webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(07 | 09 | 2007 - 09:57 - reactions: 0) richard
Kruger – Redemption Through Looseness
(Listenable Records)

Miluji desky, které tì chytnou a mrdnou s tebou o zeï hned zkraje pøi úplném startu. Prostì ten nejostøejší možný start, který si vùbec nebere servítky a nepáøe se s tím, že jde o první sekundy nahrávky a ta by se, prý, mìla nìjak rozvíjet. Možná by takové starty bral v moto GP i Valentinto Rossi, kdyby nemìl tak vyfuckovanou sezonu. Ale zpìt k Švýcarùm.
Ti se jmenují Kruger, sázejí na metal v jeho nejhrubší podobì a jejich album nese název Redemption Through Looseness. Mimochodem se nám s ním Kruger pøedstaví živì již v pátek 14. záøí, kdy je uvidíme v roli supportu newyorských maníku Unsane v pražském Rock Cafe.
Ostrý start, a vùbec celá hrubost téhle desky, v podání Kruger, ovšem nezavání nìjakou zbìsilou ultra rychlostí, jak by možná výše psané mohlo naznaèovat. Pokud bych je mìl napasovat do nìjaké stylové škatulky, což se mi sice pomìrnì protiví, nazval bych je asi hodnì drsným, hrubým a hutným energickým thrash metalem s coreovou pøíchutí. Pokud se ti teï otevírá kudla v kapse, pøi pomyšlení na všechny ty rádoby drsòáky hrající ten rádo by moderní paskvil thrash core blbosti, mùžeš tu kudlu zase klidnì zavøít, aby ti tøeba nepoøezala pøes kapsu stehno.
Kruger naštìstí na tuhle trendovost serou. Kruger jsou na to pøíliš hrubí a neotesaní, zároveò však i pøemýšliví. Švýcaøi na své zatím poslední velké desce pøedvádìjí thrash metalovou jízdu, které vévodí pøedevším sympatický hrubý projev pánì zpìváka. A rvát to do nástrojù umí i dva kytaristi, basák i bicmen. Pøi tom všem umí pánové vyjet z kolejí hrubého thrash námrdu, aby si tu klepli kus melodie, tam zase sólo, èi jiný nápad.
Desku sice v polovinì trošku zbrzdí mírný pokus o experiment v dvou po sobì následujících sonzích, které celou jízdu, možná zbyteènì, pøibrzdí. Následující hutná Army Of Lovers ovšem zase vše posouvá opìt tam, kde se mi se Švýcary líbí.
Hrubá, neotesaná, drsná a vùbec ne hloupì a hala bala udìlaná deska, urèená nejen metalistùm, thrasherùm a fans toho nejrubšího hard core. Nic víc v tom nehledej. Asi tak.
Myslím, že to zmínìného 14. záøí 2007 v pražském Rock Cafe bude hodnì nebezpeèná jízda pøedevším pro ušní bubínky všech pøítomných. Mistøi pøírodní a pøirozené tvrdosti, legendární Unsane, domácí noise punkoví miláèci Wollongong, kteøí to majíl, co se do syrovosti a zároveò i naprosté pøirozenosti a hluènosti projevu, podobné, jako Newyorští. K tomu pak hodnì drsný thrash Kurger. Špunty sebou? Možná to není špatný nápad dámy a pánové, se kterými se tam doufám potkám. Nashle v hlukovém pekle!

Více info o celé akci najdìte na www.silver-rocket.org
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd