webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 08 | 2007 - 09:33 - reactions: 0) samuel
Idiots Rule „s/t“
7“EP (HATE Records)

Jsme zahlceni - vším možným i nemožným. Je to nepopiratelnì jeden z problémù dnešní doby a nìkdy mi pøijde, že pøed tím není úniku. Nejen komerèní trh nám nabízí bohatý sortiment èehokoliv, ale i Ty naše „hardcore-punkové“ vody na nás mohou mnohdy pùsobit pøesycenì. Dá se øíct, že není problém sehnat jakoukoliv desku, po které toužíme. Množství kapel, které pøed pár lety prošly rozpadem, se opìt dávají dohromady a vyráží na své reunion šòùry. V reedicích vychází spousta skvìlých starých desek a spousta výborných nových! Pøesycenost by se mohla jevit naprosto únavnou a úmornou. Taky je! Zase na druhou stranu, jako nic jiného pomáhá vytváøet „pocit z nového rána“. Novou svìžest, kterou máte po tom, co jste po úmorném dni padli do postele a ráno se probudili s novým elánem. V hardcore mi to dávají nové a naprosto neznámé kapely. Jsou protipólem tìm zabìhnutých, od kterých vìtšinou už nìco oèekáváme!

Jako houby po dešti se objevují nové spolky, které nás vracejí v èase o desítky let zpátky. Nebudu to rozebírat celosvìtovì, zùstanu v sousedním Nìmecku, kde je spousta nových a naprosto skvìlých kapel. Hudebnì i stylovì se vìtšinou nechaly ovlivnit hrubým americkým hardcore punkem z 80tých let. V našich konèinách budou asi nejznámìjší kapelou této vlny Short Fuse z Münsteru. Vedle nich je spousta jiných, u nás ménì známìjších, jako napøíklad Chuck Damane, Press Gang, Depresive State, The Italian Stallion, Sniffing Glue nebo Idiots Rule. Oproti výše jmenovaným na mnì pùsobí víc punkovì. Nejen kapely, ale i vydavetelství dodržují stylovou sladìnost - z tìch novìjších stojí urèitì za pozornost Play To Destroy Records, Hardware Records nebo delší dobu fungující HATE Records. Všechny jsou nìmecké a na posledním jmenovaném vyšel debutní singl Idiots Rule z Lipska. Tato pomìrnì mladá kapela ho nahrála po svém kazetovém demu. Je pro mì velice pøíjemným pøekvapením konce letošního léta, co víc - možná i celého roku.

Idiots Rule do nás na své debutní vinylové fošnì natlaèí šest pecek. Získali si mì od prvního poslechu! Jejich hudba vychází z koøenù hardcore a pøitom pùsobí svìže. Hardcore punk v jejich podání jede od samého zaèátku, jak má. Pøímoèaré a nápadité pecky mají skvìlou melodickou linkou. Celkovì skvìlá atmosféra singlu je vyzdvižená jeho nasraností. Bicí to tlaèí kupøedu spoleènì s kytarou. Skvìlý je i výborný hrubý zpìv, který tak padne jak zadek na noèník. Pøijdou mi jako mix Washington kapel z 80tých let, naèichlých crustem a agresivitou SSD. Opravdu to šlape. Jsem zvìdavý na živé vystoupení a další poèiny téhle pro mì zatím naprosto neznáme party urèitì sympatických lidí. Deska vyšla nákladem 1000 ks z èehož je 200 již prodaných. Prý jsem první, kdo si z Èech od kapely Ep objednal, tak neváhejte a buïte další – stojí za to! (S)

Idiots Rule
HATE Records
 
[50kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd