webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 09 | 2007 - 10:32 - reactions: 0) richard
Monno – Error
(Soundimplant)

Ocitáš se uprostøed pekla! Kolem tebe hraje ta nejzbìsilejší (poøád ještì?) rock n rollová kapela, jakou si dokážeš pøedstavit. Jeden z èertù pøibíhá pøímo k tobì a øezavì, øezavì, zkresleným hlasem ti jeèí pøímo do xichtu text, pøi kterém se ti v šíleném tempu promítají nejvìtší høíchy tvého života. Jsi zahnán do kouta a tøeseš se. Najednou z tebe vše opadne a ty zjistíš! „Chci být a paøit jako oni!“ Tìlo se odráží o zeï a tanèí, zmítané tou šíleností kolem. Ten song se jmenuje Tiny Fossils a je druhým na opravdu šíleném albu nìmecké psycho smeèky Monno. Album se jmenuje Error. Sám si dosaï, jak je tenhle název pro tuhle desku pøíznaèný.
Monno jsou partou jednìch z nejšílenìjších experimentátorù, co znám. Elektronika namíchaná s klasickými živými kapel nástroji, jako kytara a spol, uslyšíš i ságo. Do toho obèas zpìv v rùzných intenzích šílenosti a zvrácenosti. Jekot, øev, rituál.
Hudba? Lecos už jsem naznaèil. Šílení, skøípání, hluk, rytmus. Rytmus. Tu až trhle rychlý a neuchopitelný, tu zas až rituálnì hymnický. Zvuky, samply, vazby.
Pøi tom ale! Nic z toho není samoúèelné a dìlané pro nìjaký hloupý efekt typu: Podívej, jak jsme odvázaní a umíme uletìt. Jestli mívám obèas tenhle pocit u podobnì znìjících part, u Monno mne nìco takového ani nenapadlo. Já jim to vìøím. A je mi jedno, jestli jsou jejich výbuchy výsledkem náhodného psycho jamu, dùkladného skládání psycho námìtù a nápadù do jedné koláže, nebo jde o mix obého. Ten psych jim jde od srdce. Skøíp, buch, bum, jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
„To jsme v muzice prostì my a ty si s tím dìlej co chceš!“
„Yes, velièenstvo psycho, zobu vám to z ruky. Cože? Kde to jsem? Proè mi na hlavu dáváte ty elektrody? To bolí! Vy kurvy!..........“
„Už je vám líp, richarde? V noci jste zase vyvádìl a øval na nás pìknì nechutné vìci.“
„Ano sestøi? Kdy už se zase pùjdeme projít do ústavní zahrady?“
„Vidíte richarde, takto se mi líbíte.“
„Jasnì ty krávo, jenže až mi odezní sedativa, budu zase ERROR! Já to vím, já to chci! Být Error!“
Psychocoreelektrojazzvirválalternativenámrdyupííindutrialnoise. To pro ty, kdo rádi škatulky.
Monno-Error. Pa brouèci.

PS: Šílenost téhle party dokresluje i opravdu originální booklet v podobì knížeèky, jejíž poslední stranu tvoøí obal s diskem. Využít zbývající strany opravdu pìknì udìlaného bookletu tak, jak to udìlali Monno mùže fakt jen blázen.

PPS. Dobrá zpráva! Už ve støedu 26. záøí si tohle vše budete moci užít na vlastní uši. Monno dorazí na pražskou strahovoskou 007 ve spoleènosti zatím jediné evropské kapely na labelu Hydrahead, švýcarských Knut. Jen pár dní po Unsane! A zase náøez! Ne, zdráv ještì zcela nejsem. Listí v ústavní zahradì pomalu žloutne a já se na vás tìším. Ale no tak. Kam jinam by jste po takové dvojité náloži chtìli jít?

Zprávy pro návštìvníky šílenství: www.silver-rocket.org
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd