webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 08 | 2007 - 08:13 - reactions: 0) Jirzophone
LIFE AT THESE SPEEDS – To Your Health
(Level Plane)

Módní trendy pøichází a odchází s takovou rychlostí, že kolikrát nestaèíte vymìnit svoje jeté spodní prádlo a už jste mimo hru. Souèasným boomem je strašák na tøi – emo. Zapomeòte na to co do vás pumpuje vaše pohodièková televize a nejlépe tøikrát dennì, klidnì i na laèno podávejte kapelu LIFE AT THESE SPEEDS. A oni vás ty blbosti hnedle pøejdou. Vydavatelství Level Plane moc dobøe vìdìlo proè nejprve v reedici vydala této kapele jejich debutovu desku, aby vzápìtí mohla svoji sílu vložit do desky nové/druhé. LIFE AT THESE SPEEDS aèkoliv z Portlandu navazují na kapely pøesnì z druhé strany pobøeží Ameriky, tedy Washington DC. Èasovì nejlépe 20. let nazpìt, kdy slovo emo bylo ještì v plenkách a RITES OF SPRING se o toto nemluvnì starali. Gradující stavba jednotlivých songù, to je to pravé oøechové. Kytarové meluzínové stìny, které se postupnì rozjíždí, aby v momentì pøetlaku nechali prostor a vùdèí žezlo svižné rytmice, kterou jako švihnutím proutku rozèesává kytarová vyhrávka, která se nejen stává souèástí vašeho krevního obìhu, ale samo sebou pøivolá k sobì opìt nápaditou kytarovou prolínaèku. O zpìv se stará celá ètyøèlenná parta, ale hlavní slovo má stejnì vokál, který nejen barvou, ale i celkovým frázováním a „pøidýchnutím“ na poslední slabice, opráší vzpomínku na Guye Picciotta z období FUGAZI. Nemá cenu se rozmýšlet jestli koupí podpoøit tuto kapelu, protože stojí to za to. O proti ranným vìcem kapela opustila od najazzelých vychytávek, které tu a tam prosakovali díky jemným tónum piána nebo pøidušené trumpetì. Nová deska „To Your Health“ se také mùže v souboji s pøedešlou deskou a splity, pyšnit nejlepším zvukem, který samozøejmì neznamená, že výsledek je ve znamení sterilního chladného pøepychu. Uff, díky kapelám jako LIFE AT THESE SPEEDS se pojem „emo“ zase výraznì rehabilitoval.

Life At These Speeds
myspace
Level Plane
 
[100kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd