webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 09 | 2007 - 08:12 - reactions: 0) Banan
GUIDED CRADLE - YOU WILL NOT SURVIVE
(Yellow Dog/Insane Society)

Meèe a kopí vylétly vysoko a zeleskly se odrazem zapadajícího slunce. Za chvilku zmizelo úplnì a ze strání kolem plánì se bylo slyšet podivné zvuky...........bubny zahømely a bylo jasné, že skøeti jsou pøipraveni k útoku. Jejich oèi se zlovìstnì leskly mezi stromy ....Violence is Calling, první skladba z téhle desky snad ani nemùže mít vystižnìjší název, nebo po krátkém intru, jehož nálada byla pøedeslána v úvodu, vám prostì vyrazí zuby z huby. Má v sobì pøesnì tu devastující intenzitu vteøiny, kdy se poprvé støetnou první øady útoèících nepøátel. A to samé platí o celé desce. Jakkoliv jsem oèekával krok dopøedu, skuteènost nakonec pøedèila všechny mé oèekávání a to hlavnì proto, že pøedešlou desku Guided Cradle považuji za velmi zdaøilou. Nicménì, ten krok, který byl naznaèen už na splitu s Instinct of Survival nakonec dopadl na zem tak silnì a nemilosrdnì, až se zachvìla. To, co mì na You Will Not Survive pøijde zásadní je dokonale vymyšlená struktura jednotlivých songù, je v nich jednoznaènì víc zmìn a pøitom jako celek fungují lépe než kdykoliv pøedtím. Tím naprosto pøirozenì udržují vaší pozornost a nutí vás mlátit hlavou a mávat pìstí ve vzduchu. A musím také øíct, že se Guided Cradle podaøilo mì na první poslech dokonale zmást, když jsem byl pøesvìdèen, že tahle deska není zdaleka tak rychlá jako ta pøedešlá. Pravda je taková, že je možná ještì rychlejší, jen byl lehce dorovnán pomìr tìžkosti a pomalejších drtících riffù. Ovšem ve chvíli, kdy šlápnou hoši na plyn, jako tøeba ve Fucking Americans, nebo v úvodu zmiòovaná Violenvce Calling, nestaèíte se divit. Jak byla první deska velice èasto srovnávána s první deskou Hellshock, tak si dovolím tvrdit, že se každá z kapel vydala na svých druhých dlouhohrajících opusech opaènou cestou, Hellshock se rozhodli brodit bažinou totálního stench coru ala Axegrinder a Guided Cradle, jsou ostøejší, razantnìjší a thrashovìjší. Nicménì poøád mají k sobì velice blízko a jejich pojetí crustu, které èerpá stejnou mìrou z dobrého metalu, jako dobrého punku je poøád výchozí bod pro všechny úvahy nad touhle deskou. V tomhle se tady vlastnì nic zásadního nezmìnilo, jen mi prostì vše pøijde dotaženìjší a víc nekompromisní. Jako by ty vyhrávky, kruté pøechody, dokonalé melodie, nekompromisní d-beat rytmus, thrashové burácení a Ethanùv hrdelní øev pøedstavovaly jen hlavy jedné krutì nasrané pøíšery jež má každá v sobì sílu zabít, dohromady však tvoøí neporazitelné monstrum. Na tomhle koneèném pocitu má pak samozøejmì velký podíl suverénní zpùsob, kterým je vše zahrané (hlavnì Ètyølist se fakt kurevsky zlepšil) a výborný zvuk od mistra zvuku Pavla "Kuøete" Hejèe. Povedený je i námìt obalu a jeho celkové zpracování a autentické texty jež
vychází ze zkurvené reality kolem nás. V souèasnosti u nás neexistuje lepší crustová kapela.

Køest desky probìhne 23. záøí na 007 Strahov po boku Bombenalarm, tak
doufám, že to bude poøádná párty!

Guided Cradle
myspace
Insane Society
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd