webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(19 | 07 | 2007 - 10:07 - reactions: 0) DIY
Noise for Ametyst fest
Každý, kdo se alespoò trochu zajímá o undergroundovou kulturu, alternativní životní styly nebo aktivity týkající se veganismu, lidských práv, ekologie èi dalších sociálních smìrù, si jistì dost dobøe uvìdomuje, že v Èesku je kriticky málo míst, která by se dala oznaèit za centra otevøenì nabízející své prostory k realizaci projektù a aktivit souvisejících právì s tìmito záležitostmi. Když už se však nìjaká taková centra najdou a navíc jsou ještì spravována lidmi, kteøí to nedìlají jen kvùli vidinì maximálního zisku èi slávy, ale pøedevším protože mají k tìmto záležitostem sami kladný vztah, tak je existence takových míst neustále ohrožována finanèními problémy, nedostatkem podpory ostatních lidí atd. Pøíkladem je tøeba rožnovský klub Vrah èi pražská kavárna Krtkova kolona a nìkolik dalších, mezi nìž by se jistì dala poèítat i èajovna & èítárna Ametyst, která se sice „narodila“ o pár let pozdìji nìž zmínìné dva projekty, ale svým charakterem k nim má jistì velmi blízko. Spoleèné pro tato místa tedy je jak to, jakým aktivitám se vìnují a komu nabízejí své prostory, tak to, že všechna mají podobné existenèní problémy, které jejich provozovatele/-ky staví pøed volbu zda to vzdát a ukonèit svou èinnost, nebo se nevzdávat a snažit se apelovat na své sympatizanty/-ky, aby projevili svou solidaritu a zvýšili/-y svou podporu do takové míry, aby tyto projekty mohly fungovat dále. Osobnì jsem rád, že ani jeden ze zmínìných projektù dosud nerezignoval na svou èinnost a snaží se v rámci možností fungovat dále díky podpoøe ostatních lidí. Jak dlouho to však ještì bude možné za souèasné situace „táhnout“, je otázkou. Jisté však je, že dokud žije „bojovný duch“ tìch, kteøí k tìmto místùm mají pozitivní vztah, tak žije i nadìje, že jen tak nezaniknou.

Jak se øíká, nadìje umírá poslední, a proto se nìkolik lidí, kteøí sympatizují právì s již zmínìnou èajovnou a èítárnou Ametyst, rozhodlo uspoøádat 10 - 11.8. 2007 v litvínovském klubu Terasa tzv. Noise for Ametyst fest benefièní právì pro tento projekt a jeho aktivity. Jelikož Ametyst v souèasnosti mìní místo provozovny a z èinnosti v bývalé provozovnì má víc jak tøicet tisíc dluh vzniklý na provozních nákladech, jako je pronájem prostorù, spotøeba energie ap., tak by Noise for Ametyst fest mìl být šancí jak Ametystu pomoci vyhrabat se z tìchto dluhù a zajistit mu tak možnost fungovat dále. Motivací kolektivu, který festival organizuje, je pøedevším jeho pøesvìdèení, že Ametyst nabízí více než posezení u èaje, ale že je to pøedevším kulturnì-sociální centrum nabízející své prostory pro rozvoj alternativní kultury, svobodného vzdìlávání a pozitivní kreativity. Za dosud krátkou existenci Ametystu v tìchto prostorách probìhla spousta pøednášek, diskusních setkání, promítacích veèerù, autorských ètení, výstav, divadelních èi hudebních pøedstavení atd., což jsou aktivity, které èasto nemají moc jiných možností, kde by se mohly uplatnit a realizovat, proto snad má smysl usilovat o to, aby tento projekt nezanikl a neukonèil svou èinnost. To, že Ametyst mìl dosud pro bezproblémový chod nedostaèující lokální podporu je nepopiratelný fakt, který nemá smysl nìjak maskovat. Noise for Ametyst fest ale má být jakousi „provìrkou“ toho, zda za hranicemi Mostecka je podpora na stejné, èi dokonce ještì horší úrovni nebo zda se najdou i lidé z jiných lokalit, kteøí problémy èajovny & èítárny Ametyst nevnímají jako problém pouze jejího provozovatele, ale problém se širšími sociálními souvislostmi, které mají potøebu øešit. Je známo, že jsou zde lidé, kteøí s Ametystem sympatizují a rádi ho jistì podpoøí úèastí na festu pøesto, že sami díky velké vzdálenosti jejich bydlištì od Ametystu nemají možnost èajovnu & èítárnu èastìji navštìvovat. Pokud se však Noise for Ametyst fest a tím pádem i Ametyst nesetká s dostateènou podporou lokálních i mimolokálních sympatizantù/-ek, pak zøejmì zcela logicky hrozí, že díky tomu provozovatel Ametystu pøijde o motivaci dál pokraèovat ve snaze udržet Ametyst na živu a v èinnosti, protože tam kde není poptávka a podpora, tam není dùvodu vytváøet nabídku! Tento text je tedy sepsán jako jakýsi apel na jedince, kteøí stejnì jako organizaèní kolektiv festu vnímají vìci v širších souvislostech a nehodlají nechat Ametyst zaniknout. Právì tìmto lidem jsou urèeny tyto øádky pøedevším! Doufejme, že každý z tìch, co se to týká, vìnuje Ametystu alespoò èást svého volného èasu a prostøedkù a podpoøí fest svou úèastí, protože to je v souèasnosti nejjednodušší zpùsob pomoci, který mùže být pro budoucnost Ametystu velmi pozitivním pøínosem. Vìøím, že samotný program festu je dobrým dùvodem k tomu ho navštívit a že jeho benefièní charakter by mìl zvýšit motivaci k jeho podpoøe. To, zda ho podpoøíš i ty, však záleží jen a jen na tobì. Mìj ale prosím na pamìti, že a už tvé rozhodnutí spoleènì s rozhodnutím ostatních bude jakékoliv, mùže být zásadním pro budoucí existenci èajovny & èítárny Ametyst! Každopádnì pokud jakákoliv pøíèina nedovoluje tvé osobì podpoøit NFA fest svou úèastí, pak je tu další možnost jak Ametyst podpoøit. Tou možností je zakoupení benefièního odznaku èi CDr kompilace! Bližší info o tìchto benefièních materiálech i o samotném festu najdeš na webu www.noiseforametyst.xf.cz. Díky za tvou pozornost a doufám, že se sejdeme na Noise for Ametyst festu...

Autor: Boøivoj Lukynka
 
[125kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd