webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 08 | 2007 - 15:06 - reactions: 0) samuel
Suffer - Strikes Back MCD
(Suffer)

Nechce se mi vìøit, jak èas bìží rychle! Nedávno Suffer oslavili deset let a zároveò jsou to tøi roky od jejich posledního alba „13“. Dlouho se nic nedìlo, ale aktuálním singlem „Strikes Back“ o sobì dávají Suffer opìt vìdìt. Nevím, kolik nynìjších fans si pamatuje jejich zaèátky a zároveò si nejsem jistý, zda souèasná Suffer tváø mùže být blízká nynìjší podobì hardcorové „scény“. A tak èi onak, jsou zpátky a stejnì jako pøed léty mají v sobì stále dost emocí …

„Tøebonští kapøíci“ se ve svých zaèátcích nechali ovlivnit U.S. labelem Fat Wreck Chords. Za léta hraní se jejich tvorba na jednotlivých albech posouvala do melodiètìjších poloh. Novou tváø Suffer nastínili již na posledním albu „13“. „Strikes Back“ je opìt o kousek dál. Možná to pøijde jen mnì, ale Sufer zaèali být více sami sebou a pøestali pøemýšlet jestli hardcore hrají nebo nehrají. Vyzráli a svùj dar dìlat melodické písnièky rozhodnì neztratili.

Kluci si s vypìtím všech sil tento CD singl napsali, nahráli, graficky udìlali a také sami vydali. Vždycky se na svých titulech podíleli prací i finanènì. Nic jim nespadlo samo „do klína“ a této jejich snahy jsem si vždy cenil! „Strikes Back„ je kompletnì v jejich režii!
Nová Suffer tváø by se dala pøirovnat k mixu kapel z Fat Wreck, lehce øíznutých tìmi „melo-patko-Victory“ spolky. První varianta je mi sympatiètìjší, druhá již ménì. Souèásný „emo-punkový“ model se mi èím dál víc vzdaluje, pøesto v Suffer stále cítím víc sympatického. Mají osobitost i snahu dìlat vìci sami po svém. Je poznat, že skladby jsou dokonale napsané a Míra (Suffer kytara - zpìv, Studio Kamarád - zde nahrávka vznikla) vìnoval spoustu èasu jejich produkci.

Na singlu je šest melodických skladeb vycházejících z koøenù melodického hardcore nebo pop punku. Oproti poslednímu albu „13“ pùsobí zralejším a co víc - tvrdším dojmem. Jsou skvìle napsané a dobøe poskládané. A to vezmu z jakého chci úhlu, tak v Suffer muzice vždycky bylo nìco, co je oproti ostatním kapelám podobného stylu posouvalo o kus dál. Tím bodem je (a možná jen v mých oèích), že jsou „rodina“. To se podle mnì projevuje na nových skladbách víc než kdy pøedtím. „Mission Incomplete“, „Second Chance“, „Demon´s Laught“, „Just Another Love Song“, „Freak In My Mind“ a „One Last Day“ jsou s pøehledem napsané, zahrané i zazpívané pecky. Celkovì je „Strikes Back„ více o pohodì a o osobním každodenním životì, než o válce se svìtem.

Textovì se také posunuli o velký kus dál. Autorem všech textù je bassák VikkTORR. Mají optimistický nádech, nìco øíkají a ve finálním sdìlení jsou positivní, což obdivuji, protože to mì osobnì po letech dost opouští!

Výtku, aè nerad, bych smìøoval k designu. Nemám rád dva druhy obalù - gore se zohyzdìnými kusy lidských tìl a lechtivé s polonahejma ženskejma … ! Fakt sorry, ale tohle nedávám a pùsobí to na mnì nevkusnì. Budu z 97% upøímnej, když øeknu, že tohle mnì vždycky odradilo od koupì (možná i poslechu) desky. Tøi procenta jsou vyjímky – poslední deska World Burns To Death, kde je obal v naprosté koncepci s jejím sdìlením, 9“ palec Das Oath, protože je naprosto skvìlej a 10“ Coche Bomba „Poco O Nada“, kterej jsem dostal od kamaráda Žrouta darem. Ten mìl navíc dìsnou radost, že sehnal desku s odkrytejma genitáliema a pøedìlaným logem Ebulliton Records… he he he … . Takže asi tak!

Suffer „Strikes Back“ … (S)

Suffer
 
[74kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd