webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(04 | 09 | 2007 - 13:34 - reactions: 0) Aran
Unsane (USA, Ipecac) + Kruger (Ch, Listenable Rec) + Wollongong (Cz, Silver Rocket)
14. záøí 2007, Praha, Rock Café

Nenajdeme zase tolik kapel, který víc než 15 let servírujou z pódia naprosto jedineènej a drtivej zvuk a pøitom nespadnou do obvyklý pasti veteránù: zaèít po urèitý dobì vykrádat sebe sama. Platí to ovšem v plný míøe pro newyorský Unsane, veterány a krále hudby, kdysi nazývaný z nedostatku lepších slov „noise rock“. V pátek 14. záøí zahrajou v pražským klubu Rock Café, v Èesku už ponìkolikátý, tentokrát s excelentní novou desku Visqueen v zádech. Všichni dostaneme naloženou opravdu velkou porci hluku – na to mùžete vzít jed.

Unsane mají na kontì šest alb, a jen výèet labelù, který je vydali, je pozoruhodnej: Matador, Atlantic, Amphetamine Reptile, Relapse a jako poslední Ipecac. Jeden pokus u majoru v dobì, kdy to zkoušeli snad všichni, jinak samá lepší spoleènost. Kapela má od roku 1994 stabilní sestavu, jedinej zakládající èlen je kytarista Chris Spencer, kterej nekompromisnì propotí svoji baseballku už pøi prvním songu. Znièující a bìhem nìkolika vteøin všech vnitøností se zmocòující basa je dílem sympatickýho chlapíka Dava Currana, za bicíma pak sedí geniální motor kapely a kdysi provozovatel tetovacího salónu Vinnie Signorelli, kterej hrál kdysi v nezapomenutelnejch Swans. Unsane vynikaj pozoruhodnou odolností vùèi zubu èasu a ranám osudu: první sestava v poèátcích kapely padla za obì fatálnímu herionovýmu návyku bubeníka, první slavnou éru kapely pak ukonèilo brutální pøepadení Chrise Spencera po koncertì ve Vídni v roce 1998, kdy mùže mluvit o štìstí, že celou aféru pøežil. Kdekoho by tohle definitivnì zastavilo, ale Unsane se oklepali a po docela dlouhý pauze se pustili v roce 2003 zase do díla, aby zahájili další etapu svojí dráhy. Ale pozor: žádný vymìknutí, žádný tatíci na pódiu, ale èirá kontinuita, dotažená ještì o kus dál. Na posledním albu Visqueen slyšíme zralou a skvìlou hudbu od chlapù, která dìlaj jen to, co chtìj – a pøesnì vìdí, co chtìj. Kdo to mùže o sobì s klidným svìdomím øíct?

Za zmínku stojí i oblíbenej koníèek Unsane: každou svoji desku zahalit do tak krvavýho a odpudivýho obalu, jak je jen možný. Trochu zvrácenej smysl pro estetiku, ale co mùžete èekat od lidí, který žijou v tak podivným a zøejmì i v souèasný dobì tìžko k nìèemu pøipodobnitelným mìstì, jako je New York? Kapela se netají tím, že tahle megapolis má na jejich hudbu silnej vliv. NYC prostì nejsou jen broadwayský muzikály a Sonic Youth.

Koncert v Rock Café poøádá Silver Rocket, a poøadatelé se nikdy netajili tím, že zrovna Unsane jsou pro všechny z nich víc než srdeèní záležitost. Pøijíždí kapela, která podivným øízením osudu silnì ovlivnila i urèitou èást èeský scény. Cesty rockový hudby jsou nevyzpytatelný.

Spoleènì s Unsane vystoupí Švýcaøi Kruger a domácí Wollongong. Pøedprodej vstupenek na koncert ani rezervace nejsou k dispozici, vše až na místì. Kapacita rekonstruovanýho Rock Café je dostateèná a Unsane si na sto procent zaslouží, abychom ji v pátek 14. záøí naplnili. Vstup je za 250 Kè.

Unsane na MySpace
Kruger na MySpace
Wollongong na webu
Silver Rocket
 
[142kb][224kb][224kb][76kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd