webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 07 | 2007 - 13:20 - reactions: 0) richard
Sheeva Yoga – More Weapons – More Security / Shell Shock (v/a) (split CD)
(Hyenyzm / Olga Hepnarová Records)

Pokud jsem tu pøi nedávné recenzi na nejnovìjší koverózní CD ostravských týpkù Sheeva Yoga mumlal nìco o tom, že nezbývá, než se tìšit na další vlastní tvorbu téhle power ulítlé party, mìl bych tu jeden pøed zákusek. Vlastní tvorbu obsahuje deska More Weapons – More Security, která vyšla jako split s výbornou drsnou americkou hard core punk smeèkou Shell Shock.
Ano. Jde sice o dílko, které vyšlo již v roce 2005. Zároveò jde ovšem o dílko, o kterém tady myslím nikdo nikdy nepsal a pro kvalitu obou smeèek si øíkám. Proè je tedy v téhle letní sezonì nepøipomenout.

A jedem! Jako první otvírají støíbrný kotouèek domácí mistøi zbìsilosti, náøezu a zároveò nesmírného vtipu a nápaditosti, Sheeva Yoga. Ostravská trojièka si tady vyšila celkem devìt songù, mezi nimi dva covery, tedy vlastnì tøi. Krom dvou spolkù zvoucích se Napalm Death a Spazz pánové zalovili také v naší hudební historii a støihli si lidovku Za tù horù..... No, myslím, že jsou tøi covery z devíti songù trošku moc, takže tentokrát výtka pøedejde pochvalu.
Ale chválit už budeme až do konce recky. Sheeva Yoga se jak známo hudebnì pohybuje nìkde na hranici extrémního grind, hard core a uøvaného power náøezu. Takových kapel jsou na svìtì tisíce. A já se navíc pøiznám, že v téhle èásti scény úplnì èasto nepátrám. U Ostravákù mne ale nesmírnì baví jejich snaha o to, aby výsledný tvar, tedy song, znìl pokud možná co nejvíce neotøele, nápaditì a bez zbyteèných klišé, které výše zmínìné styly provázejí.
Chápeš? Sice se tu øve, škopky jsou namláceny rychlostí, že si bicmen málem splete ruce s nohama, kytara i basa to mydlí rovnìž na plno. Kolem toho všeho se ovšem vždy najde nìco, co song alespoò na chvíli hodí jinam. Z nièeho nic se vynoøivší zmìna melodie, použití jiných nástrojù, elektroniky a dalších ústøelù. Ve finále tu máme pestrou smìsici námrdu, která nestihne nudit. A to je u téhle muziky sakra dùležité.
Úplnì samotnou kapitolou tvorby Sheeva Yoga jsou pak jejich texty. Mnohdy se sice zabývají klasickými tématy, ovšem to, jak jsou napsány je mnohdy fakt náøez a dùvod k zamyšlení nad myšlenkovými pochody tìchto týpkù. Takže. Grind hard core power alternative intelektuálové se sklony k námrdu a psychu? Snad. Poslechni si sám.

S èíslem deset startuje tenhle disk zmínìný americký spolek s názvem Shell Shock. Na rozdíl od èeských podílníkù téhle desky u Amerièanù žádné experimenty, úlety, ani ústøely neèekej. Osmi skladbová sada Shell Shock je prostì kurevsky poctivì odehraný a melodicky odeøvaný hard core punk klasického støihu. Což ale není vùbec na škodu. Ano. Podobných kapel jsou na svìtì rovnìž tisíce. Jenže Shell Shock to prostì šlape! Celá tahle jízda má nesmírnou energii a koule, která tì pøi poslechu z PC nutí alespoò podupávat nohou, doma si i zaskáèeš.
Prostì hrnoucí se songy o stopáži kolem dvou minut. Klasické postupy, náøez i melodie, uøvaný i melodický zpìv zároveò. Tady není co dodat, jen poslouchat a nechat se bavit kouzlem dávno objeveného. A radovat se, že na rozdíl od mnohých kolegù se Shell Shock daøí znít øádnì energicky a zábavnì i na nosièi, což se u tohodle štýlu úplnì ne vždy daøí.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd