl napø. hodnì rád na Umìt Se Prodat, že tam bylo nìco, co vám dýchalo na záda a udržovalo vás trochu v napìtí. A právì to bylo nynìjším zjednodušením konceptu tak trochu eliminováno. Na druhou stranu musím uznat, že to je hlavnì Filipova úspornìjší hra a celkovì jednodušší riffy, co žene tuhle nahrávku bièem kupøedu a ve spojení s Beòovou pøesností a precizností z toho vychází, že See You In Hell zní zatím nejenergiètìji ze všech nahrávek, které kdy spáchali. Což je podpoøeno i parádními (opravdu parádními) kytarovými sóly, vždy v tu pravou chvíli. Ty ovšem nehraje nikdo z kapely, ale mr. Zelinka a naživo mi budou v celkovém projevu asi trochu chybìt. Ale jinak tam fakt sednou dokonale! Což se bohužel nedá øíct o zpìvu a dostávám se k tomu, co mi na téhle desce vadí asi nejvíce. Minule jsem nìkde psal, že se mi Jožkùv projev na Umìt Se Prodat líbí, že si našel polohu, která mu vyhovuje a není už tak køeèovitý jako na prvních nahrávkách. Tady se mi ale zdá, že tím jak se muzika samotná zrychlila a hlavnì zjednodušila, pøestala fungovat dohromady s Jožkovým lehce krkolomným (vím, že to tak má být!) frázováním a nahrávce to ubírá na razanci. Nevadí mi ani tak zpìv samotný, jako spíš zpùsob jeho zakomponování a jeho až pøílišná složitost. Ale možná vám to vùbec vadit nebude a je to jen mùj osobní pocit. Další vìcí, která mì trochu trápí je zvuk, konkrétnì jeho plochost a nevýraznost, ale možná i to je jen otázka vkusu. Super jsou naopak texty, tradièní popisy bezvýchodnosti a úzkosti a zpracování obalu. Hodnì se mi líbí i samotný artwork od komiksového kreslíøe Petra Vèelky. Jsem velmi zvìdav jak budou znít See You In Hell na pøíští nahrávce!

See You In Hell
myspace
Insane Society
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd