webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 09 | 2007 - 13:33 - reactions: 0) samuel
Franklin Lakes „EP“
digipackCD (Machiavelli Records)

Švédsko vládne! Z téhle severské zemì pochází tolik skvìlých skupin! V hardcore, crustcore, grindcore, „retro hardcore“ a zajisté i emocore je popiska „švédsko“ naprosto jasným stylovým zaøazením. Vìtšina pozornìjších bude v obraze jen, co to slovo uslyší. Samozøejmì i Franklin Lakes, o kterých bude øeè, pocházejí z této èásti Evropy. Jejich tvorba je nepøehlédnutelnì ovlivnìná „švédskou emo školou“, navíc promíchaná s odkazem alternativnì - exprimentálních kapel. Domovským mìstem všech je Sigtuna. Zde také hráli v rùzných hardcore punk kapelách. Se vznikem Franklin Lakes se rozhodli experimentovat a hrát více melodickou muziku. První skladby byly nejvíce ovlivnìny anglickou alternativní partou Swervedriver a vùbec ty „první“ byly jen jejich covery.

Franklin Lakes se drží hesla „pod svíèkou je nejvìtší tma“. Jsou stínový hráèi a skoro jsem si myslel, že po „Running All The Lights“ singlu pøestali hrát. Opak je pravdou, obèas vystupovali, tvrdì zkoušeli a byli nìkolikrát ve studiu. Na „EP“ singlu je èást skladeb z tìchto studiových session a vyšla na labelu dvou èlenù kapely. Singl zaèíná nervní skladbou „Two Ways Young" s monotónní melodikou a vlastní zpìvovou linkou. Atmosféra je vygradovaná obèasnými vyhrávkami a v závìru pak preciznì „utnutá“. Franklin Lakes si umí výbornì poradit s melodiemi a stavbou skladeb, v tom je jejich síla. „Young Missionaries“, druhá pecka je oproti první komplikovanìjší. Po poslechu prvních skladeb, musím øíct, že kapela se vyhnula zklidòujícímu trendu. Jsou zde silné melodie, kytary i zpìv, jaký mám na Franklin Lakes rád. Nechybí ani body, které Tì „vezmou“ a vtáhnou do dìje. Nová tvorba však pùsobí hrubší „distort“ atmosférou a neurotiètìjším dojmem. Opravdu úžasné jsou monotoní pasáže, které z jednotlivých skladeb rafinovanì vylézají. „Right Time“ je pøedposlední skladba - oproti ostatním více hitovìjší. „Sekaná“ rytmika tlaèí písnièku kupøedu až rock´n´rollovým tempem a opìt vygraduje parádnì nepøedpokládaným koncem. Bìhem poslechu 5 skladeb mùžeme prožít jaro, léto, podzim i zimu - pokud budete jen trochu chtít.

Nové EP potvrdilo, co jsem pocítil pár let zpátky - od první chvíle co jsem je slyšel, mnì polapili a umí to stále! Hudebnì se pohybují na hranici stylù a myslím, že jednoznaènému zaøazení se vyhýbají i oni sami. Zároveò mi pøijde, že kapela si za léta své existence šla více svou cestou, než aby se nìkam tlaèila. Z vlastní zkušenosti mohu øíct, že zaujali posluchaèe naprosto odlišných žánrù. Svìte div se, ale je to tak, nejeden noisecorista a grinder si poøídili jejich singl „Running All The Red Lights“. Vyjímky opìt potvrzují pravidla a je fajn vidìt platnost rovnice 2+2=4 a cítit, že hudba dokáže lidi spojovat. (S)

Franklin Lakes
 
[64kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd