webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 08 | 2007 - 16:52 - reactions: 0) DIY
BAD RELIGION - NEW MAPS OF HELL
(Epitaph Records)

3 roky dìlí poslední studiovej poèin americkejch punk-rockovejch veteránù z Los Angeles Bad Religion od letošní novinky. BR se vydali do Grand Master Studios už zaèátkem února 2007 a nahrávali pod producentským vedením Joea Barresiho (Tool, Queens Of The Stone Age, Weezer). Hudebnì je album daleko øíznìjší, energiètìjší a celkovì agresivnìjší než pøedchozí poèin The Empire Strikes First. To je slyšet od samýho zaèátku - hned první nìkolikavteøinová skladba 52 Seconds zaèíná jenom skøípáním zpìtný vazby a potom se rozjede nièím neèištìná pøeboosterovaná šleha. New Maps Of Hell pokraèuje ve svižným tempu i dál. Kompozice alba je skvìle vymyšlená, namísto v poslední dobì tak oblíbenýho nelogickýho støídání temp a nálad písní se tady objevuje jakási vlnovitá konstrukce. To znamená: NMOH zaèíná hned nìkolika rychlejma písnìma, v prùbìhu alba se songy postupnì zpomalí, pak ale ke konci tempo zase naberou. Album tím dostává neuvìøitelnì ucelenou podobu. Ze zajímavejch songù bych vyzdvihnul hitovou New Dark Ages, slaïák (a pøipravovanej singl s videoklipem) Honest Goodbye, melancholickou Grains Of Wrath nebo hardcorovej náøez Murder. Textovì je deska ještì zajímavìjší. Americká scéna, která už 6 let èeká, kdy zaènou Bad Religion zpívat o Bushovo válkách na Východì, se zase nedoèkala. Texty New Maps Of Hell si místo toho berou na mušku spíš lokální americký problémy - vìtšinou sociálního a kulturního rázu. Ale samozøejmì by to nebyli BR, abychom tu nenašli taky nìkolik pìknejch a pomìrnì ostrejch zamyšlení nad náboženskou vírou a jejíma dùsledkama. Tìm, co pøíliš angliètinu neovládaj bych doporuèil si ty texty nìkde nechat pøeložit - univerzitní výrazy Grega Graffina jsou obèas moc i na solidnì anglicky mluvícího èlovìka...Ale opravdu to stojí za to. Celkovì z kombinace hudby a textù èiší neuvìøitelnì znepokojivej a mrazivej dojem. Co dodat? Snad jen to, že jestli nìkdo pochybuje o tom, že punk-rocková kapela mùže ještì vùbec nìco zahrát po 27 letech kariéry, album New Maps Of Hell od Bad Religion ho vyvede z omylu. Vøele doporuèuju.

Vojta (reverse@centrum.cz)
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd