webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(19 | 08 | 2007 - 19:44 - reactions: 0) Banan
BORN/DEAD / PELIGRO SOCIAL - split 7ep
(Alerta Antifascista)

Z téhle trochu nenápadné desky se stalo velmi pøíjemné pøekvapení. Za prvé je to povedená kombinace kapel, jež sice hrají každá trochu odlišný styl hc/punku, ale perfektnì se doplòují a za druhé tu obì dvì mají velice silné songy. To platí v první øadì o Born/Dead, kteøí ženou svou hymnu Assault trochu rychlejším tempem než je u nich zvykem a tak to celé zní naprosto perfektnì a hodnì energicky. Stylovì je to samozøejmì poøád ten jejich léty osvìdèený model, který se ani nesnaží nìjak maskovat odkud vychází a tak tam ty Crucifix a Final Conflict slyšíte naprosto zøetelnì a je to jen dobøe, protože to byly vynikající kapely.
Z tìch prvnì jmenovaných si kromì specifické nasranosti a pøímoèarosti berou ještì tìžce politický odkaz v textech, jejichž èastým tématem je strach, který v nás vytváøejí vlády, válka a celková bezvýchodnost. Z nahrávek Final Conflict zase pochází tìžkost, tvrdost a lehká dávka temnoty a smutku. V tom pak Born/Dead zachází ještì trochu dál a tak je jejich projev v mnoha pøípadech mnohem blíže skandinávskému d-beatu, na èemž mají velkou zásluhu i pøesné a nekompromisní bicí. Zvl᚝ u jejich rychlejších skladeb jako je tahle, je to doslova smrtící kombinace, které se nelze ubránit. Zvl᚝ když je ještì podpoøena chytlavým vyøvávaným refrénem a skvìlým tøaskavým zvukem. Nepøestává mì fascinovat, jak silnou muziku dokážou tihle maníci produkovat jen ve tøech lidech, nicménì mì znovu pøesvìdèili, že patøí do první ligy souèasného hc/crust/punku, tohle je skvìlá nahrávka.Druhou stranu okupuje pomìrnì nová punková akvizice Peligro Social (mají už venku i lp na Tank Crimes, labelu který vede Scotty z Voatsek a Deadfall) a je to opìt bezchybná záležitost. Oproti Born/Dead je v jejich hudbì mnohem víc klasických punk rockových vlivù z doby, kdy se tento styl teprve rodil a je na první poslech znát, že i Peligro Social pøesnì vìdí odkud chtìjí èerpat. Ranné kalifornské kapely jako Avangers, T.S.O.L. nebo Agent Orange, portlandští pionýøi Wipers nebo tøeba D.O.A. a samozøejmì Dead Kennedys. Ani tohle rozhodnì není špatný základ pro poctivý a tvrdý hc/punk, který je navíc v pøípadì Peligro Social opìt opepøen souèasnou tvrdostí, dechberoucím nasazením a inteligentní lyrikou. Chvíli jsem si lámal hlavu, co je tou poslední ingrediencí k dokonalému koktejlu, až mi došlo, že to je lehký steet punk nádech kapel jako Casualities a pak také údernost starého finského punku (Lama atd.). Dívèí zpìv ve španìlštinì pak všemu dodává typický latinskoamerický temperament a posouvá celou nahrávku zase o kousek dál. Jestli máte rádi klasiku o které byla øeè výše nebo tøeba Regulations, Vicious, No Hope For The kids a v neposlední øadì Harum Scarum èi Signal Lost, tohle je minimálnì stejnì tak dobrá kapela.Ještì musím zmínit, že singl má moc hezkej gatefold obal a vyšel na jednom z nejsympatiètìjších labelù souèasnosti, který vede veterán Timo. O další dùvod navíc, tuhle desku podpoøit!

Born/Dead se mimochodem po dvou letech vracejí zpátky na místa èinu, tak si je nenechte ujít, budou to super koncerty:
pátek 14.9.klub 007 Strahov - BORN/DEAD (usa) + BOMBENATTACK
sobota 15.9. klub Yacht, Brno - BORN/DEAD (usa) + GRIDE + PAVILIONUL 32 (rum) + FEEDING TIME (rak) + DEZINFEKCE
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd