webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
interview:::...
(12 | 08 | 2007 - 12:51 - reactions: 0) DIY
Rozhovor s VASELINE CHILDREN
V úterý 21. srpna zahrají v Brnì (a na druhý den v Bratislavì) dvì hardcore/punkové kapely z ex-Jugoslávie – VASELINE CHILDREN (Chorvatsko) a MLADINA KINA (Slovinsko). Máš-li rád(a) VITAMIN X, F.P.O., TEAR IT UP nebo LIFES HALT, pak je ta první pøesnì pro tebe, ta druhá hrne neohrabanìjší old school hardcore/punk v duchu starých kapel z Washingtonu D.C. Doplní je vídeòská experimentální drumnbass crust kapela s pilou - ABDERA. Start v 19:00 naprosto pøesnì, pozvánky na mailu orba(a)seznam.cz, koná se ve zkušebnì SYIH.
Tady je (zkrácený) rozhovor s VASELINE CHILDREN z Maximum RocknRollu è. 291 ze srpna 2007, pøekládal Phil Hell, ptal se Mungos z Makedonie:
VASELINE CHILDREN jsou pravdìpodobnì jednou z nejlepších dnešních chorvatských hardcore kapel. Hrají rychlý, ofenzivní a pøímý hardcore s obrovským nasazením a energií. Kapela zaèala fungovat v Záhøebu na konci r. 2005 a od té doby skuteènì tvrdì pracuje: pøed pár mìsíci vydala své první CD a teï chystá další nahrávku. Týpci z kapely jsou taky aktivní v místní scénì, dìlají koncerty, píší ziny a mají distra a labely. Pokud budete mít šanci uvidìt je naživo, nepropásnìte ji – nakopou vám prdel. Sestava: Mario (zpìv), Gajo (bicí), Blaz (kytara) a Kiki (basa).

MRR: Nedávno jste jeli krátké zimní turné po Srbsku a Makedonii. Jaké to bylo?
Blaz: Nevím, jestli bych tomu øíkal „turné“, ale co... Bylo to super a možnost vidìt srbskou a makedonskou scénu „z první ruky“ mì skuteènì nadchla, ale hlavnì bylo fajn potkat kámoše, které tak èasto nevídáme. To je ta nejdùležitìjší vìc: vidìt staré známé, potkat nové kámoše, nechat se inspirovat – to mì na kapele baví nejvíc. Koncerty byly skvìlé. Nejlepší ale bylo vidìt zase naživo FxPxOx, protože je mám radìji než jakoukoliv jinou kapelu, možná to pro mì bylo dùležitìjší než náš koncert hahaha... Pokud jde o atmosféru an turné, tak obèas byl trochu stres, ale vìtšinou jsme se furt øechtali, protože jsme banda magorù, ale to je tak poøád...
xGajox: Nebylo to „pravé turné“... jen dva koncerty zorganizované našimi drahými kámoši z Bìlehradu a Skopje. Mìli jsme hrát taky v Temešváru, ale ten koncert odpadl. Mìli jsme se skvìle – oba odehrané koncerty byly super! Opìt jsme se mohli vidìt s lidma, co milujeme, potkat nové známé, hráli jsme a poslouchali spoustu dobrého hardcore/punku, domluvili jsme pár budoucích punkových aktivit a ještì toho bylo víc. Tohle nezažiješ v žádné mainstreamové pop rockové scénì, to je jasné, protože v HC/punku nejsou žádné bariéry, žádné rozdíly mezi kapelou a posluchaèi.
MRR: Pøed turné jste si vydali své první CD, mùžete o nìm øíct víc? Bylo vydáno v kooperaci více labelù z Chorvatska, Srbska a Makedonie... je tohle dobrá cesta pro kapelu jak vydat svou hudbu?
Blaz: Jasnì... co ale øíct víc, prostì jsme to vydali a jsme spokojení s výsledkem. Nìkdo si urèitì bude stìžovat na „kvalitu produktu“, ale koho to zajímá, my jsme punková kapela a nemáme dost penìý ani „know-how“, aby to dopadlo líp.
xGajox: Tenhle zpùsob vydání je skvìlej pro kapelu, zvl᚝ tehdy, když do toho dáš víc než jen texty a seznam válù na obal. Pøipojili jsme ke každé skladbì komentáø a každý z nás napsal svùj text o kapele, o DIY hardcore punkové scénì atd. Doufám, že to aspoò nìkoho vyburcuje k zamyšlení a aktivitì.
Blaz: Jsme se vším spokojení, akorát škoda, že booklet není ještì vìtší, pøedstavoval jsem si spíš mini-fanzin s mnohem více texty. Ale je to teprve první nahrávka kapely a dìlali jsme jí celkem narychlo... urèitì toho vydáme víc a bude tak vìtší prostor se zlepšovat.
xGajox: Vydat nahrávku ve spolupráci s labely z celého Balkánu je skvìlé, protože to dává scénu dohromady a rozšíøí se to mezi více lidí. Taky si myslím, že punx na Balkánì by mìli víc máknout na svých nahrávkách. Mìli by vydávat víc CDs a poøádnì je šíøit... nemìli by zùstávat jen u demáèù a scény ve svém nejbližším okolí.
Kiki: To je nejlepší cesta jak nìco vydat: DIY. Možná to neuslyší úplnì všichni, co by mohli, ale o to nejde – DIY kapelám jde víc o to, kdo je poslouchá, než o to, kolik lidí je poslouchá.
MRR: Jste straight edge kapela. To je dnes celkem vzácnost. Kdy jste s tím zaèali a bylo to nìjak vìdomì? Jak moc je to dùležité?
Blaz: Jasnì, jsme straight edge kapela, ale nemluvíme o tom v našich skladbách nebo na koncertech... OK, malujeme si køížky na ruce, ale to je spíš osobní vìc, chceme tím ukázat nìco jako „jsme stále tady“. Dùležité ale je, že jsme se dali dohromady náhodou, nehledali jsme cílenì další straight edge èleny – jsme jen parta hardcore/punkových nadšencù naladìných na stejnou vlnu a takhle to prostì dopadlo, že jsme se potkali. Upøímnì, mì je u prdele kdo je straight edge a kdo ne, snažím se tomu nevìnovat pozornost. Nejdùležitìjší je, jakej je ten èlovìk sám a jestli se ke mì chová jako k lidské bytosti. Dùležité je chovat se k sobì jako lidi bez jakýchkoliv nálepek. Co je komu po tom, jestli piju nebo ne – to je úplnì jedno – je to moje vìc a já se tak cítím fajn, ale vím, že to není pro každého, takže proè bych mìl svùj názor nìkomu cpát?
Cane: Zjistil jsem, že Kiki je straight edge až bìhem první spoleèné zkoušky.
Kiki: Když Gajo a Blaz kapelu založili, tak nehledali cílenì S.E. èleny, byla to náhoda. Myslím, že straight edge pro nás znamená víc jako pro individuality než že by to bylo nìco kolektivního týkající se celé kapely. Máme rádi jeden druhého a respektujeme se a bylo by to tak nadále i když by se straight edge nìkdo pøestal.
MRR: Máte skladbu „Hardcore zaèíná v mém pokoji“, ve které mluvíte o lidech, co nedìlají nic a jen sedí na prdeli a kritizují. Myslím, že to pøesnì popisuje scénu ve Skopje, protože je to poøád tìch pár stejných lidí, co dìlají všechno – od vydávání zinù až po organizování koncertù, asi je to ale stejné i v Chorvatsku. Proè si myslíte, že to tak je?
xGajox: Tu skladbu jsem napsal já. Text je o tom, jak pro vìtšinu lidí je punk jen pøíležitostí, aby se zmastili a užili si nìjakej festival, zatímco po zbytek roku nedìlají nic. Vždycky jsem si myslel, že když je nìkdo pankáè, tak jím je 24 hodin dennì, ne jenom o víkendu anebo když se to zrovna hodí.
Blaz: Je to tak se vším. Vìtšina lidí není zvyklá nìco sama dìlat pro druhé a pro sebe. Vìtšina lidí o to nemá zájem, jsou zvyklí, že je vždycky nìkdo obslouží, tak co by se starali? Faktem je, že na to, abys normálnì fungoval v této spoleènosti toho potøebuješ umìt stále míò a míò oproti minulosti. Jídlo, pití, obleèení, zábava atd., všechno si mùžeš objednat, doruèí ti to pøímo domù, máme internet, nepotøebujeme spolu komunikovat pøímo. Je to totálnì bizardní. Naše civilizace hromadí všechny poznatky zašlých kultur a stejnì i tak se nám daøí je nièit a je stále míò a míò vìcí, které umíme vyrobit vlastníma rukama. Stejné je to ve scénì. Jsou lidi, kteøí se pouští do konstruktivních aktivit, zatímco jiní zvládnou jen kritizovat a konzumovat, protože nic lepšího neumí.
Cane: Nejjednodušší je sedìt a øíkat, že scéna je na prd a nedìlat nic pro to, aby to bylo lepší. Problém je, že vìtšina lidí je pøíliš líná a nechce hýbnout prdelí.
Kiki: Myslím, že je tohle stejné všude, protože lidi jsou všude stejní konformisti. Berou punk jako nìco co je zábavou pøes víkend, jako nìco, co dìláš, když jseš v pubertì. Nedokáží respektovat ani tìch pár lidí, co za nì vždycky všechno zorganizují.
MRR: VASELINE CHILDREN je kapela, která ráda mluví mezi skladbama, což není pøípad vìtšiny kapel dnes, co jen odehrají koncert a zmizí... Jak moc je dùležité pro HC/punkovou kapelou prezentovat svùj názor pøed lidma? Asi všichni víme, že vìtšina lidí spíš preferuje kapely co jen hrají než ty, co hodnì mluví.
Cane: Mluvit mezi skladbama, o tom je hardcore! Pro kapely, co mají, co øíct, je dùležité, aby to na pódiu øekly. A nemusí to být nìjaká stokrát pøežvýkaná fráze, mìl by to být upøímný názor, toho, kdo ho øíká.
xGajox: Hned od zaèátku existence VASELINE CHILDREN jsme se rozhodli, že budeme na našich koncertech vždycky mluvit. Je pro nás dùležité vyjádøit naše názory, myšlenky a témata, o kterých jsou naše texty. Nemyslím, že by to nutnì musela dìlat každá HC/punková kapela, ale myslím, že je to fajn zpùsob, jak se o své názory podìlit s druhými a nìkdy tím odstartovat diskusi nebo komunikaci.
Blaz: Je to pro nás velmi dùležité... Nemám nic proti kapelám, co jen odehrají svoje skladby, ale vždycky jsem zklamaný když vidím nìjakou cizí kapelu, která kromì svého názvu nic neøekne. Rozumíš, když jsem v cizím mìstì nebo dokonce státì, tak chci poznat jak tam lidi žijí, co si myslí atd. Je mi ukradená jejich sbírka desek, chci se s nima poznat, nauèit se nìco nového, øíct co si myslím já, vyjádøit své názory, øíct, proè jsem tam. Možná, že tak inspiruju nìkoho dalšího stejnì tak jako mì inspirovali jiní lidi nebo kapely, když jsem se dostával k punku.
MRR: Øekl bych, že styl hardcore, kterej hrajete, je tìžce ovlivnìn kapelou TEAR IT UP. Vzhledem k tomu, že ta už je dávno na pravdì boží, je podle vás nìjaká nová kapela, co by je nahradila? Možná VASELINE CHILDREN? Co vùbec posloucháte za kapely?
xGajox: TEAR IT UP je kapela, co mì v posledních dvou letech hodnì ovlivnila. Pouštìl jsem si jejich desky poøád dokola, èetl si jejich texty a rozhovory a øíkal si: „To je ono, to je pøesnì pøíklad punkové kapely!“ Takže urèitì na mì mìli jistý vliv.
Blaz: Pokud jde o kapelu, co by je nahradila, tak nevím. A je mi to celkem jedno dokud mám doma jejich desku „Nothing To Nothing“. Vìtšinou poslouchám hardcore klasiky a vše z nových kapel, co za nìco stojí, naštìstí jich je stále víc. Mùj top five za posledních pár dnù: BAD BRAINS „Roir tape“, NO MEANS NO „Wrong“, THE NEW BOMB TURKS „Destroy Oh Boy!“, IMPERIAL LEATHER „Something Out Of Nothing“, BIKINI KILL „Reject All American“.
xGajox: Poslouchám hromadu hudby, vìtšinou hardcore a punk z 80. let, což v poslední dobì znamená: DESCENDENTS/ALL, BLACK FLAG, ADOLESCENTS, CIRLCE JERKS, ILL REPUTE, HATED YOUTH, TEAR IT UP, THE RITES, FxPxOx, FINAL APPROACH, BAD RELIGION, DOWN BY LAW, DAG NASTY, MOVING TARGETS, ranné DC kapely, ranné bostonské kapely atd.
Kiki: Poslední dobou poslouchám kapely od raných 80. let až po dnešek (ILL REPUTE, I OBJECT, SENATA FOX, THE TANGLED LINES...), stejnì tak jako power violence a undergroundový hip-hop.
Cane: Poslouchám spoustu kapel: BLACK FLAG, INSIDE OUT, CHILDREN OF FALL, AK 47, RAMBO, I OBJECT, HEAVEN SHALL BURN, ENDSTAND, THE NOW DENIAL, THE PLAGUE MASS, SICK OF IT ALL, Johny Cash, F.P.O., PANACEJA, I WALK THE LINE, THE VICTIMS, LETS GROW... to by se dalo psát celý den...
MRR: Scéna tady v Makedonii je na tom poslední dobou ne moc dobøe... míò a míò lidí chodí na koncerty a o hardcore se nikdo nezajímá. Jak je to v Zahøebu a v Chorvatsku vùbec? Mùže kapela jako VASELINE CHILDREN ovlivnit nìjakým pozitivním zpùsobem scénu?
Blaz: Dá se øíct, že u nás je návštìva koncertu na stejné úrovni jako jakákoliv jiná víkendová zábava. V parku, na baru, na diskotéce nebo na punkovém koncertì, vìtšina lidí to bere stejnì, øekl bych... Je to smutné, protože z toho plyne, že punková scéna ztratila veškerý smysl své existence s výjimkou aspektu laciné zábavy... Nevím, jestli byl punk nìkdy nìjakou skuteènou hrozbou, ale myslím, že scéna mívala i lepší dny, jde-li o její podvratnou roli. My jako kapela se mùžem klidnì plácat èurákama pøes oblièej, ale nezmìníme nic... možná je to trochu pesimistické, ale k tomuhle jsem došel a myslím, že je to prostì tak. Nìkdy se k tomu na koncertech snažíme pøistupovat pozitivnì, mluvíme, snažíme se zapojit lidi a stejnì to vyvolává akorát nadávky. Nìkdy jsme negativistiètí a to taky není dobrý.
xGajox: Myslím, že pro scénu v zemích ex-Jugoslávie by bylo nejlepší, kdyby se víc propojila, protože v rùzných zemích jsou rùzné výhody a nevýhody. Napø. ve Slovinsku se nejlíp organizují koncerty, v Chorvatsku jsou nejlepší ziny, všechny zemì jako Makedonie, Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko mají skvìlé kapely a lidi, co se tìžce snaží udržet DIY HC/punkovou scénu pøi životì. Doufám, že s VASELINE CHILDREN mùžeme scénu pozitivnì ovlivnit, uvidíme èasem jak se nám to povedlo a už s kapelou nebo jako každému zvl᚝.
Kiki: Myslím, že scéna tady byla pøed 2-3 lety horší. Dnes máme urèitì víc fanzinù a vìtší zájem o nì. Jsem zvìdavej, jaké to bude za rok. V Chorvatsku obecnì jsou místa, kde je to lepší a místa, kde je to horší. Uvidíme, jak se mladší generace bude vyvíjet.
MRR: V Makedonii se všechno toèí kolem Skopje – žije tady skoro polovina populace. Mùže to být nìkdy na hovno, protože vše se dìje jen tady a lidí z menších mìst se cítí odstrèeni, podvedeni, frustrovaní, protože nežijí v hlavním mìstì, takže výsledkem je, že se tam všichni chtìjí pøestìhovat. Øeknìte mi víc o tom jak je to v Chorvatsku – vím, že Blaz je z menšího mìsta – akceptují lidi z hlavního mìsta ty, co pøicházejí z menších mìst?
Cane: Záhøeb je nejvìtší chorvatské mìsto a má bohatou hardcore punkovou historii. Lidi ho a jeho obyvatele buïto nenávidí anebo si nedokáží život mimo Záhøeb pøedstavit.
Blaz: Záhøeb je hlavním centrem a hodnì se toho v nìm dìje, ale jsou i jiné scény s aktivní scénou – tøeba Rijeka – a skoro všude se najde pár nadšencù, co se o nìco snaží. Ale faktem je, že vìtšina tìchto lidí pak jde na vejšku a skonèí tak v Záhøebu, což znamená, že o nì jejich lokální scéna pøijde.
xGajox: Vìtšina penìz jde do Záhøebu, spousta lidí tu studuje, pracuje, žije. Nevím, co øíct víc, v Srbsku je to stejné.
Kiki: Nìkdo sem jde za studiem jako Blaz, další lidi prostì jdou za „lepším životem“. Nìkteré èásti Chorvatska jsou v zcela pohodì, hlavnì ty co žijí z cestovního ruchu, ale jsou taky èásti zemì, co jsou naprosto odøíznuté od svìta a jsou na tom hodnì zkurvenì. Vìtšinou za to mùže válka. Hodnì mladých lidí z vesnic se stìhuje do Záhøebu, protože doma nemají z èeho žít. Malá mìsta jsou èasto monotónní a depresivní, možná vhodná když máš rodinu, ale absolutnì nepøejícná mladým lidem. Spousta lidí chorvatského pùvodu se do nich pøestìhovala z Bosny a Hercegoviny a vìtšinou sebou pøinesli silnì konzervativní názory a návyky. Lidi z velkých mìst vìtšinou ty z tìch menších zcela akceptují.
MRR: Pokud vím, tak Chorvatsko by se mìlo stát nìkdy v roce 2007 èlenem NATO a brzy poté pravdìpodobnì i èlenem EU. Jak to ovlivòuje život v Chorvatsku? Co si o tom lidi myslí? A co vy?
Blaz: Chorvatsko utratí obrovské peníze na to, aby se zalíbilo EU a aby dostalo úroveò své armády na úroveò NATO, zatímco jsou tu lidi, co nedostávají po celé mìsíce mzdu a stejnì chodí do práce. Bìžný èlovìk se o to nezajímá a útìchu hledá v tom že vždycky je nìkdo, kdo je na tom hùøe než on (staré rèení: když mi chcípne kráva, tak a sousedovi chcípnou dvì). Bìžný èlovìk nepøemýšlí o NATO ani o EU – stará se hlavnì o to, aby mìl co jíst, pít, šukat a tìší se z toho, že bìhem volební kampanì mu vyasfaltují silnici. Je to dost sarkastické, ale bohužel je to velmi blízko pravdì. Hodnì jsem o tìchto vìcech pøemýšlel a faktem je, že negativní aspekty pøevažují ty pozitivní. EU zde údajnì potøebuje udržet stabilitu. Jejím základním úèelem pøitom je zajistit hladký obìh penìz a zboží a ne lidských práv. Pokud jseš bohatej, máš se stejnì tak dobøe v Nìmecku, Chorvatsku anebo v Srbsku a pokud patøíš k pracující tøídì, vyjebávají s tebou stejnì a mùžeš být kde chceš.
xGajox: Jsou lidi, kteøí jsou pro a jsou lidi, kteøí jsou proti tomu. Urèitì se ale staneme èleny EU brzo i tak, takže namáhat si hlavu argumenty pro a proti nemá moc smysl. Stejnì jako spousta dalších z toho nejsem úplnì nadšenej, ale zároveò si myslím, že to pøinese i nìco pozitivního. Zatím je to spíš ve vzduchu a nedá se øíct najisto, co to pøinese. Až se Chorvatsko stane èlenem, tak uvidíme.
Kiki: Lidi jsou k tomu kritiètí, obzvláštì k NATO. Vstup do NATO je rozhodnutím politikù a referendum k nìmu nebude, takže se s tím moc dìlat nedá. Nemyslím si, že by vstup do EU a NATO byl nìèím skuteènì negativním s výjimkou toho, že se vše zaène regulovat. Ale jinak je to stejné, a jsme v EU nebo ne, stále jsme otroky zákonù a místních elit.
Cane: Když se Chorvatsko stane èlenem EU, tak nebude tak tìžké získat víza do USA a to bude pro nás jako pro kapelu ta hlavní pozitivní vìc. Normální lidi se vìtšinou bojí, že ztratí svou národní identitu a že budou dál pracovat v mizerných podmínkách, zatímco elita bude poté, co to s EU nìjak upeèe, stále v té nejlepší pozici.
MRR: OK, myslím, že to staèí, tak øeknìte nìco nakonec – budoucí plány, cokoliv dalšího, co máte na srdci...
Blaz: Singl na Thrashbastards Records z Nìmecka, split 7“ na Third Party z USA, nìjaké split CD, koncerty, nahrávky, potkávání známých, ježdìní na kole láska, boj, sranda... bìžný život...
Cane: Pokud chce kdokoliv vìdìt o nás víc, ozvìte se. Komunikace je klíèem ke všemu!
 
[128kb][89kb][103kb][83kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd