webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(30 | 07 | 2007 - 15:22 - reactions: 0) Banan
SIGNAL LOST - Prosthetic Screams
(Prank Records)

Musím se pøiznat, že mì první deska Signal Lost skoro vùbec nebavila, chybìla mi tam chytlavost a vìtší tah na branku, nìco, co dìlalo tøeba Harum Scarum na posledních dvou deskách tolik výjimeènou kapelou. Singl už byl trochu lepší a koncert super, pøesto jsem od nového lp Prosthetic Screams nic zásadního neoèekával. A jak už to tak bývá, vyklubalo se z nìj zatím nejvìtší pøekvapení tohoto roku. Nevím jestli je ta zmìna zpùsobena hlavnì bubeníkem, nebo v souèasnosti sedí za bicími Chris ze Severed Head Of State, ale Signal Lost teï neuvìøitelnì šlapou a mají v sobì energii, která vás nutí se pohybovat, zpívat si, zatínat pìst........prostì si to užívat. Zároveò je v jejich projevu potøebná tvrdost a hlavnì naléhavost, která ovšem nevyznívá køeèovitì, ale naopak zdùrazòuje, že Signal Lost skuteènì umìjí napsat dobrou skladbu. A právì tato rovnováha mì na jejich nové desce dostává nejvíc. Že je to v podstatì chytlavý a hodnì melodický punk, ale poøád PUNK. Který navíc drží dokonale pohromadì, pøestože tìch vlivù, ze kterých je poskládán se dá vystopovat docela dost. Tvrdá rytmika, která celou desku žene kupøedu je podobná TSOL nebo rannému kalifornskému punku obecnì, v nìkterých skladbách pak vražednì melancholická nálada evokuje new wave poloviny 80. let. Ano, jistá a peèlivì odmìøená dávka temnoty a smutku je tím dalším, co je pro tuhle desku urèujícím a je jaksi pøirozené, že tím dalším vlivem jsou evidentnì britské peace punkové kapely jako Conflict nebo Crass. Chytrá kytarová hra Stana (jinak též kytarista Deathreat) dává zase vzpomenout na Wipers a dunivá a plná basa Jasmine zase napø. na Crucifix. Tohle je skuteènì dobrá spoleènost, to nejlepší na èem hc/punk stavìl pøi svém vzniku postavilo základ pro tuhle desku, která ještì pøi tom zní tak souèasnì a neotøele. Hlas zpìvaèky Ashley se nádhernì rozprostírá nad muzikou a pøitom je dùrazný a silný, podobnì jako u La Fraction nebo Harum Scarum je ona tím, kdo si s vámi hraje a dìlá si co chce. Nìkteré nápìvy, jako napø. v Second Voice, nebudete moct dostat z hlavy, to vám garantuju. Stejnì silný efekt pak mají i samotné texty, pøíbìhy o nespravedlnosti, válce, touze po vlastním životì i možnostech odporu proti tomuhle systému. Nejvíc je z nich ale cítit touha nìkoho kdo bilancuje po vlastním štìstí bez toho, aby musel žít na úkor druhých. Prostì další kamínek, který jaksi sám zapadl do krásné mozaiky jménem Prosthetic Screams. Tím posledním je pak nádherný kreslený obal v èerno-modro-zlaté kombinaci, který rozhodnì lépe vynikne na lp. Nádherná a silná deska! "We are the voice of reason, you never understand!"

SIGNAL LOST
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd