webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 09 | 2007 - 12:36 - reactions: 0) Banan
NIDAL - ONE FRONT, ONE STRUGGLE
(Crimethinc.cz/Realita.tv)

Straight Edge, no compromise! Takhle pøísnou a nekompromisní kapelu potøebovala tahle scéna jako sùl! A jsem moc rád, že se s tím Nidal moc nesrali a nasolili to do nás pomìrnì záhy a bez slitování. Muzika je prostì drtící metal hardcore v tom nejpùvodnìjším slova smyslu, a jak METAL tak HARDCORE jsou v ní zastoupeny stejnou mìrou a to je naprosto zásadní pro vyznìní celé nahrávky. To, že kluci a Hanka a mají rádi i klasickej death a thrash metal je zcela evidentní (a naprosto v poøádku) hlavnì ze zabijáckých kytarových riffù a kurevsky pøesných bicích, kdy dvoušlapkové pasáží ženou celou tuhle masu kupøedu, jako kdyby nìkdo rychle práskal devítiocasou koèkou. Nebudu tady jmenovat všechny ty notoricky známé death metal legendy, není to to totiž až tak dùležité. Dùležité je, že to co si od nich Nidal vypùjèili a z èeho èerpají maká naprosto perfektnì s dalšími ingrediencemi, které tvoøí One Front, One Struggle. Mluvím samozøejmì hlavnì o tradici metal hardocoru z poloviny 90. let a to hlavnì Earth Crisis, Day of Suffering nebo prvních deskách Arkangel. Nevím kolik z vás má ty druhé dvì jmenované kapely ještì v pamìti, ale v té dobì to byly zásadní a velice silné a inspirativní party, které zradikalizovaly podstatnou èást hardcore scény a znovu otevøely otázky radikální ekologie, práv zvíøat a pøímých akcí. A pak také produkovaly nevídaný brutal, kde byl starý metal pøetaven hard corem ve smrtící stroj. Tak pøesnì tohle oživují Nidal a pøidali k tomu ještì dva brutální vokály, jeden víc murmur a druhej hodnì naléhavej, který má na svìdomí Jirka a mì osobnì velmi mile pøekvapil svou silou a relativní èitelností. Kolis pak vše zahušuje na maximální míru a je to tak úplnì v poøádku, nic jiného jsem ani neèekal, hehe. No a jak už jsem pøedesílal, kytary jsou krutì metalová palba, stejnì jako tvrdá basa a Dominikovi kulometné bicí. Vše je pak vyglazurováno lehkým nádechem At the Gates nebo starých In Flames, což dost oceòuju, protože to znamená, že i v metalu mají Nidal vkus. A jestliže jsem na zaèátku mluvil i o HARDCORU a doteï to bylo spíš o metalu, tak musím jasnì deklarovat, že tohle je pro mì pøedevším hardcore nahrávka! Svým jasným postojem a radikálními názory, které jsou pro tuhle subkulturu (a samozøejmì nejen pro ni!) velmi dùležité a vìtšinou startují diskuzi, což je možná ještì dùležitìjší. Osobnì mì dost sere, že se napø. práva zvíøat z punku nìkam vytrácejí a jsem opravdu hroznì moc rád, že existujou kapely, které mají otevøené hledí. V postoji Nidal jsou pak také krom práv zvíøat jasnì deklarované antifašistické, feministické a vùbec rovnostáøské myšlenky, což jen podtrhuje mùj celkový skvìlý dojem. Trochu mì pak ale mrzí, že v bookletu nejsou otištìny texty i v èeštinì, myslím, že zrovna v tomhle pøípadì by to mìlo opravdu smysl. Vím, že by mìlo každé cd obsahovat letáèek, kde pøeklady budou, ale upøímnì, dostalo se mi jich do rukou už asi 10 a nebyl zatím v žádném. Tak si o nì když tak napište! A podpoøte tuhle kapelu, fakt to stojí za to!

p.s. Ta fotka v bookletu ZABÍJÍ.........pièo!

xNidalx realita.tv
crimethinc.cz
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd