webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 08 | 2007 - 11:18 - reactions: 0) Jirzophone
31 KNOTS – The days and nights of everything anywhere
(Polyvinyl records)

V našich konèinách ne nijak neznámá trojice z Portlandu, která sebe sama oznaèuje za post-apokalyptický kabaretní punk, si mùže s letošní novou deskou za svoji desetiletou kariéru udìlat další záøez na své pažbì. Kapele 31 KNOTS se za ty léta svým osobitým podáním podaøilo ze sebe setøást jednoznaèné hudební pøirovnání, ale nikdo ji neodpáøe, že své nohavice má pìknì zapráskané od kaluže jménem progresiv rock. Znamenitá hráèská dovednost podaná s pøirozenou hravostí byla vždy hlavní pøednost této party. S každou skladbou si zkrátka pìknì pohrát až s jazzovou vychytralostí do toho naprat co to jen dá, ale pøitom pamatovat na to, aby výsledek nepostrádal hlavu a patu a vy tak nemuseli plýtvat svým šestým smyslem, k pochopení a dobrání se ke zdárnému cíly. S pøibývající léty a s rozrùstající se discografií lze vystopovat dvì zásadní vìci. Pøi živých vystoupeních sází kapela èím dál více na rafinovanìjší pódiovou estrádu a co se desek týèe, stále více je kladen dùraz na samply, které zpestøují výsledný dojem, ale také ve svých vrcholných chvílích jakoby lehce zabrzdili celkový spád skladby, kdy díky poèítaèové pøesnosti uhýbají bubenické hrátky, které se i pøesto zavdìèí všem, kteøí rádi nejen hravost, ale také nevypoèitatelnost. Žádných okázalých orchestriónù se zde nedoèkáte, ale pozornost jistì zaslouží nadstandarty v podobì zvukù lesních rohù, samplù z Beethovena a nebo zvukù piána, které v podání pøirozeného nedráždìného zpìvu vystaèí, když ne na celou skladbu, tak aspoò na úvodní rozjezd. Nejen díky hudební vyzrálosti jednotlivých èlenù se mùžete tìšit pøi opìtovném poslechu tohoto alba, na objevování nových naleziš hudebních radovánek.

31 Knots
myspace
Polyvinyl records
 
[139kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd